Wet openbaarheid bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan iedereen een verzoek om informatie indienen. Het verzoek moet wel betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit betekent dat het verzoek moet gaan over een van de beleidsterreinen van de gemeente.

Verzoek opsturen

Het WOB-verzoek moet per post gestuurd worden en moet worden gericht aan een bestuursorgaan. Meestal is dit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Stuur het WOB-verzoek naar: Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. U kunt een WOB-verzoek bij de gemeente Vlaardingen niet (meer) via de elektronische weg indienen. Verzoeken via deze weg worden niet in behandeling genomen.

Beslissing

Het bestuursorgaan beslist binnen 4 weken of de gevraagde informatie wel of niet verstrekt wordt. De beslissing kan met 4 weken worden uitgesteld. Tegen de beslissing staan de mogelijkheden van bezwaar en beroep open.