Openbare besluiten van het college van B en W - 25 juni 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 25 juni 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen over brandveiligheid historische panden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Boers (fractie Boers) over brandveiligheid historische panden vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college waardeert de KW-haven als het historische hart van zeevaart en industrie in Vlaardingen. Een groot deel van onze identiteit en het collectieve geheugen van de Vlaardinger ligt hier, ook al hebben oude pakhuizen en kuiperijen hun originele bestemming verloren. In de afgelopen vijf jaar hebben er zes branden plaatsgevonden in het havengebied Oost, variërend van woning- tot industriebranden. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van een object ligt in eerste instantie bij de gebruiker/eigenaar van een object. De Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) houdt in samenwerking met en in opdracht van de gemeente toezicht op de in het Bouwbesluit vastgelegde toegestane brandveiligheidsniveaus. Er zijn geen speciale acties in het gebied geweest ter bevordering van de brandveiligheid. De gemeente en VRR voeren op basis van het Integraal Handhavingsprogramma steekproefsgewijs en aan de hand van een risicobeoordeling toezicht uit. Waar nodig wordt handhavend opgetreden. De eigenaar/gebruiker is en blijft echter verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid.

Overdracht inleggeld van Recreatieschap Midden-Delfland (RMD) naar Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. kennisgenomen dat per 1 januari 2019 het CBG het beheer van de "Groengebieden Midden- Delfland" uitvoert;
  2. kennisgenomen dat het RMD per 31-12-2018 is geliquideerd en dat de definitieve afrekening plaatsvindt in het eerste half jaar van 2019;
  3. ingestemd (1) dat de gemeente Vlaardingen, ter uitvoering van het besluit van 07-12-2018 van de algemene deelnemersvergadering in het CBG, de haar toekomende liquidatie-uitkering van het RMD van € 2.370.494,-  als inleggeld stort op haar lidmaatschapsrecht in het CBG ter versterking van het eigen vermogen van het CBG en (2) het RMD te verzoeken en zo nodig op te dragen dit bedrag rechtstreeks namens de gemeente aan het CBG te voldoen;
  4. ingestemd dat de gemeente Vlaardingen bij de definitieve liquidatie van het RMD een bedrag van € 853.000,- ontvangt voor de uitvoering van projecten.

Toelichting:

Het college van B&W van Vlaardingen heeft, net als de colleges van B&W van de andere deelnemende gemeenten, formeel besloten om geld van het inmiddels opgeheven Recreatieschap Midden-Delfland over te dragen aan het Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG) Midden-Delfland. Het CBG heeft de beheertaken van het recreatieschap overgenomen.

Indexcijfers meerjarenbegroting 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de indexcijfers die gebruikt worden voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld.

Toelichting:

Het voorstel betreft vooralsnog een interne richtlijn. Externe doorwerking wordt gecommuniceerd bij het vaststellen van de begroting en van belastingtarieven. Gemeenschappelijke regelingen zijn al in een eerdere fase geïnformeerd (na eerdere besluitvorming over de indexering van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen).

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Visie op Mantelzorg en Informele zorg 2019-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Visie op Mantelzorg en Informele zorg 2019-2023 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college onderschrijft met de vaststelling van de aangescherpte visie 'Mantelzorg en informele hulp' het belang van goede samenwerking voor een gezonde balans tussen de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Met de aangescherpte visie zet het college de ingezette richting voort met daarbij nog meer aandacht voor het vroegtijdig bieden van ondersteuning én het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. De visie is ontwikkeld met behulp van betrokken partijen, belangenvertegenwoordigers, adviesraden en mantelzorgers. Als vervolg op deze visie gaat de gemeente samen met belanghebbenden aan de slag met een uitvoeringsplan.

Gedoogbeschikking ten behoeve van testen Hoekse Lijn met goederenvervoer

Het college van burgemeester en wethouders heeft gedoogbeschikking voor het tijdelijk testrijden met goederenvervoer op het emplacement Vulcaanhaven in het kader van de Hoekse Lijn vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft besloten om het in het kader van de Hoekse Lijn tijdelijk testen met goederenvervoer op het emplacement Vulcaanhaven te gedogen. Aangezien de gemeente nog niet alle vereiste gegevens heeft ontvangen voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Dit testen is een voorwaarde voor de definitieve ingebruikname van de Hoekse Lijn als geheel. Het college heeft voorwaarden gesteld aan de testritten om de eventuele overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Zienswijze op ontwerpbeschikking VPR Energy B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijze op ontwerpbeschikking VPR Energy B.V. conform conceptbrief vastgesteld.

Toelichting:

Het college van Vlaardingen heeft een zienswijze ingediend tegen de ontwerpbeschikking van een bedrijf aan de Neckarweg in Rotterdam, omdat met deze beschikking meer geluid mag worden veroorzaakt dan nu is toegestaan.

Deelteruggave subsidie 'Herstel Touwbaan en plaatsing schipperstenen' aan provincie Zuid-Holland

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een gedeelte van subsidie 'herstel Touwbaan en plaatsing schipperstenen' van de provincie Zuid-Holland aan hen terug te geven.

Toelichting:

De provincie verleende in 2018 subsidie voor het plaatsen van cortenstalen spanten tussen de twee behouden delen van de Oude Lijnbaan, het plaatsen van informatieborden ter hoogte van de Gedempte Biersloot en de Oude Lijnbaan en voor het plaatsen van schippersstenen aan het water waar vroeger de trekschuit voer.
De gemeente gaat de informatieborden realiseren, maar voor de schippersstenen is onvoldoende duidelijk of deze hier daadwerkelijk hebben gelegen. De kosten voor de cortenstalen spanten liggen zo hoog dat de uitvoering van dit plan binnen de begroting ook met de subsidie financieel niet haalbaar zou zijn.

Notitie armoedebeleid Movisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo notitie armoedebeleid Movisie vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college heeft de notitie armoedebeleid vastgesteld en stuurt deze aan de raad. Met deze notitie kan de raad het debat voeren over de invulling van het armoedebeleid in Vlaardingen en het daarvoor beschikbare budget. Welke beleidsaccenten wil de raad leggen en welke prioriteiten wil de raad stellen? De notitie sluit aan bij de ambitie om als overheid besef te hebben van wat het betekent om in armoede te leven, het belang van preventie, meer bekendheid met en transparantie van regelingen en expliciete aandacht voor kinderen zodat zij veilig, gezond en zonder armoede op kunnen groeien.

Uitgelicht