Nieuwsbrief gemeenteraad - week 22 2019

Terugblik bijeenkomsten

MVS begrotingen

Op woensdag 15 mei waren de gemeenteraadsleden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in Schiedam voor een bijeenkomst over de begrotingen. Onlangs zijn de begrotingen 2020 van diverse gemeenschappelijke regelingen naar de gemeenteraden gestuurd, waaronder die van Stroomopwaarts, ROGplus en Jeugdhulp Rijnmond. De raden zijn in de gelegenheid om hier zienswijzen op te geven. Hiervoor zijn de colleges van B&W gevraagd een voorstel te doen. De vertegenwoordigers van de drie organisaties hebben een toelichting gegeven op de begroting.

Deze avond werd ingegaan op vragen zoals:

  • Hoe is de huidige financiële positie?
  • Welke nieuwe plannen zijn er in de begroting verwerkt?
  • Wat is het verschil ten opzichte van de afgelopen jaren?
  • Wat is de verwachting voor de komende jaren?

Persconferentie 16 mei

Op 16 mei presenteerde de twee formateurs Roel van Gurp en Eric van der Burg het nieuwe coalitieakkoord ‘Handen uit de mouwen’. Het akkoord is gesloten tussen zes partijen: Fractie Kerkhof, VVD, GroenLinks, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en D66.

Naast de drie huidige wethouders maken Ivana Somers-Gardenier (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) en Sebastiaan Nieuwland (D66) deel uit van het nieuwe meerderheidscollege. Fractie Kerkhof kiest voor een rol van volwaardige coalitiepartner, zonder een wethouder te leveren. De zes fracties hebben samen 19 van de 35 raadszetels in Vlaardingen. Op dinsdag 28 mei vindt er een extra raadsvergadering plaats om het coalitieakkoord te bespreken.

Op 16 mei is de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 (APV) en bestuurlijke boete oordeelvormend behandeld. Ook is het vrijmaken van een krediet voor het herinrichten van de openbare ruimte rond de Limburg Stirumstraat 49 besproken. Het resultaat is dat beide onderwerpen op de agenda kunnen voor  de besluitvormende raadsvergadering.

Tijdens de beeldvormende vergadering over de Regionale Visie Mantelzorg vertelde wethouder Jacky Silos de aanwezige raadsleden dat Schiedam en Maassluis de visie nog niet ter besluitvorming aan de raad hebben aangeboden. De raadsleden stemde in, onder voorwaarde dat er in de tussentijd wel adequate ondersteuning voor de mantelzorgers plaatsvindt, met het uitstel van de besluitvorming tot Schiedam en Maassluis ook zo ver zijn.

Na de beeldvormende bijeenkomst op 18 april over het Raadsvoorstel Evaluatie Wijkteams werd tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst van 16 mei snel geconcludeerd dat dit voorstel als hamerstuk op de agenda staat voor de besluitvormende raadsvergadering.

Raadskamers 23 mei

Naast de lijst ingekomen stukken besprak de gemeenteraad op 23 mei de zienswijzen voor de gemeenschappelijke regelingen. Hierna werd gesproken over Jeugdzorg, Stroomopwaarts, ROGPlus, DCMR, VRR, GGD, RBG en MRDH. De raadsvoorstellen over de zienswijzen ROGplus, VRR, GGD, RBG en MRDH kunnen geagendeerd worden als hamerstuk voor de besluitvormende raadsvergadering. Bij de raadsvoorstellen over de zienswijze Jeugdzorg, Stroomopwaarts en DCMR zijn amendementen aangekondigd door diverse fracties waardoor deze geagendeerd worden als bespreekpunt. Mochten de fracties besluiten om toch geen amendement in te dienen, dan komen deze raadsvoorstellen ook op de agenda als hamerstukken.

Agenda 28 mei

Op dinsdag 28 mei bent u van harte welkom bij de extra raadsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het coalitieakkoord besproken. U vindt de agenda op op vlaardingen.raadsinformatie.nl

Agenda 6 juni

Ook op donderdag 6 juni bent u van harte welkom bij de raadsvergadering op het Stadhuis. De raadsvergadering start om 20.30 uur in verband met de avondvierdaagse. De agenda wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Uitgelicht