Openbare besluiten van het college van B en W - 17 september 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: dinsdag 17 september 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over het niet uitvoeren van aangenomen moties

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over het niet uitvoeren van aangenomen moties vastgesteld

Bijlage: moties (pdf, 416 kB)

Toelichting:

Het college geeft in een overzicht aan welke moties zijn afgedaan en welke moties nog open staan. Over de jaren 2012 en 2013 heeft geen registratie van aangenomen moties plaatsgevonden. Vanaf 2019 kunt u zien wanneer moties zijn afgedaan.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Tim Thiel over onveiligheid in kelderboxen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Tim Thiel (Fractie Boers) over onveiligheid in kelderboxen vastgesteld.

Bijlage: kelderboxen (pdf, 63 kB)

Toelichting:

Bij de politie zijn van 1 januari tot 1 juli 2019 53 aangiften bekend van dergelijke inbraken. Dit betreft overigens niet alleen inbraken in kelderboxen, maar ook inbraken in schuren en garages. Wanneer iemand hiervan aangifte doet bij de politie, neemt de politie een dergelijke zaak in onderzoek. De sleutelproblematiek is, indien het sociale huurwoningen betreft, een verantwoordelijkheid van de woningcorporaties. Bij woningen van particuliere eigenaren betreft het een eigen verantwoordelijkheid.

Aanwijzings- en aanstellingsbesluiten toezichthouders APV

Het college van burgemeester en wethouders heeft  het aanwijzings- en aanstellingsbesluit toezichthouders APV vastgesteld.

Toelichting:

Aan het team Toezicht en Handhaving worden twee onbezoldigd gemeenteambtenaren toegevoegd. Om hun taken als toezichthouder APV uit te kunnen voeren moeten zij officieel worden aangewezen.

Beantwoording artikel 34-vragen van Tim Thiel (Fractie Boers) over subsidiekennis

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Tim Thiel (Fractie Boers) over subsidiekennis vastgesteld.

Bijlage: subsidiekennis (pdf, 54 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders licht in de beantwoording toe dat het in het coalitieakkoord ruimte gemaakt heeft om actief te kunnen werken aan het verkrijgen van subsidies. Ook laat het college weten dat het per project kan verschillen of het inhuren van een subsidiespecialist van toegevoegde waarde  is.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over uitbreiding Irado

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over uitbreiding Irado vastgesteld.

Bijlage: Irado (pdf, 49 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Thiel over uitbreiding Irado vastgesteld. In de beantwoording laat het college weten dat de toetreding van de BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) tot Irado nog een voornemen is en dat de raad dit nog voorgelegd krijgt voor wensen en bedenkingen. Het college licht verder toe dat de wens van Irado om uit te breiden voortkomt uit de strategische afweging dat hierdoor in de toekomst de mogelijkheid onderzocht kan worden om een installatie voor nascheiding van afval in onze regio te realiseren.

Subsidie Riverboard

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Stichting Riverboard financieel ondersteund door een incidentele subsidie beschikbaar te stellen van € 20.000,- onder de daartoe gestelde voorwaarden.

Toelichting:

Het college is positief over de nieuwe ‘Riverboard’. Hierin bundelen de grootste ondernemersverenigingen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de krachten met hun gemeenten, de provincie Zuid-Holland, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De Riverboard streeft naar economisch succes met een maatschappelijke meerwaarde voor de regio door trends en kansen te signaleren en de achterban te activeren, verbinden en versterken. Het college heeft besloten om de Stichting Riverboard financieel te ondersteunen door, onder voorwaarden, een incidentele subsidie beschikbaar te stellen van € 20.000,-.

Uitgelicht