Nieuwsbrief gemeenteraad - week 38 2019

Terugblik raadskamers 5 september 2019

Rondetafelgesprek Armoedebeleid

Er staat geen ronde tafel in de raadszaal, maar als die er was geweest, dan had deze een grote doorsnede moeten hebben. Er waren twaalf aanmeldingen vanuit diverse organisaties om actief deel te nemen aan het gesprek met de raad over armoedebeleid. Na een inleiding door wethouder Bart de Leede gaf kenniscentrum MVS een presentatie over schuldhulpverlening en de bijbehorende cijfers. Dit was de start van een levendige en constructieve discussie, waarvan de opbrengst door wethouders Jacky Silos en Bart de Leede wordt meegenomen in het gesprek met Schiedam en Maassluis over de ontwikkeling van het nieuwe armoedebeleid.

Toekomstvisie 2020-2040

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het opstellen van een toekomstvisie, die ten grondslag ligt aan de omgevingsvisie. Er werden vier scenario’s gepresenteerd, die voortkwamen  uit de resultaten van het onderzoek dat onder de inwoners van Vlaardingen is gehouden. Ook werd het vervolg van het proces en de rol van de raad bij het opstellen van de toekomstvisie uitgelegd. De scenario’s en de filmpjes die aan de raad gepresenteerd zijn, kunt u vinden op de website van www.vlaardingen.nl/toekomst.

Initiatiefvoorstel publicatie verantwoordingen fractievergoedingen 2018

Met dit voorstel wil de fractie Kerkhof bereiken dat de verantwoordingen van de fractievergoedingen van kalenderjaar 2018 openbaar worden gemaakt. Na een discussie en beantwoording van vragen werd besloten om het initiatiefvoorstel als bespreekpunt op de agenda van de komende vergadering van de gemeenteraad te zetten.

U kunt de raadskamers terug luisteren via het raadsinformatiesysteem.

Terugblik raadskamers 12 september 2019

Wet verplichte GGZ

Tijdens de raadskamer van 12 september is de raad geïnformeerd over de Wet verplichte GGZ. De presentatie gaf de aanwezige (steun)raadsleden een goed beeld van de veranderingen die deze wet met zich meebrengt. Wethouder Jacky Silos heeft aangegeven dat de gemeente goed op koers is om de noodzakelijke aanpassingen te realiseren.

Zienswijze begrotingswijziging Stroomopwaarts mei 2019 en deelname aan Stichting Sociaal Economisch Netwerk (SEN)

Daarnaast hebben de (steun)raadsleden de concept zienswijze op de begrotingswijziging mei 2019 van Stroomopwaarts en een concept zienswijze over de deelname van Stroomopwaarts aan het Sociaal Economisch Netwerk (SEN) besproken. Bij dit netwerk kunnen ondernemers, onderwijsinstellingen uit de regio en gemeentelijke overheden zich aansluiten om te komen tot een gezonde regio met voldoende en passende werkgelegenheid voor inwoners. Beide conceptzienswijzen zijn als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september.

Reglement van Orde en drie verordeningen

Door een raadswerkgroep zijn wijzigingen voorgesteld in het Reglement van Orde. Deze wijzigingen zijn besproken tijdens de raadskamer. Ook zijn de verordeningen inzake de Werkgeverscommissie, de Auditcommissie en Ambtelijke bijstand besproken. Deze verordeningen staan samen met de voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Orde geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 19 september a.s. Er zijn een aantal amendementen aangekondigd bij de bespreking van het Reglement van Orde.

Rapport interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen

Interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen heeft een toelichting gegeven over het rapport dat hij heeft opgesteld: ‘Laat je leiden door je eigen verhaal en zoek de verbinding’. De aanwezige (steun)raadsleden hebben de gelegenheid gekregen om vragen te stellen over het rapport.

U kunt de raadskamers terug luisteren via het raadsinformatiesysteem.

Terugblik werkbezoek Broekpolder

Op dinsdagavond 3 september was een delegatie van de raad op uitnodiging van de Federatie Broekpolder op werkbezoek in de Broekpolder. Ook waren burgemeester Annemiek Jetten, wethouder Bart de Leede, de griffier en een aantal ambtenaren aanwezig. Na een hartelijke ontvangst op het Educatief Archeologisch Erf door de voorzitter van de Federatie Broekpolder, bestuursleden en vrijwilligers vertrok de delegatie naar het zogenoemde vak 8. Hier begon een wandeling door het gebied en werd met name uitgebreid ingegaan op de visie van de Federatie op de saneringsplannen. Het werkbezoek werd afgesloten met een toelichting op de ontwikkelingen van het Klauterwoud en de ontwikkelingen van het Educatie Archeologisch Erf, waaronder de grote aantallen huidige bezoekers, de opening van het Rottahuis en verdere uitbreidingen die in de planning staan.

broekpolder

Agenda raadsvergadering 19 september a.s.

Op donderdag 19 september bent u van harte welkom bij de raadsvergadering op het Stadhuis. De raadsvergadering start om 20.00 uur in de raadszaal. Het reglement van Orde, de zienswijze begrotingswijziging mei 2019 en deelname van Stroomopwaarts aan Stichting Sociaal Economisch Netwerk staan onder andere geagendeerd voor de vergadering. De volledige agenda kunt u vinden op https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/

Uitgelicht