Openbare besluiten van het college van B en W - 1 oktober 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: dinsdag 01 oktober 2019.

Beantwoording art. 34 vragen over de invoering van de wielklem

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording art. 34 vragen over invoeren wielklem vastgesteld.

Bijlage:  wielklem (pdf, 105 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft antwoorden gegeven op vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over de invoering van de wielklem. Het college geeft onder andere aan dat er is gestart met het opstellen van een werkproces en kostenraming voor het toepassen van de wielklem. Het college komt nog dit jaar met een voorstel voor een gewijzigde Verordening Parkeerbelasting, waarin de toepassing van de wielklem wordt opgenomen.

Beantwoording artikel 34-vragen over wangedrag jongeren zwembad de Kulk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van Fractie Boers over wangedrag jongeren zwembad de Kulk vastgesteld.

Bijlage:  zwembad de Kulk (pdf, 58 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat eigenaar Stichting Zwem- en Recreatiebad ‘De Kulk’ verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid van de gasten in het zwembad. Het zwembad hanteert hiervoor het protocol ‘vrolijk en veilig’. Het college is op de hoogte van een fysiek en verbaal incident op zondag 30 juni 2019. Vanuit de gemeente is contact hierover opgenomen met het zwembad. De situatie bleek van incidentele aard.

Beantwoording artikel-34 vragen naar aanleiding van rapport over wantoestanden in de jeugdzorg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (fractie Boers) naar aanleiding van rapport over wantoestanden in de jeugdzorg vastgesteld.

Bijlage: Beantwoording vragen jeugdzorg (pdf, 140 kB)

Toelichting:

Het college geeft in de beantwoording inzicht in de omvang van het gebruik van jeugdhulp door Vlaardingse jongeren. Eén op de tien kinderen krijgt landelijk jeugdzorg. In Vlaardingen was in de tweede helft van 2018 het percentage jeugdigen tot 18 jaar dat jeugdhulp ontvangt op grond van de Jeugdwet 8 %. Verder geeft het college aan dat (werkloze) jongeren in Vlaardingen terecht kunnen bij het ‘Startpunt Go’ van Stroomopwaarts om hen te ondersteunen bij het vinden van een opleiding dan wel het vinden van een baan.

Beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers over de evaluatie van de Rotterdamwet

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer Boers over de evaluatie van de Rotterdamwet vastgesteld.

Bijlage:  evaluatie van de Rotterdamwet (pdf, 96 kB)

Toelichting:

Onder de Rotterdamwet , die officieel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) heet, vallen in Vlaardingen 650 woningen: 342 galerijflats in de Zuidbuurt en 308 portiekflats in de buurten Wetering en Lage Weide. De woningcorporatie legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente. Het voorstel van het college is om de voortgang van de toepassing van de Wbmgp jaarlijks mee te nemen in de jaarstukken van de gemeente.

Aanwijzingsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Ingestemd met het intrekken door de burgemeester van het aanwijzingsbesluit d.d. 29 september 2010, waarbij het gebied tussen de Joubertstraat en het Schoutplein is aangewezen als overlastgebied.
 2. Ingestemd met het intrekken door de burgemeester van het aanwijzingsbesluit d.d. 5 november 2013, waarbij het openbaar gebied Willem Pijperstraat is aangewezen als overlastgebied.
 3. Het aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik vastgesteld.
 4. Het aanwijzingsbesluit bedelarij vastgesteld.
 5. Het aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen vastgesteld.
 6. Het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen vastgesteld.
 7. Het aanwijzingsbesluit weesfietsen vastgesteld.
 8. Het aanwijzingsbesluit verbod vuur voor koken, bakken en braden vastgesteld.

Toelichting:

In juni 2019 heeft de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 vastgesteld. Vervolgens zijn alle op de APV gebaseerde aanwijzingsbesluiten tegen het licht gehouden en is bekeken of de besluiten nog actueel zijn, moeten worden ingetrokken of moeten worden aangepast. Ook zijn er enkele nieuwe artikelen in de APV opgenomen, waardoor er nieuwe aanwijzingsbesluiten genomen kunnen worden. Zo wordt bedelen bij winkelcentra en andere bekende overlastgebieden verboden en mogen weesfietsen verwijderd worden.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Het raadsvoorstel zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld.
 2. De concept-antwoordbrief van de raad aan de VRR m.b.t. de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld.

Bijlage:  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (pdf, 896 kB)

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2019. De wijzigingen hebben geen invloed op het niveau van de dienstverlening en de gemeentelijke bijdrage aan de VRR.

Raadsmemo Wensen en bedenkingen toelichting concept-masterplan herontwikkeling Unileverterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Kennisgenomen van het concept-masterplan herontwikkeling Unileverterrein.
 2. Raadsmemo wensen en bedenkingen op het concept-masterplan herontwikkeling Unileverterrein vastgesteld.

Bijlage: herontwikkeling Unileverterrein (pdf, 498 kB)

Toelichting:

Het concept-masterplan voor het Unileverterrein is gereed. In de intentieovereenkomst is afgesproken dat het concept-masterplan ook aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om wensen en bedenkingen aan te geven.

Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag, besluitvorming Energieperspectief 2050

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Ingestemd met het "Energieperspectief 2050" als het gezamenlijk toekomstbeeld van de energievoorziening van de regio Rotterdam Den Haag per 2050 en bouwsteen voor (gemeentelijk) ruimtelijk-energetisch beleid,
 2. Ingestemd met de verdere samenwerking in de regio, met stakeholders en onder regie van de publieke partijen in de regio uit te werken, op basis van het "Energieperspectief 2050" en de "Regionale Prioriteiten", waarbij de wijze van samenwerking en concrete uitvoeringsstappen (nader) worden uitgewerkt in een regionaal, op uitvoeringsgericht programma
 3. Besloten de gemeenteraad te consulteren over de energiestrategie regio Rotterdam Den Haag.
 4. De gemeentesecretaris opdracht geven tot het formuleren van een voorstel inzake de interne procesaanpak van de energietransitie (uiterlijk 1e kwartaal 2020)

Toelichting:

Het regionale Energieperspectief vormt een belangrijke basis voor toekomstig lokaal en regionaal beleid op energiegebied. Het is geen blauwdruk, maar een mogelijk eindbeeld in 2050. In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Op 28 juni 2019 is het nationale klimaatakkoord gepresenteerd. Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990. In de Europese Raad van 20 juni 2019 heeft een grote meerderheid van de lidstaten klimaatneutraliteit voor 2050 omarmd bij de opwekking van energie. Op basis van de huidige inzichten en de tekst van het nationale Klimaatakkoord moeten regio's een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Van regio's wordt verwacht dat ze inzicht geven in de wijze waarop de C02-besparing in de gebouwde omgeving tot stand komt en welke inspanningen er worden geleverd voor de opwekking van hernieuwbare energie. Specifiek wordt gevraagd om een kwantitatief aanbod te doen over de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die in onze regio opgewekt zou kunnen worden in 2030. De concept RES moet in juni 2020 opgeleverd worden.

In maart 2021 moet een definitieve RES worden opgeleverd. Ook deze wordt ter vaststelling aan gemeenteraden, provinciale staten en de algemeen besturen aangeboden. Daarop volgend moet de RES iedere 2 jaar (tot 2030) worden herijkt.

Het centrale doel van het Klimaatakkoord, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag. De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Bewoners en bedrijven staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen en hoe we ons geld verdienen. Het zijn niet altijd gemakkelijke keuzen, waarbij bewoners en bedrijven bovendien op elkaar en op de overheid zijn aangewezen. Een bundeling van daadkracht, investeringen, kennis en kunde is nodig.

Raadsvoorstel tot vaststelling Meerjarenbegroting 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling Meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld.

Bijlage:  Meerjarenbegroting 2020-2023 (pdf, 9 MB)

Toelichting:

Het college legt een voorstel voor aan de raad met de concept begroting 2020-2023 inclusief een procesvoorstel om te komen tot een sluitende begroting. De voorliggende begroting geeft een realistisch beeld van de baten en lasten voor de komende jaren, bij ongewijzigd beleid, maar sluit met een fors tekort. Met het procesvoorstel wil het college er voor zorgen dat de nodige keuzes gemaakt worden om in maart 2020 de begroting sluitend te hebben.

Bezuinigingsvoorstellen Bedrijfsvoering

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

 1. Ingestemd met de door het CMT voorgestelde oplossing tot het terugdringen van de overschrijding op bedrijfsvoering 2019 vooruitlopend op de Voortgangsrapportage.
 2. De effectuering in handen gesteld van de gemeentesecretaris.

Toelichting:

Om de overschrijding op het onderdeel Bedrijfsvoering terug te dringen wordt voorgesteld om vervulling van vacatures uit te stellen, een aantal inhuurverplichtingen stop te zetten en incidentele budgetten in te zetten voor de dekking van organisatielasten.

Uitgelicht