Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten, de stand van zaken

Het college van B&W heeft de raad geïnformeerd over de huidige en toekomstige huisvestingslocaties voor tijdelijke arbeidsmigranten. Op dit moment wonen veel arbeidsmigranten geconcentreerd op een bepaald aantal plekken.

Hiermee wordt invulling gegeven aan het convenant huisvesting arbeidsmigranten, dat is ondertekend door een aantal uitzendbureaus, woningcorporaties, huisvesters en de gemeente Vlaardingen. De gemeente faciliteert in het kader van het convenant, conform Coalitieakkoord, 300 woningen. Door de arbeidsmigranten op een beperkt aantal plekken te huisvesten wordt leefbaarheid bevorderd.

Tot nu toe gebeurt dit uitsluitend met woningen van woningcorporaties die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Een groot deel van deze potentiële sloopwoningen wordt de komende twee jaar daadwerkelijk afgebroken. Vandaar dat andere woningen nodig zijn, om te kunnen voldoen aan de huisvestingsopgave.

2019: Zwanensingel, Elementen en Zuidbuurtseweg

Met de locaties Zwanensingel, Elementen en de Zuidbuurtseweg wil de gemeente vervanging bieden voor de Valkenhof en andere woningen waar momenteel arbeidsmigranten, die hier tijdelijk wonen, worden gehuisvest. Met omwonenden van de Zwanensingel en de Elementen wordt overleg hierover snel opgestart. Deze locaties kunnen naar verwachting vanaf 1 januari 2019 gebruikt worden. Het gevolg hiervan is dat er per 1 januari 2018 voor tussen de 200 en 400 arbeidsmigranten geen vervangende tijdelijke huisvesting beschikbaar is.

De enige reële optie is het huren van vastgoed met een woonbestemming, in zowel Vlaardingen als daarbuiten, door de uitzendbureaus. Afgesproken is dat dit eindigt als de eerdergenoemde drie locaties zijn gerealiseerd. De afspraken in het convenant blijven geldig tijdens de overgangsperiode. Het convenant is van grote meerwaarde voor de regie op leefbaarheid en veiligheid. Bij geen van de klachten van de afgelopen maanden zijn convenantpartners betrokken.

Gezamenlijke opgave

Er lijkt sprake te zijn van een toename van de (ervaren) overlast door tijdelijke arbeidsmigranten. Ook andere gemeenten in de regio Rijnmond constateren een toename. De gemeente is één van de ketenpartners bij het voorkomen en aanpakken van overlast, dit is een gezamenlijke opgave. Naast de rol die de gemeente heeft als overheid, kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en uitzendbureaus veel doen door te zorgen voor goede voorlichting in de eigen taal en door te zorgen voor goede woonomstandigheden. Politie en justitie hebben een belangrijke strafrechtelijke rol. De gemeente gaat, onder andere, extra handhaven op overbewoning.  samen met de politie en de wijkteams bezien of in gebieden waar veel woonoverlast wordt ervaren een gerichte aanpak kan worden ingezet en particuliere verhuurders die nu geen convenantpartner zijn, benaderen om dat wel te worden. Daarnaast wordt aan VvE’s gevraagd om privaatrechtelijke acties op basis van hun reglementen en bevoegdheden in  te zetten en de gemeente ondersteunt hen hierbij, als dat nodig is.

Convenant huisvesting arbeidsmigranten

In het Vlaardingse convenant staan onder meer afspraken over waar goede huisvesting aan moet voldoen, over het voorkomen van overlast voor de omgeving, over correcte arbeidsomstandigheden en arbeidsbeloning en over de juiste registratie van arbeidsmigranten. Zo zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen over het maximum aantal bewoners per woning en de maximale huurprijs per bewoner. Ook zijn er afspraken gemaakt over meubilering en brandveiligheid en over het aanwezig zijn van een beheerder in de wooncomplexen.

Uitgelicht