Nieuwsbrief gemeenteraad - week 20 2019

Terugblik werkbezoek Franciscus Vlietland Ziekenhuis 8 mei

De leden van de gemeenteraden van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen waren op 8 mei uitgenodigd door de Raad van Bestuur voor een informatieavond in het Franciscus Vlietland ziekenhuis. De raadsleden werden welkom geheten door twee leden van de Raad van Bestuur. Om zoveel mogelijk informatie over te brengen is door het ziekenhuis een quiz georganiseerd.  Er werden vragen gesteld over het aantal vacatures tot en met het aantal operaties. Ruben van de Zande (raadslid Vlaardingen) had veel antwoorden paraat en won de quiz. Aansluitend werden de raadsleden geïnformeerd over de toekomstplannen, zoals het inrichten van een nieuw Oncologiecentrum dat naar alle waarschijnlijkheid eind van dit jaar geopend wordt. Een rondleiding langs onder andere de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde vormde de afsluiting van deze informatieve bijeenkomst.

Terugblik gemeenteraad 9 mei

Tijdens de raadsvergadering van 9 mei is de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) geïnstalleerd als raadslid. Na het afleggen van de verklaring en belofte (nadat zijn geloofsbrieven waren onderzocht) is hij tot de raad toegelaten. Hij vervult de vacature die ontstond door het vertrek van mevrouw Roos Wijbrands (ONS Vlaardingen) uit de raad.

Daarna is een aantal raadsvoorstellen behandeld waarbij zonder beraadslaging is ingestemd met de herbenoeming van een lid van de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen, het niet in behandeling nemen van het verzoek tot opneming in het plan van scholen van een islamitische basisschool, de Wijzigingsverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 en de kennisneming van het projectplan subsidiebeschikking Winterterras Vlaardingen 2019.

Daarnaast is na beraadslaging ingestemd met de zienswijze op de concept-Strategische agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hierbij werd door mw. Solleveld (PvdA) mede namens ChristenUnie-SGP een amendement ingediend en aangenomen. Ook is na beraadslaging bij meerderheid ingestemd met de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2019-2. Het voorstel voor participatie in 2019 werd tijdens vaststellen van de agenda gehaald en is uiteindelijk niet behandeld.

Tot slot is door mevrouw Stefanie Solleveld (PvdA) mede namens ChristenUnie-SGP en Fractie Boers een motie ingediend over het verplaatsen van zes groepen van het Palet Centrum. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen.

Agenda donderdag 16 mei 2019

Op donderdag 16 mei bent u van harte welkom bij de raadskamers om 20.00 uur in het Stadhuis. De Algemene Plaatselijke Verordening 2019, de Verordening bestuurlijke boete en de Regionale Visie Mantelzorgondersteuning zijn onderwerpen die onder andere worden behandeld tijdens de raadskamers. De volledige agenda kunt u vinden op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Uitgelicht