Nieuwsbrief gemeenteraad - week 40 2019

Terugblik raadsvergadering 19 september 2019

Op donderdagavond 19 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Tijdens deze raadsvergadering werden allereerst mondelinge vragen gesteld door de heer Venema (CDA) over speeltuinen bij nieuwbouw. Deze vragen werden beantwoord door wethouder De Leede met de toezegging de raad hier nog nader over te informeren.

Na een aantal huishoudelijke zaken werd overgegaan tot benoeming van de heer Van der Velde (Fractie Kerkhof) tot lid van de adviescommissie vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Vervolgens stemde de raad zonder verdere bespreking in met raadsvoorstellen over een geactualiseerde instructie voor de griffier, een nieuwe verordening voor de fractievergoedingen en twee zienswijzen op een begrotingswijziging van Stroomopwaarts en de deelname van Stroomopwaarts aan de Stichting Sociaal Economisch Netwerk (SEN). Na de hamerstukken kwam het interpellatiedebat over de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor ondernemers en het verkeerd informeren van de raad aan de orde dat was aangevraagd door de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen). Hierbij werden door diverse raadsleden vragen gesteld die werden beantwoord door wethouder Nieuwland. Hij deed hierbij de toezegging de raad nog nader te informeren als antwoord op de vraag over de mogelijkheid tot naheffing.

Na het interpellatiedebat werden vervolgens eerst twee moties buiten de orde besproken naar aanleiding van het onlangs uitgebrachte rapport van de interim gemeentesecretaris. De eerste motie was van de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) en de tweede motie van de heer Van Pienbroek (ChristenUnie-SGP), mede namens D66. Alleen de laatste motie kon op een meerderheid in de raad rekenen. Vervolgens werd het wijzigingsvoorstel voor het nieuwe Reglement van orde van de gemeenteraad besproken. Hierbij werden veertien amendementen ingediend waarvan er negen werden aangenomen. Het geamendeerde Reglement van orde werd vervolgens unaniem aangenomen. Hierbij werden ook drie aanvullende verordeningen aangenomen inzake de ambtelijke bijstand, de werkgeverscommissie en de auditcommissie.

Tot slot werden nog twee moties buiten de orde besproken over de Nachtburgemeester voor het leven van de heer Boers (Fractie Boers) en de heer Vuijk (ONS Vlaardingen) en een onderzoek naar het afschaffen van de hondenbelasting van de heer Boers (Fractie Boers). Alleen de motie voor de Nachtburgemeester kon op een meerderheid in de raad rekenen.

Terugblik raadskamers 26 september jl.

Tijdens de raadscommisie van 26 september presenteerde mevrouw Van Bruggen-Marx het initiatiefvoorstel voor een Herinneringenbos in Vlaardingen. In dit bos kan iedereen een boom planten om een blijvende herinnering te hebben aan iemand of aan een gebeurtenis. Het initiatiefvoorstel is door veel Vlaardingse inwoners getekend en de wethouder en aanwezige raadsleden hebben er positief op gereageerd. Wethouder Bart de Leede gaat de komende tijd in gesprek met de initiatiefneemster om tot een werkgroep te komen en te onderzoeken wat de mogelijkheden voor het Herinneringenbos zijn.

Daarnaast is er een presentatie gegeven over het concept-masterplan voor het Unileverterrein. De gedetailleerde presentatie maakte naast diverse complimenten ook kritische vragen los. Vervolgens werd het initiatiefvoorstel van fractie Boers over een extern onderzoek naar fractievergoedingen besproken. De meningen over dit voorstel waren niet eensluidend. Het initiatiefvoorstel wordt daarom als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering. Verder konden raadsleden vragen stellen over het bestemmingsplan Oeverwind in het Oeverbos-Oost. Dit bestemmingsplan is om het mogelijk te maken om twee windmolens te bouwen bij het Oeverbos-Oost. Tijdens de raadscommissies op 3 oktober wordt dit onderwerp oordeelsvormend behandeld. En tijdens een interactieve scenariobijeenkomst over de Toekomstvisie 2020-2040 dachten de raadsleden in de vorm van een spel na over de toekomstscenario’s. De toekomstvisie wordt begin 2020 aan de raad aangeboden. Zelf meedenken? Kijk op www.vlaardingen.nl/toekomst.

Gemeenteraad bezoekt Irado

Vorige week dinsdag bracht een aantal raadsleden en ambtenaren een werkbezoek aan Irado in Schiedam, de organisatie die verantwoordelijk is voor de afvalinzameling en een deel van het beheer van de buitenruimte in Vlaardingen. Na een hartelijk ontvangst kreeg men uitleg over het wagenpark van Irado en in het bijzonder over één van de wagens die op CNG (gecomprimeerd aardgas gemaakt van de resten van groente- fruit- en tuinafval) rijdt, gevolgd door een presentatie over de organisatie, de visie, de ambitie en de werkwijze van Irado.  Daarna kwam zowel bronscheiding als nascheiding van afval  en de winst die hierin nog te behalen valt uitgebreid aan de orde. In aanloop naar het Afvalbeleidsplan dat naar verwachting nog dit jaar in de gemeenteraad wordt besproken, werden de mogelijkheden besproken om de hoeveelheid restafval te verminderen.

bezoek Irado door de gemeenteraad

Vervolgens kreeg de delegatie binnen een presentatie van de directeur van Irado, en de manager Beleid en Advies van Irado. De directeur vertelde uitgebreid over de organisatie, de visie, de ambitie en de werkwijze van Irado. Hij ging hierbij onder andere in op de manier waarop de organisatie bijdraagt aan arbeidsparticipatie en scholing van personeel, maar vooral ook de visie van de organisatie op de circulaire economie. De manager Beleid en Advies ging vervolgens uitgebreid in op zowel bronscheiding als na scheiding en de winst die hierin nog te behalen valt. In aanloop naar het Afvalbeleidsplan dat naar verwachting nog dit jaar in de raad zal worden besproken werden de mogelijkheden besproken om de hoeveelheid restafval te verminderen. De avond werd vervolgens afgesloten door Bert van Nieuwenhuizen die de medewerkers van Irado bedankte voor hun uitgebreide toelichting en hartelijke ontvangst.

Agenda

 • Raadscommissie donderdag 3 oktober 2019
  • Bestemmingsplan Windpark Oeverwind in het Oeverbos-Oost (oordeelsvormend)
  • Subsidieverordening Groenblauwe Schoolomgeving Vlaardingen 2019 (beeldvormend/oordeelsvormend)
    
 • Raadscommissie donderdag 10 oktober 2019
  • Meerjarenbegroting 2020-2023 (beeldvormend) en plan van aanpak om te komen tot een realistische en sluitende begroting.
 • Raadsvergadering donderdag 17 oktober 2019
  • Agenda volgt nog.
 • Raadscommissie donderdag 31 oktober
  • Agenda volgt nog.

Meer informatie kunt u vinden op het raadsinformatiesysteem.

 

Uitgelicht