Nieuwsbrief gemeenteraad - week 16 2019

Terugblik bijeenkomsten

MVS bijeenkomst ROGplus 3 april 2019

Op 3 april jl. hebben raadsleden van de gemeenteraad van Vlaardingen een gecombineerde bijeenkomst met raadsleden van Maassluis bijgewoond over de WMO inkoop van ROGplus. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Maassluis. Er is een presentatie gehouden waarin een toelichting werd gegeven over onder andere het indicatieproces, de inkoop en het contractmanagement voor de maatwerkvoorzieningen die de organisatie levert. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen.

Raadsvergadering 4 april 2019

Tijdens de raadsvergadering 4 april jl. vond allereerst de benoeming plaats van een nieuw steunraadslid, dhr. S. Lancel (D66). Na de benoeming werd de verklaring en belofte afgelegd waarmee de installatie een feit was. Tijdens de mondelinge vragenronde werd door mw. Thommis (CDA) een vraag gesteld over een wegwijzerbord voor de scoutinggroep. Deze vraag werd beantwoord door wethouder Bikkers.

Na de huishoudelijke agendapunten is vervolgens unaniem ingestemd met een aantal raadsvoorstellen over de beëindiging van het erfpachtrecht Vopak, het advies over de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht van OSVS en het benoemen van ambassadeurs voor de nog op te stellen Toekomstvisie 2020-2040. Vervolgens is bij meerderheid ingestemd met het beschikbaar stellen van 100.000 euro voor de instandhouding van Argos Mobiel voor de periode 1 februari 2019 t/m 31 januari 2020.

Daarna stonden twee bespreekpunten op de agenda. Het eerste punt ging over een voorstel naar aanleiding van de motie keuzenotitie sloop Vetteoordsekade 12. Na de beraadslaging werd dit voorstel bij meerderheid aangenomen. Vervolgens is gesproken over de verhoging van de kredieten voor de sporthallen in Westwijk. Dit voorstel werd na de beraadslaging unaniem aangenomen.

Tot slot is een drietal moties van Fractie Boers behandeld. Dit betrof ten eerste een motie over het werven van politievrijwilligers en ten tweede een motie over cameratoezicht voor het winkelcentrum De Loper. Beide moties werden na de beraadslaging in stemming gebracht en bij meerderheid verworpen. Ten derde is een motie ingediend tegen raadslid dhr. Kegel met het verzoek om het voorzitterschap van de werkgeverscommissie en het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie neer te leggen. Deze motie werd eveneens bij meerderheid verworpen. Tot slot werd een motie ingediend door mw. De Jong (AOV) inzake een Bestuurlijke Gedrags- en Integriteitscode. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Benoeming S. Lancel
Benoeming steunraadslid, dhr. S. Lancel (D66).

Extra raadsvergadering 9 april 2019

Op 9 april jl. vond een extra raadsvergadering plaats over de bevindingen van de twee door de raad benoemde informateurs, de heren Van der Burg en Van Gurp.

Tijdens de raadsvergadering werd besloten de adviezen uit de rapportage over te nemen en VVD, CDA, GroenLinks, D66, fractie Kerkhof en VV2000/Leefbaar Vlaardingen te verzoeken op korte termijn de besprekingen te starten over het opstellen van een college-akkoord en de vorming van een nieuw college.

Tevens werd besloten de heren Van der Burg en Van Gurp te benoemen als externe formateurs om deze collegevorming te begeleiden en als streefdatum voor het goedkeuren van het collegeprogramma en het benoemen van de nieuwe wethouders 9 mei 2019 mee te geven, waarbij geldt dat kwaliteit boven snelheid moet gaan.

formateurs in de raadszaal

Raadskamers 11 april 2019

Op 11 april jl. is tijdens twee openbare raadskamers gesproken over het raadsvoorstel over Participatie 2019 en het raadsmemo over de Leegstandsverordening.

Over het onderwerp Participatie werd oordeelsvormend vergaderd. Na de beraadslaging werd geconcludeerd dat het voorstel als bespreekpunt geagendeerd kan worden voor de volgende raadsvergadering. Hierbij werden diverse amendementen aangekondigd.

Het raadsmemo over de Leegstandsverordening was beeldvormend geagendeerd naar aanleiding van een verzoek van de fractie Boers. Na beraadslaging werd geconcludeerd dat dit onderwerp weer terug kan komen na het Masterplan Binnenstad.

Agenda raadskamers 18 april 2019

Op donderdag 18 april bent u van harte welkom bij de raadskamers om 20:00 uur in het Stadhuis, ingang Markt 11. Op de agenda staat onder andere de evaluatie van Wijkteams Vlaardingen, de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019 en de evaluatie jaarwisseling.

raadszaal

Uitgelicht