Nieuwsbrief gemeenteraad - week 3 2019

In deze nieuwsbrief blikken we terug op het bezoek van Onno de Zwart, secretaris Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en op de raadskamers van 10 januari. We geven ook alvast informatie over de raadskamers van 17 januari.

MVS-Raden GR Jeugdhulp Rijnmond

Op woensdag 9 januari was Dhr. Onno de Zwart, secretaris Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) te gast bij de gemeenteraden van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Er was veel belangstelling want er waren ruim 60 personen aanwezig waardoor de zaal vol zat. Wethouder Jacky Silos trapte de bijeenkomst af met een korte inleiding, waarna zij het woord gaf aan de heer De Zwart. Na een algemene uitleg over de regio, taken en verantwoordelijkheden, werden de diverse soorten hulp uiteengezet. Daarna werd ingegaan op de transformatieagenda van de GRJR, die zich richt op de lokale infrastructuur, specialistische jeugdhulp, veiligheid en het leren van elkaar. Daarnaast zijn er drie thema’s waar extra aandacht aan werd besteed: resultaatgerichte inkoop, zorggebruik en wachttijden in de zorg. Dat het een onderwerp is dat iedereen aan het hart gaat, blijkt wel uit de hoeveelheid vragen die er vanuit de drie raden kwamen.

raadskamer

Terugblik raadskamers 10 januari 2019

Op de agenda van de raadskamers op 10 januari stonden de onderwerpen: Kennismaking Economische Adviesraad Vlaardingen, Vaststelling Grondbrief 2019, Kadernota Sport en Bewegen en Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

Kennismaking Economische Adviesraad Vlaardingen

In deze informatiebijeenkomst werden de raadsleden  en steunraadsleden door de voorzitter van de Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV), de heer Henk de Bruijn, met een presentatie meegenomen in wat de EAV allemaal doet en zou kunnen doen. Na presentatie ontstond een levendig gesprek tussen de (steun)raadsleden en verschillende leden van de EAV. Er is al een directe lijn tussen de EAV en het college en medewerkers van de gemeente, maar ook de raad heeft de een wens voor meer samenwerking met de EAV. De vraag of bij een aantal concrete onderwerpen, zoals de Toekomstvisie en de Marathonweg aan de raad geadviseerd kan worden door de EAV, wordt meegenomen naar de agendacommissie van de gemeenteraad.

Vaststelling Grondbrief 2019

In deze eerste oordeelvormende bijeenkomst is gesproken over de Grondbrief 2019. De Grondbrief gaat in op marktsituaties die in het grondbeleid voor het komende jaar van belang zijn. Zo worden hierin de parameters voor de kosten- en opbrengstenstijging, de minimale prijs voor bouwgrond en de grondprijs voor sociale huurwoningen bij de omzetting van erfpacht naar volle eigendom (verkoop bloot eigendom) door de woningbouwcorporaties benoemd.

Woordvoerders van de verschillende fracties gingen met elkaar in gesprek over hun standpunten, waarbij het bij onder andere ging over de hoogte van de in de Grondbrief genoemde percentages. Op een vraag om naar alternatieven voor de residuele methode van grondprijsbepaling te kijken, zegde wethouder Bart Bikkers toe om dit bij de nieuwe Grondnota mee te nemen. Hij gaat hier met de raad en de auditcommissie mee aan de slag.

Verder werd uitgebreid gesproken over het voorstel in de Grondbrief om, gezien de huidige economische situatie, het tussentijds Meerjarenprogramma Grondzaken te laten vervallen. Een aantal raadsleden gaf aan deze zin graag uit de Grondbrief te willen. Er is daarom besloten om de agendacommissie van de gemeenteraad voor te stellen de Grondbrief als bespreekstuk te agenderen. Er volgt dan een amendement om bovengenoemde passage te schrappen. Dit wordt in een vergadering van de gemeenteraad besproken..

Kadernota Sport en Bewegen

Er is beeldvormende bijeenkomst geweest over de Kadernota Sport en Bewegen waar de raadsleden vragen konden stellen aan wethouder Bart Bikkers en de medewerkers van de gemeente die over dit onderwerp gaan. De ontwerp Kadernota Sport en Bewegen 2018 beschrijft op hoofdlijnen welke doelen de gemeente wilt realiseren tot en met 2022. De kadernota sluit aan op de thema's genoemd in het Nationale Sportakkoord en is tot stand gekomen dankzij de input van Vlaardingse sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsinstanties en andere partijen. Hieruit volgt het Vlaardingse Sportakkoord met het doel zo veel mogelijk verenigingen, organisaties en instellingen zich te laten verbinden aan de doelstellingen van de kadernota en hun inzet te vragen voor het realiseren hiervan. De kadernota is de start om samen met de Vlaardingers te werken aan een uitvoeringsprogramma. Aan het einde van deze bespreking is geconcludeerd dat de kadernota op donderdagavond 17 januari in de oordeelvormende raadskamer kan worden besproken.

kadernota

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) beschrijft de gemeente hoe zij invulling geeft aan haar zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Uit de evaluatie van de voorgaande planperiode blijkt dat Vlaardingen op de goede weg is. Het veranderende klimaat, de voortzettende bodemdaling en areaaluitbreiding vragen echter extra inspanningen de komende jaren. Het vGRP speelt in op deze ontwikkelingen. Samen met bewoners, bedrijven en andere gebiedspartners wordt gewerkt aan de thema's ‘Schoon & Gezond’, ‘Droog & Veilig‘ en ‘Duurzaam en Doelmatig’.

Voor de bespreking van dit plan was een presentatie gemaakt. Aansluitend werd er een groot aantal vragen gesteld die door de wethouder Bart de Leede (met ondersteuning van medewerkers van de gemeente) werden beantwoord. Ook deze nota wordt op donderdag 17 januari in de oordeelvormende raadskamer besproken.

Agenda donderdag 17 januari 2019

Op donderdag 17 januari bent u van harte welkom bij vergadering van de raadskamers om 20.00 uur in het stadhuis. Voor de raadskamers starten is er gelegenheid om in te spreken op het sprekersplein van 19:30 uur tot 20:00 uur. Als u zich hiervoor wilt aanmelden kan dat bij de griffie voor 12:00 uur op de dag van de bijeenkomst. Inspreken op het sprekersplein kan over onderwerpen die niet geagendeerd zijn

 

Uitgelicht