Openbare besluiten van het college van B en W - 27 augustus 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: dinsdag 27 augustus 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen van CU/SGP over enquete winkeltijdenverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van CU/SGP over enquête winkeltijdenverordening vastgesteld.

Bijlage: enquete winkeltijdenverordening (pdf, 91 kB)

Toelichting:

De verruiming is vooral een uitgesproken wens vanuit enkele supermarkten, maar ook vanuit enkele daghorecazaken waarvan de openingstijden ook gekoppeld zijn aan de winkeltijden. Doordat omliggende gemeenten ruimere openingstijden op zondag hebben, is hier wellicht verbetering mogelijk. Een ondernemer mag te allen tijde zelf bepalen of hij open gaat binnen de mogelijkheden die de verordening geeft.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Kloosterman over enquete winkeltijdenverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Kloosterman (AOV) over enquête winkeltijdenverordening vaststellen

Bijlage: enquete winkeltijdenverordening (pdf, 93 kB)

Toelichting:

De wens om de winkeltijden te verruimen voor de zon- en feestdagen is geuit door verschillende Vlaardingse ondernemers. Het eventueel komen tot een aanpassing van de verordening kan alleen worden gedaan als daar draagvlak voor is. Het draagvlak voor een eventuele aanpassing wordt in de enquête gemeten. Uiteindelijk is het van belang dat de winkeltijdenverordening beantwoord aan de wensen en behoeften van bevolking, winkeliers en belanghebbende organisaties. Ook deze partijen  worden bevraagd.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg over groene bushaltes

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Voorburg (GroenLinks) over het vergroenen van bushaltes conform vastgesteld.

Bijlage: groene bushaltes (pdf, 112 kB)

Toelichting:

In de beantwoording is aangegeven dat het voorstel om abri's te voorzien van sedumdaken wordt geagendeerd voor een overleg met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)omdat haltevoorzieningen geen eigendom zijn van de gemeente Vlaardingen.

Raadsvoorstel tot vaststelling subsidieverordening groenblauwe schoolomgeving vaststellen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling subsidieverordening groenblauwe schoolomgeving vastgesteld.

Bijlage:  groenblauwe schoolomgeving (pdf, 465 kB)

Toelichting:

Met de subsidieregeling wil de gemeente onderwijsinstellingen stimuleren om hun verharde schoolpleinen om te vormen tot een groenblauwe schoolomgeving. Dit is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het is de bedoeling om schooldaken en/of straatkolken te ontkoppelen van het riool. Het hemelwater kan door beplanting en/of waterdoorlatende materialen worden opgevangen of naar een sloot of singel in de buurt worden afgevoerd. Dit ontlast de riolering en verbetert de oppervlaktewaterkwaliteit. Ook vermindert beplanting rond de school de wateroverlast bij heftige regenbuien en verkoelt het de omgeving op warme dagen. Verder draagt een groenblauwe schoolomgeving bij aan gezond speelplezier en schonere lucht. Bovendien stimuleert een groenblauwe schoolomgeving het milieubewustzijn van kinderen, ouders, verzorgers en buurtbewoners. De gemeente helpt scholen bij het omvormen met een financiële vergoeding, net als het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland dat doen. De gemeente heeft in februari 2019 de scholen over de groenblauwe schoolpleinen geïnformeerd. Met twee scholen lopen al gesprekken over hun plannen voor een groenblauw schoolplein.

Raadsmemo Coffeeshopbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Coffeeshopbeleid vastgesteld.

Bijlage: Coffeeshopbeleid (pdf, 292 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over het vaststellen van het gewijzigde coffeeshopbeleid. Het coffeeshopbeleid beschrijft de voorwaarden waarbinnen de verkoop van softdrugs wordt gedoogd in Vlaardingen. Deze voorwaarden sluiten aan op de landelijke gedoogcriteria van het Openbaar Ministerie. De kern is dat het gedogen van coffeeshops zo min mogelijk overlast oplevert en dat de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van coffeeshops worden beschermd. Op 18 april 2019 is in een infocafé met de gemeenteraad gesproken over wenselijke wijzigingen in het bestaande coffeeshopbeleid. In het nieuwe beleid wordt een vergunning met gedoogbeschikking verleend voor een periode van vijf jaar in plaats van voor één jaar. Een andere wijziging betreft de uitgebreidere toetsing van de aanvraag voor een nieuwe coffeeshop en het stellen van meer eisen aan de wijze van bedrijfsvoering. Het maximum van drie toegestane coffeeshops in Vlaardingen is gelijk gebleven.

Raadsmemo Meerjaren Programma Grondzaken 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de

  1. Raadsmemo Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2019 vastgesteld.
  2. Meerjaren Programma Grondzaken 2019 onder geheimhouding  vastgesteld
  3. Verkorte openbare Meerjaren Programma Grondzaken 2019 vastgesteld.

Bijlage:  Meerjaren Programma Grondzaken 2019 (pdf, 1 MB)

Toelichting:

Het Meerjaren Programma Grondzaken 2019 presenteert de situatie per 1 januari 2019, waarbij de ontwikkelingen van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 zijn verwerkt.

NB
Meerjaren Programma Grondzaken 2019 is onder geheimhouding geagendeerd op grond van de volgende motivering. Ingevolge artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente. Het geheime MPG geeft  volledig inzicht in de onderhandelingspositie van de gemeente en schaadt onze economische en financiële belangen wanneer dit voorstel openbaar wordt.

Brief aan Rijkswaterstaat inzake de Brexit

Het college van burgemeester en wethouders heeft  de antwoordbrief aan Rijkswaterstaat inzake de Brexit vastgesteld.

Toelichting:

In het kader van de voorbereiding op de (mogelijke no-deal) Brexit op 31 oktober 2019 heeft Rijkswaterstaat (RWS) aan de gemeente Vlaardingen het verzoek gedaan om het terrein aan de Waterleidingstraat van 31 oktober tot 13 december 2019 beschikbaar te stellen als bufferlocatie om vrachtwagens op te vangen waarvan de douanepapieren niet op orde zijn. Eerder is dit terrein door Vlaardingen hiertoe al in bruikleen gegeven aan RWS in de periode 12 april tot 25 mei 2019. Door het uitstel van de Brexit is er geen gebruik van het terrein gemaakt.

In de door het college vastgestelde antwoordbrief aan RWS geeft Vlaardingen aan de voorgestelde locatie niet de meest ideale oplossing te vinden en verzoekt zij RWS met klem om het aan DFDS aangrenzende Rotterdam Bulk Terminal (RBT) terrein als eerste bufferlocatie te gebruiken. De Waterleidingstraat kan in die situatie als achtervang dienen en zodoende als tweede bufferlocatie dienen. In dezelfde brief herhaalt het college haar standpunt dat het Rijk gemeenten moet ontzorgen bij de Brexitproblematiek, zowel financieel als operationeel.

 

 

Uitgelicht