Nieuwsbrief gemeenteraad - week 26 2019

Werkbezoek KW-haven

Op woensdagavond 12 juni bracht een delegatie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan de Koningin Wilhelminahaven. De delegatie werd ontvangen in De Kroepoekfabriek. Na de ontvangst gaven leden van Initiatiefgroep De Nieuwe Haven een uitgebreide toelichting over de historie, de huidige ontwikkelingen, de bedreigingen en de kansen van het gebied. Daarna volgde een rondleiding door het gebied. Hierbij werd onder andere aandacht besteed aan de recente brand en aan diverse panden die mogelijk een herontwikkeling krijgen.

KW haven

Na de terugkeer in De Kroepoekfabriek was er allereerst ruimte voor nadere gedachtewisseling tussen leden van de Initiatiefgroep en de leden van de gemeenteraad en het college van B&W. Vervolgens kwam de rol van de gemeenteraad aan bod en kregen de leden van de raad een viertal aandachtspunten: (1) zorg voor droge voeten door de kades tegen overstroming te beschermen, (2) maak een integrale visie voor de ontwikkeling van het gebied, (3) bespoedig de ‘dezonering’ waarbij de toegelaten geluidsbelasting omlaag wordt gebracht en woningbouw mogelijk wordt en (4) schrijf eigenaren van bouwvallige panden aan om deze te onderhouden en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt. Met deze aandachtspunten op zak werden de leden van de Initiatiefgroep hartelijk bedankt voor hun uitgebreide toelichting en hun inspanningen voor het gebied.

Werkbezoek Stichting Aanzet

Op woensdagavond 19 juni heeft een delegatie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders Stichting Aanzet bezocht. Het doel van Stichting Aanzet is het vergroten van de ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen zodat zij hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en benutten. De directeur van Stichting Aanzet gaf samen met twee coördinatoren een presentatie over  de stichting. De raadsleden werden geïnformeerd over de missie van de stichting en hoe dit wordt gerealiseerd. Een voorbeeld is de peuterconsulent die de gemeente inzet om peuters met een VVE-(Voor- en Vroegschoolse Educatie) indicatie naar peuteropvang te leiden. In Vlaardingen bereikt de stichting 98% van de doelgroepkinderen. Ook heeft Stichting Aanzet een aandeel in de coördinatie van een nieuw te lanceren portal samen met netwerkpartners om ouders te voorzien van informatie over opvoeding en opgroeien in Vlaardingen. De aanwezige raadsleden zagen hiervan een sneakpreview.

presentatie stichting aanzet

Verder werd er tijdens het werkbezoek aandacht gegeven aan de werkzaamheden van de stichting en hoe Stichting Aanzet een bijdrage levert aan de ouderbetrokkenheid, het verbeteren van taal en laaggeletterdheid, armoedepreventie, weerbaar opvoeden en het trainen van professionals. Het aanbod van Stichting Aanzet varieert van een boekfiets om voorleesplezier over te brengen aan peuters en ouders tot interventieprojecten in opdracht van de gemeente. De voorlichting en ondersteuning is vaak aan huis.

Terugblik raadskamers 13 en 20 juni

Terugblik raadskamers 13 juni 

De raad is gevraagd een zienswijze te geven op het voornemen van de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) om het aandeel van BIOS in AZRR (Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond) over te nemen. Dit kan financiële consequenties hebben voor de begroting van de VRR. De zienswijze, die geformuleerd is door het college, is besproken met de aanwezige raadsleden. De raadsleden hebben onder andere vragen gesteld over de financiële consequenties, de relatie met nationale wetgeving en zorgverzekeraars en de samenwerking tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS). 

Ook is het raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening adviesraad Sociaal Domein besproken.  Het raadsvoorstel stelt onder andere voor om de cliëntenraad Sociale zekerheid en de WMO adviesraad te vervangen door een integrale adviesraad: de adviesraad sociaal domein. De nadruk van de discussie lag vooral op het vervangen van de huidige cliëntenraad sociale zekerheid. Uit de bespreking bleek dat het onderwerp nog niet rijp was voor besluitvorming. Dit onderwerp werd oordeelvormend geagendeerd in de raadskamer van 20 juni 2019.

Daarnaast is er gesproken over de Kadernota Erfgoed. Deze nota is opgesteld aan de hand van de ambities die zijn opgenomen in de nota Vlaardings Erfgoed die in december 2017 is vastgesteld. Bij de bespreking van de Kadernota werd nadrukkelijk aan het college van burgemeester en wethouders en ook de gemeenteraad gevraagd aandacht te hebben voor achterstallig onderhoud van historische panden.

Het raadsvoorstel verleggen en vervangen persleidingen rioolgemaal Oost is zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld. Deze werkzaamheden zijn niet voorzien in de huidige planperiode (2019-2023), maar moeten door de aanleg van de Blankenburgverbinding eerder plaatsvinden. Om deze reden draagt Rijkswaterstaat een aanzienlijk bedrag bij.

Terugblik raadskamers 20 juni

Na afloop van de raadskamer van 13 juni jl. is besloten om het raadsvoorstel Verordening Adviesraad Sociaal Domein verder te bespreken in de raadskamer van 20 juni jl. Hierbij is door diverse fracties een amendement aangekondigd.

Daarnaast is de herijking beleidsvisie Sociaal Domein besproken. Aan de hand van een presentatie kregen raadsleden inzicht in het traject dat tot nu doorlopen is. Dit traject is in 2018 gestart en wordt eind 2019 afgesloten als de raad een besluit neemt op de nieuwe beleidsvisie. Hiervoor worden er eerst nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd met betrokken organisaties, inwoners, adviesraden en de gemeenteraad. Wethouder Jacky Silos gaf aan dat er hard gewerkt wordt aan de monitor Sociaal Domein en dat deze in het derde kwartaal van dit jaar gereed is.

De jaarstukken 2018 zijn per hoofdstuk besproken. Het college heeft een aantal vragen direct in de raadskamer beantwoord en gaat een deel schriftelijk toelichten.

Daarnaast zijn de ingekomen stukken besproken. In het bijzonder is gesproken over diverse brieven over Stroomopwaarts en een brief over Broekpolderweg 250. De afhandeling van deze brieven wordt vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 4 juli a.s.

De Rekenkamercommissie (RKC) Vlaardingen-Schiedam heeft een onderzoek gedaan naar de doorwerking van de gerapporteerde aanbevelingen die de RKC aan de gemeenteraad doet. De RKC constateert dat er een toename is aan overgenomen aanbevelingen van de RKC door de gemeenteraad. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de meetbaarheid van de resultaten en hoe de raad zijn controlerende taak het best kan uitoefenen. Ook heeft de rekenkamer in samenwerking met adviesnetwerk 7 Zebra’s een onderzoek gedaan naar ‘ouder worden in Vlaardingen’. Tijdens de raadskamer zijn de aanbevelingen uit het onderzoek gepresenteerd en hebben raadsleden vragen gesteld over hoe de aanbevelingen kunnen worden meegenomen in toekomstig te vormen beleid.

Vergadering gemeenteraad  op 4 juli

Op 4 juli aanstaande bent u van harte welkom bij de raadsvergadering om 20.00 uur in het Stadhuis. De agenda wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/ .

Uitgelicht