Openbare besluiten van het college van B en W - 3 december 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 3 december 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake verdedigingsmiddelen boa's

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (fractie Boers) inzake verdedigingsmiddelen boa’s vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid wordt gewerkt aan een landelijke regeling voor de uitrusting en bewapening van boa's. Het is op dit moment nog niet bekend wat deze regeling precies gaat inhouden. Dit wordt nader uitgewerkt, waarbij ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt betrokken. Het college wacht de aangekondigde regeling af alvorens acties te ondernemen.

Beantwoording artikel 34-vragen  van de heer Boers (fractie Boers) over geluidsradar

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen  van de heer Boers (fractie Boers) over geluidsradar vastgesteld.

Bjilage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in maart 2019 het Actieplan Geluid Vlaardingen 2018-2023 vastgesteld. De raad heeft geen wensen en bedenkingen ingediend. In het actieplan staan diverse maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Zo komt er stil asfalt op de Marathonweg. Ook bevat de APV een nachtelijk rijverbod voor vrachtwagens op bepaalde routes in de stad om geluidhinder in woonwijken te verminderen en is er in de APV een artikel opgenomen over ongewenste gedragingen met een motorvoertuig, zoals stilstaan met luidruchtig draaiende motor. De handhaving op het geluid van voertuigen is een taak van de politie. De politie controleert en handhaaft op de wettelijk voorgeschreven technische eisen voor brommers, bromfietsen en andere voertuigen. Zij hebben hiervoor geluidmeetapparatuur beschikbaar.

Beantwoording artikel 34-vragen over groene daken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34 vragen van de heer Thiel over groene daken vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording heeft het college aangegeven dat voor het vergroenen van daken een stimuleringsregeling is voor klimaatadaptieve maatregelen bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Samen met het hoogheemraadschap, Operatie Steenbreek en lokale ambassadeurs, zoals Team Klavertje Vier, wordt hierin samen gewerkt.

Beantwoording artikel 34-vragen over zonnepanelen op gebouwen waarover de gemeente zeggenschap heeft

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Bongers (GroenLinks) over zonnepanelen op gebouwen waarover de gemeente zeggenschap heeft vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op dit moment wordt geinventariseerd welke objecten geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen. Daarbij speelt een aantal factoren een rol, waaronder type dak, de constructie, de staat van de dakbedekking en het elektraverbruik. Het college verwacht deze inventarisatie op korte termijn af te ronden.

Annotatie vergadering van het Algemeen Bestuur van de RBG

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de annotatie op de agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep.

Toelichting:

Het college heeft kennis genomen van de agenda van de vergadering van het dagelijks bestuur van de RBG d.d. 5 december 2019.

Regeling Telewerken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de regeling Telewerken vastgesteld.

Toelichting:

De regeling gaat per 1 januari 2020 onderdeel uitmaken van het personeelshandboek van de gemeente Vlaardingen. Hierin staat beschreven wat de gemeente onder tijd- en plaatsonafhankelijk werken verstaat, welke voorwaarden daarvoor gelden en welke voorzieningen hiervoor zijn getroffen. De huidige regeling thuiswerken bevat verouderde bepalingen en verwijzingen. Daarom is een nieuwe regeling Telewerken vastgesteld, die voldoet aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid). De BIO verplicht gemeenten om een telewerkbeleid te hebben zodat de  beveiliging van de gemeentelijke systemen geregeld is.

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het speciale weekendregime voor het parkeren van grote voertuigen alleen te laten gelden in de Koningin Wilhelminahaven en niet op de andere bedrijventerreinen,
  2. het Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2019 vastgesteld en gelijktijdig het Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen ingetrokken.

Toelichting:

In juni 2019 heeft de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld. Vervolgens zijn alle op de APV gebaseerde aanwijzingsbesluiten tegen het licht gehouden en is bekeken of de besluiten nog actueel zijn, moeten worden ingetrokken of moeten worden aangepast.  Daarbij is per abuis het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen gewijzigd, waardoor op alle bedrijventerreinen in Vlaardingen hetzelfde regime is gaan gelden als in het weekend in de Koningin Wilhelminahaven van kracht is. Het college heeft vandaag een gewijzigd aanwijzingsbesluit genomen waarmee dit teruggedraaid is.

Raadsmemo Locatie Minibos

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de stand van zaken rondom het project Minibos vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad over de voortgang van de uitvoering van het amendement uit november 2018 over de aanleg van een minibos. In samenspraak met Team Klavertje Vier is de locatie Broekweg - Groen van Prinstererstraat uitgekozen als voorkeurslocatie voor een minibos. De school die is betrokken bij het minibos op de Broekweg - Groen van Prinstererstraat is het IKC Palet. In mei 2019 is er een informatieavond geweest voor de algemene invulling van de locatie Broekweg - Groen van Prinstererstraat op het IKC Palet Het Centrum. Hiervoor waren omwonenden uitgenodigd. Inmiddels is het voorlopige ontwerp van het minibos gedeeld met omwonenden en kunnen zij hier op reageren. De planning is om uiterlijk in februari de bomen te planten, samen met de school en de bewoners.

Concept-Masterplan herontwikkeling Unileverterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-Masterplan Unileverterrein vastgesteld en deze, met inachtneming van de moties zoals door de gemeenteraad aangenomen, laten uitwerken tot een definitief Masterplan.

Toelichting:

Het conceptplan wordt uitgewerkt tot een definitief Masterplan. De door de gemeenteraad aangenomen moties, die aanvullingen op het plan bevatten, worden daarbij vanzelfsprekend meegenomen.

Uitgelicht