Nieuwsbrief gemeenteraad - week 4 2019

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de raadskamers van donderdag 17 januari en de eerste bijeenkomst van de raadsacademie. We geven ook alvast informatie over de raadsvergadering van 31 januari.

Terugblik raadskamers 17 januari

Kadernota Sport en Bewegen

In de oordeelvormende raadskamer over de Nota Sport en Bewegen werd donderdagavond stevig gediscussieerd. De ontwerpkadernota Sport en Bewegen 2018 beschrijft op hoofdlijnen de te realiseren doelen tot en met 2022. Deze ontwerpkadernota sluit aan op de thema's uit het Nationale Sportakkoord en is tot stand gekomen dankzij de input van Vlaardingse sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsinstanties en andere partijen. Hieruit volgt het Vlaardingse Sportakkoord met het doel zo veel mogelijk verenigingen, organisaties en instellingen zich te laten verbinden aan de doelstellingen van de kadernota en hun inzet te vragen voor het realiseren hiervan.

Er werd gesproken over voorgenomen amendementen en moties. Een aantal raadsleden gaf aan dat het geen kadernota is maar een doelennota. Zij zijn van mening dat de kaders in deze nota ontbreken. Naast kritiek is er ook lof voor deze nota. Sommige raadsleden vinden het jammer dat er niet gesproken wordt over een regelmatige voortgangsrapportage aan de raad waarin de raad geïnformeerd wordt over de behaalde resultaten op de tien benoemde doelen. Na de discussie was iedereen het ermee eens dat deze nota doorgezet wordt naar besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 31 januari. Het wordt op de agenda geplaatst als een bespreekpunt.

quote van margarat thatcher

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

De oordeelvormende raadskamer over het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) werd door veel raadsleden bezocht. In het vGRP beschrijft de gemeente hoe zij invulling geeft aan haar zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Uit de evaluatie van de voorgaande planperiode blijkt dat Vlaardingen op de goede weg is. Het veranderende klimaat, de voortzettende bodemdaling en areaaluitbreiding vragen echter extra inspanningen de komende jaren. Het vGRP speelt in op deze ontwikkelingen. Samen met bewoners, bedrijven en andere gebiedspartners wordt gewerkt aan de thema's ‘Schoon & Gezond’, ‘Droog & Veilig‘ en ‘Duurzaam en Doelmatig’. Om een goede rioleringszorg te waarborgen is het noodzakelijk de rioolheffing de komende jaren te verhogen.

Er werd langdurig gediscussieerd over de beschreven financieringsvarianten. De wethouder heeft duidelijk gemaakt dat de keuze voor de financieringsvariant bij de discussie in het derde kwartaal over de gemeentelijke heffingen gewijzigd kan worden. Duidelijk werd dat alle fracties kunnen instemmen met het voorgestelde plan. Ook dit plan wordt geplaatst op de agenda voor de raadsvergadering van 31 januari als bespreekpunt.

Integratie

Afgelopen donderdag vond in de Burgerzaal een presentatie plaats over Integratie. Naast algemene informatie werd ingegaan op een brief van minister Koolmees over dit onderwerp. Ook werd een rapport van de Ombudsman besproken. Bij de brief van minister Koolmees werd op verzoek bij elk onderdeel van de denkrichting aangegeven hoe de stand van zaken voor Vlaardingen is. De presentatie werd afgesloten met het noemen van een aantal actuele initiatieven in Vlaardingen. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan de ongeveer vijftien aanwezige raadsleden gebruik maakten. Aan het einde van de bijeenkomst besloot men dat er een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp wordt georganiseerd. De wethouder geeft dan mee welke inbreng verwacht wordt van de raadsleden. Bovendien zullen er schriftelijke vragen worden gesteld.

Wilt u de raadskamers nog eens naluisteren? Dat kan via vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Raadsacademie

Afgelopen donderdag was er tijdens een Raadskamerbijeenkomst voor het eerst een onderwerp onder de noemer ‘Raadsacademie’ geagendeerd. De Raadsacademie is één van de instrumenten die vanuit de griffie wordt aangeboden aan de raad. Tijdens deze bijeenkomsten, die met regelmaat ingepland worden, kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen. Denk hierbij aan onderwerpen als: hoe lees ik de begroting, hoe werkt de P&C-cyclus en wat is de omgevingswet. Ook onderwerpen als samenwerken binnen de raad, participatie, communicatie, debatteren enz. kunnen aan de orde komen.

Afgelopen donderdag is gestart met de behandeling van de instrumenten van het raadslid. De griffier heeft een uitleg gegeven over de mogelijke instrumenten en het gebruik ervan. Er is uitgelegd hoe je een onderwerp kan agenderen en hoe je een voorstel kan doen om dit onderwerp te behandelen. Afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken kies je voor een instrument.

Agenda donderdag 31 januari 2019

Op donderdag 31 januari bent u van harte welkom bij de raadsvergadering om 20:00 uur in het Stadhuis. Tijdens de vergadering worden onder andere de kadernota sport en bewegen, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en de Grondbrief 2019 besproken.

Bekijk de volledige agenda op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Uitgelicht