Openbare besluiten van het college van B en W - 16 juli 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: dinsdag 16 juli 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen over heterdaadteam afvaldumpers

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over heterdaadteam afvaldumpers vastgesteld.

Bijlage: Heterdaadteam afvaldumpers (pdf,102 kB)

Toelichting:

In de beantwoording licht het college toe dat er contact geweest is met de gemeente Rotterdam, waaruit blijkt dat cameratoezicht in Rotterdam – waar 24/7 live uitgekeken wordt- door middel van vaste camera’s plaatsvindt. Vlaardingen neemt dit niet over, aangezien de kosten niet opwegen tegen de baten.

Beantwoording artikel 34-vragen over parkeerplaatsen vrachtauto's

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Unen (Beter voor Vlaardingen) over parkeren vrachtauto’s vastgesteld.

Bijlage: Parkeerplaatsen vrachtauto's (pdf, 218 kB)

Toelichting:

De vragen gaan over parkeerplaatsen voor vrachtauto's, waarbij gevraagd wordt te onderzoeken of een (bewaakt) vrachtwagenparkeerterrein in Vlaardingen mogelijk is. Specifiek wordt gevraagd te onderzoeken of een dergelijk terrein op de locatie Marathonweg-Noord gerealiseerd kan worden. Het college antwoordt dat een oplossing voor de problematiek voor vrachtwagenparkeren regionaal moet worden opgepakt. De gemeente Vlaardingen heeft daarom het initiatief genomen om in dialoog te gaan met verschillende partijen (Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, omliggende gemeenten, transportsector) over verdere samenwerking op dit gebied. Alleen in regionaal verband kunnen deze problemen effectief worden aangepakt en opgelost. Het college ziet geen oplossing in een specifieke locatie voor vrachtwagenparkeren in Vlaardingen. Dit heeft een aanzuigende werking en leidt tot meer vrachtverkeer in de stad. Ook de locatie Marathonweg-Noord leent zich hier om deze redenen niet voor. Bovendien zijn er ontwikkelplannen in het direct aangrenzende gebied, waardoor het vergroten van het parkeerterrein niet mogelijk is.

Beantwoording artikel 34-vragen over gasleidingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over gasleidingen vastgesteld.

Bijlage: Gasleidingen (pdf, 128 kB)

Toelichting:

De vragen gaan over de conclusies van een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en over het verwijderingsprogramma van gasleidingen in Vlaardingen. Stedin is als de netbeheerder verantwoordelijk voor het efficiënt, doelmatig en veilig onderhoud van gasleidingen. Aan Stedin de taak om te beoordelen of er voldoende rekening met de conclusies is gehouden in hun vervangingsprogramma's.

Jaarverantwoording Toezicht op de Kinderopvang Vlaardingen 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de raadsmemo Jaarverantwoording Toezicht op de Kinderopvang Vlaardingen 2018 vastgesteld,
  2. het rapport 'Toezichtinformatie Kinderopvang Vlaardingen 2018' vastgesteld en besloten te overleggen aan de Inspectie van het Onderwijs.

Bijlage: Raadsmemo Jaarverantwoording Toezicht op de Kinderopvang Vlaardingen 2018 (pdf, 152 kB)

Toelichting:

De Inspectie voor het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag 'Toezichtinformatie Kinderopvang Vlaardingen 2018' vastgesteld en biedt het aan de gemeenteraad ter informatie aan.

Beantwoording artikel 34-vragen over genitale verminking

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over genitale verminking vastgesteld.

Bijlage: Genitale verminking (pdf, 141 kB)

Toelichting:

Het college geeft in haar beantwoording aan geen kennis te hebben over het aantal vrouwen dat genitaal verminkt is, of een risico daartoe heeft. Zij heeft evenmin specifieke signalen ontvangen. De gemeente voert geen expliciet beleid of uitvoeringsprogramma om dergelijke risico's te verkleinen. Diverse professionals en organisaties hebben een signalerende en waar aan de orde interveniërende rol. De mogelijkheden om specifieke acties te ondernemen door de gemeente in deze zijn beperkt.

Grondreserveringsovereenkomst CPO Spirit 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft de grondreserveringsovereenkomst voor de ontwikkeling van het cpo project Spirit 2 definitief vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft definitief besloten een grondreserveringsovereenkomst aan te gaan voor een perceel grond voor het CPO-collectief Spirit-2. De locatie ligt aan de rand van de Westwijk en de toekomstige bewoners laten hier zelf twaalf woningen bouwen. In de overeenkomst zijn afspraken over werkzaamheden en een grondprijs  vastgelegd

Beantwoording artikel 34-vragen inzake Right to Challenge

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) inzake Right to Challenge vastgesteld.

Bijlage: Right to Challenge (pdf, 124 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel inzake Right to Challenge vastgesteld. Het vaststellen van het coalitieakkoord 2019-2022 heeft gevolgen voor de uitvoering van het raadsprogramma 2018 en de begroting 2019. Naar aanleiding van de motie Right to Challenge is een werkbezoek in de vorm van een inspiratiesessie georganiseerd bijde gemeente Rotterdam, die Right to Challenge heeft ingevoerd in haar bedrijfsvoering. In het tweede halfjaar gaat het college een notitie behandelen over de toekomstige aanpak van (burger)participatie. Daarin worden nieuwe (digitale) vormen van democratie, een mogelijke pilot voor Right to Challenge en een burgerbegroting meegenomen.

Beantwoording artikel 34-vragen over anti-kraak in sloopflats

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen de heer Thiel (Fractie Boers) over anti-kraak in sloopflats vastgesteld.

Bijlage: Anti-kraak in sloopflats (pdf, 116 kB)

Toelichting:

Er is het afgelopen jaar één intentie tot sloop verklaring afgegeven (18 dec 2018). Het betreft 81 woningen in de Zeeheldenbuurt (Nieuwe Kerkstraat, Cornelis Houtmanstraat) van Woningstichting Samenwerking. In samenwerking tussen corporatie en gemeente vindt invulling van de tijdelijke verhuur plaats. Recent zijn de eerste  reguliere huurders uitgeplaatst en is begonnen met de tijdelijke verhuur. Tot nu toe zijn dit voornamelijk starters (studenten).

Beantwoording artikel 34-vragen over de motie Rotterdamwet

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over de motie Rotterdamwet vastgesteld.

Bijlage:  Vragen Motie Rotterdamwet (pdf, 132 kB)

Toelichting:

Op dit moment is er in verband met de Rotterdamwet geen aanleiding voor een voorstel dat wij normaal gesproken betrekken bij een Voorjaarsnota. De gemeenteraad krijgt, vanwege de coalitieonderhandelingen, geen voorjaarsnota voorgelegd. Het coalitieakkoord biedt financiële kaders met een doorkijk 2019-2022. Voor de volledigheid is besluitvorming over het coalitieakkoord afgewacht alvorens de gemeenteraad te infomeren over onze bevindingen ten aanzien van de Rotterdamwet. Vervolgens kruisten de vragen van de heer Thiel onze afwikkeling van de motie.

Raadsmemo motie Rotterdamwet

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de shortlist met aandachtsgebieden en de raadsmemo over de motie Rotterdamwet vastgesteld.

Bijlage: Motie Rotterdamwet (pdf, 200 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de shortlist met aandachtsgebieden en de raadsmemo over de motie Rotterdamwet vastgesteld. In november 2018 heeft de gemeenteraad met een motie gevraagd om ''onderzoek te doen naar de vraag in welke delen van de stad (complexen, straten, buurten of wijken) invoering van verschillende varianten van de Rotterdamwet een kans maakt op goedkeuring door de minister en om de raad daarover binnen drie maanden te informeren”. Het vertrekpunt van dit onderzoek zijn 38 aandachtsgebieden met zogeheten multiproblematiek.

Aanwijzingsbesluit bezoldigd en onbezoldigd toezichthouders Bouw- & Woningtoezicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzingsbesluit vastgesteld.

Toelichting:

Met ingang van vandaag zijn de bouwinspecteurs die werkzaam of gedetacheerd (zullen) zijn bij het team Bijzondere Wetten/Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Vlaardingen categoraal aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar. Toezichthouders kunnen zowel individueel als categoraal worden aangewezen (MvT, TK 1993-1994, 23700, p. 139). Voordeel van een categorale aanwijzing is dat bij personele wijzigingen niet telkens individuele aanwijzingsbesluiten hoeven te worden genomen of te worden ingetrokken. Een categorale aanwijzing is te beschouwen als een besluit van algemene strekking (BAS). Gekozen is voor categorale aanwijzing.

Conceptbeleidsregel Parkeernormen 2019 en ontwerp-paraplubestemmingsplan Parkeren 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met het ontwerp paraplubestemmingsplan Parkeren 2019 en de nadere uitwerking in de conceptbeleidsregel Parkeernormen 2019,
  2. het ontwerp-paraplubestemmingsplan Parkeren 2019 en conceptbeleidsregel Parkeernormen 2019 vrijgegeven voor terinzagelegging.

Toelichting:

Om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen eisen te kunnen stellen op het gebied van parkeren zijn aanpassingen nodig van het huidige beleid en regels. Deze zijn na inwerkingtreding alleen van toepassing bij nieuwe omgevingsvergunningen en hebben daarom niet rechtstreeks betrekking op de bestaande parkeersituatie in delen van de stad. Door dit paraplubestemmingsplan wordt een uniforme parkeerregel opgenomen in alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente Vlaardingen. Ook worden de parkeernormen geactualiseerd en vastgelegd in de beleidsregel Parkeernormen 2019. Voordat het paraplubestemmingsplan kan worden vastgesteld door de raad moet het als ontwerp ter inzage worden gelegd en toegezonden aan de voorgeschreven overlegpartners. De conceptbeleidsregel Parkeernormen wordt tegelijkertijd ter inzage gelegd op grond van de gemeentelijke inspraakverordening.

Raadsmemo inzake artikel 2.7 APV 2019 beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen (folderen en flyeren) vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo inzake artikel 2.7 APV 2019 beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen (folderen en flyeren) vastgesteld.

Bijlage: Raadsmemo APV 2019 (pdf, 385 kB)

Toelichting:

Het college heeft het raadsmemo inzake artikel 2.7 APV 2019 "Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen (folderen en flyeren)" vastgesteld.

Pilotproject tweede uur gratis parkeren openbare parkeergarages centrum

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de start van het pilotproject tweede uur gratis parkeren openbare parkeergarages in het centrum van Vlaardingen per 1 september 2019,
  2. ingestemd met de overeenkomst 'pilot 2e uur gratis parkeren in parkeergarages' tussen de gemeente Vlaardingen en Beheerskantoor Scheveningen BV (BKS) waarmee de pilot mogelijk wordt gemaakt.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in september een pilotproject te starten om het tweede uur parkeren in de openbare parkeergarages in het centrum gratis aan te bieden. Het doel is om de gastvrijheid van de binnenstad te vergroten, de verblijfsduur van bezoekers te verlengen en de omzet in de binnenstad te verhogen. De gemeente sluit een overeenkomst met de exploitant van de parkeergarages en compenseert het verlies aan inkomsten door het gratis tweede uur. In de gemeentelijke begroting is hier maximaal 150.000 euro voor gereserveerd. De ondernemers in de binnenstad dragen ook bij aan de compensatie. De bijdrage van de ondernemers is leidend voor de duur van de proef. Om het effect te bepalen wordt tussentijds geëvalueerd.

Raadsmemo wielklem bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo vastgesteld over de resultaten van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de wielklem bij foutparkeren en niet betalen voor parkeren.

Bijlage:  Raadsmemo Wielklem bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting (pdf, 144 kB)

Toelichting:

Het college informeert de raad, zoals toegezegd, over de kosten van toepassing van de wielklem en kondigt aan met een raadsvoorstel te komen om de betaling van de naheffingsaanslagen parkeerbelasting te verbeteren door het onder voorwaarden gebruiken van een wielklem.

Raadsvoorstel tot Zienswijze deelname Stroomopwaarts aan Stichting Sociaal Economisch Netwerk (SEN)

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel tot Zienswijze deelname Stroomopwaarts aan Stichting Sociaal Economisch Netwerk (SEN) vast te stellen,
  2. het college verleent Stroomopwaarts mandaat voor het  verstrekken van  een subsidie bijdrage aan het Sen die valt binnen de eigen begroting van Stroomopwaarts.

Bijlage: Rv Deelname Stroomopwaarts aan Stg. SEN (pdf, 1.5 MB)

Toelichting:

Het SEN (Sociaal Economisch Netwerk) is een platform om sociaal ondernemen regionaal te versterken. Het bestuur van het SEN stelt voor het SEN vorm te geven als stichting. Reden hiervoor is dat een stichting minder vrijblijvend is dan een netwerkorganisatie en daardoor meer bestendigheid geeft om de doelstellingen van het SEN te behalen. Omdat Stroomopwaarts een gemeenschappelijke regeling is, is aan de gemeenten een zienswijze gevraagd over deelname van Stroomopwaarts aan de Stichting SEN per 1 januari 2020. Het college geeft in de zienswijze aan positief te staan tegenover de organisatiewijziging en deelname aan de Stichting SEN door Stroomopwaarts.

Overeenkomst verleggingen rioolpersleidingen Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. In afwijking van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Vlaardingen 2019, Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor het verleggen van rioolpersleidingen ten behoeve van de Blankenburgverbinding.
  2. Besloten tot het aangaan van de Overeenkomst inzake de verleggingen van rioolpersleidingen ten behoeve van de Blankenburgverbinding.

Toelichting:

Vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding gaat Rijkswaterstaat de A20 verbreden. Delen van de uitgaande persleiding van rioolgemaal Oost vallen binnen de werkgrens van het Blankenburgproject en moeten daarom verlegd of vervangen worden. Het college heeft ingestemd met de overeenkomst tussen de gemeente Vlaardingen en Rijkswaterstaat over het verleggen van de rioolpersleidingen. De raad heeft op 4 juli 2019 besloten om de (deels al gereserveerde) financiële middelen hiertoe beschikbaar te stellen. Belanghebbenden langs de Broekpolderweg worden door de gemeente geïnformeerd over de werkzaamheden via klankbordavonden.

Raadsmemo toelichting MVS-monitor Sociaal Domein

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo toelichting MVS-monitor Sociaal Domein vastgesteld.

Bijlage: Raadsmemo Toelichting MVS-monitor Sociaal Domein (pdf, 3 MB)

Toelichting:

Het college informeert de gemeenteraad via de MVS-monitor Sociaal Domein twee keer per jaar over de ontwikkelingen en voortgang binnen het sociaal domein. Het college heeft een raadsmemo vastgesteld. Hierin zijn de opvallendste zaken uit de monitor toegelicht op het gebied van WMO-maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en wijkteams.

Uitgelicht