Nieuwsbrief gemeenteraad - week 24 2019

Extra raadsvergadering 28 mei 2019

Op 28 mei vond een extra raadsvergadering plaats voor de behandeling van het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Handen uit de mouwen’ (pdf, 723 kB) van Fractie Kerkhof, VVD, GroenLinks, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en D66.

Tijdens de vergadering werd het coalitieakkoord gepresenteerd en besproken. Na de beraadslaging stemde de gemeenteraad bij meerderheid in met het coalitieakkoord. Raadslid Stefanie Solleveld (PvdA) diende hierbij drie moties  in over de nieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum (mede-indiener BVV-raadslid Ben Trooster), de verbetering van de doorstroming Marathonweg en de verbetering van de luchtkwaliteit Marathonweg. Ook diende raadslid Erik van Pienbroek (ChristenUnie-SGP) een motie in over het raadsprogramma. Deze moties werden na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen.

Vervolgens werd verslag gedaan van het onderzoek van de geloofsbrieven van de twee voorgestelde wethouders kandidaten, Ivana Somers-Gardenier (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) en Sebastiaan Nieuwland (D66). Hierna werd overgegaan tot stemming waarbij beide wethouders kandidaten werden benoemd. Vervolgens legden zij de verklaring en belofte af en konden zij hun plek achter de collegetafel innemen.

Benoeming wethouders
Sebastiaan Nieuwlanf en Ivana Somers-Gardenier

Nu  Ivana Somers-Gardenier wethouder is, is er een vacature vrij in de gemeenteraad. Daarom werd Albert Don (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) geïnstalleerd als nieuw raadslid, dit na benoeming door het centraal stembureau en het onderzoek van zijn geloofsbrieven. Hij legde hiervoor de verklaring en belofte af.

Benoeming Albert Don

Werkbezoek DCMR 29 mei 2019

De gemeenteraden van zowel Vlaardingen als Schiedam waren samen op werkbezoek bij DCMR Milieudienst Rijmmond. De DCMR werkt voor vijftien gemeenten  aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving. De DCMR verleent vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en adviseert in milieuvraagstukken.

DCMR

Tijdens het werkbezoek werd er een presentatie over de DCMR en haar werkzaamheden gegeven. Daarna gingen Schiedam en Vlaardingen uit elkaar om per gemeente in te gaan op lokale zaken. De gemeenteraadsleden gingen in gesprek over thema’s zoals vergunningen en toezicht, klachten, incidenten en crisisbestrijding. Er werden voorbeelden gegeven over gebieden in Vlaardingen met een hoge milieudruk en wat voor maatregelen daarvoor genomen kunnen worden. De raadsleden namen vervolgens een kijkje in de meldkamer en daar werd uitgelegd hoe de procedure verloopt als er meldingen binnen komen.

DCMR

Gemeenteraad 6 juni 2019

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni behandelde de raad allereerst een aantal benoemingen. De raad stemde in met de benoeming van een tweede plaatsvervangend griffier, een nieuw lid van de auditcommissie en een aantal leden en plaatsvervangende leden in diverse gemeenschappelijke regelingen.

Vervolgens stemde de raad in met achtereenvolgens de Archiefverordening gemeente Vlaardingen 2019, het Toezicht verslag van de gemeentearchivaris, het krediet voor de herinrichting van de openbare ruimte voor de herontwikkeling van de Van Limburg Stirumstraat 49 (na een korte bespreking), de toepassing van de coördinatieregeling voor het realiseren van twee windmolens Oeverbos-Oost, de Evaluatie Wijkteams Vlaardingen, twee voorbereidingsbesluiten, de zienswijze begroting 2020 van het Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, de zienswijze eerste begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de zienswijze begroting 2020 basistakenpakket Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond, de zienswijze begroting 2020 Regionale Belastinggroep en de zienswijze begroting 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein werd bij het vaststellen van de agenda geannuleerd en zal worden besproken in de raadskamer van 13 juni.

Vervolgens werd overgegaan tot de bespreekpunten waarbij werd ingestemd met de zienswijze begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de zienswijze tweede begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Stroomopwaarts. De zienswijze begroting DCMR 2020 werd tijdens de beraadslaging verbeterd op voorstel van dhr. Kegel (D66) inzake de uitgaven voor ICT. Dit  voorstel werd vervolgens aangenomen.

Tot slot behandelde de raad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2019 en de Verordening bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte. Op de APV 2019 werden vier amendementen ingediend, waarvan twee door dhr. Van Marsbergen (Fractie Kerkhof) over flyeren door politieke partijen en over magneetvissen, een door dhr. Van Unen (BVV), mede namens ONS.Vlaardingen over het horeca- en evenementenbeleid en een door mw. Thommis-Visser (CDA), mede namens VVD, Fractie Kerkhof, GroenLinks en VV2000/Leefbaar Vlaardingen inzake termijnen. Het amendement over flyeren door politieke partijen werd door de indiener aangehouden, dit na een toezegging van de burgemeester om de eventuele strijdigheid met de Grondwet te onderzoeken. Het amendement over magneetvissen werd ter vergadering aangevuld en aangenomen. Het amendement over het horeca- en evenementenbeleid werd verworpen, over termijnen werd wel aangenomen. Hierna werd ingestemd met de gewijzigde APV 2019 en tot slot ook de Verordening bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte.

Terugkijken

Wilt u de hele vergadering, of een onderwerp van deze agenda nog eens terugkijken? Dat kan! Bekijk de vergadering van 6 juni.

Agenda raadskamers 13 juni 2019

Donderdag 13 juni bent u van harte welkom bij de raadskamers om 20.00 uur in het Stadhuis. Onder andere kadernota Erfgoed en de Verordening Adviesraad Sociaal domein zijn onderwerpen die worden behandeld tijdens de raadskamers. Bekijk de volledige agenda.

 

Uitgelicht