Openbare besluiten van het college van B en W - 15 oktober 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 15 oktober 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen over het voorkomen van de moord in de Van 't Hoffstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (fractie Boers) over het voorkomen van de moord in de Van 't Hoffstraat vastgesteld.

Bijlage: Moord in de Van 't Hoffstraat(pdf, 117 kB)

Toelichting:

Vanwege privacyredenen kunnen een aantal vragen niet beantwoord worden. Sinds de burgemeester extra bevoegdheden heeft om op te treden bij woonoverlast is daar twee keer gebruik van gemaakt. Er is één keer een waarschuwing afgegeven en één keer een voornemen tot last onder dwangsom.

Beantwoording artikel 34-vragen over gelijke behandeling van ondernemers

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (fractie Boers) over gelijke behandeling van ondernemers vastgesteld.
 
Bijlage: Gelijke behandeling van ondernemers(pdf, 86 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt vragen over gelijke behandeling door de gemeente van ondernemers op Vlaardingse bedrijventerreinen. Het college licht toe dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk behandeld worden.

Beantwoording artikel 34-vragen over Vlaardingen waterklaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34 vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over Vlaardingen Waterklaar vastgesteld.

Bijlage: Vlaardingen Waterklaar(pdf, 193 kB)

Toelichting:

Het college heeft in de beantwoording toegelicht dat het niet aansluit bij de acties Waterklaar die Irado in de gemeente Schiedam organiseert omdat Vlaardingen al andere initiatieven onderneemt op dit gebied en in Vlaardingen Irado niet het stedelijk waterbeheer uitvoert. Wel vindt er op allerlei vlakken samenwerking met diverse regionale partners plaats voor zowel het verbeteren van het afvalwatersysteem als campagnes. Daarnaast brengt Vlaardingen geregeld het vergroenen van de stad onder de aandacht en zijn er 'tegel eruit, plant erin'- en 'regenton'-acties. Daarnaast is er een regeling voor het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen opgesteld. Deze acties hebben als doel om het bewustzijn te vergroten, Vlaardingen verder te vergroenen en de afwatering te verbeteren.

Verplaatsing locatie zaterdagmarkt 16 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de locatie van de zaterdagmarkt van 16 november 2019 gewijzigd van het Veerplein naar het Schoutplein.

Toelichting:

Op zaterdag 16 november is de intocht van Sinterklaas. Dat gaat weer gepaard met allerlei feestelijke activiteiten op het Veerplein. In verband met deze activiteiten wordt de zaterdagmarkt van 16 november verplaatst van het Veerplein naar het Schoutplein. De gemeente heeft met de Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen afgesproken dat per jaar maximaal 8 verplaatsingen van de woensdagmarkt en 8 verplaatsingen van de zaterdagmarkt plaats kunnen vinden.

Beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers inzake ICT-licenties

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers inzake ICT-licenties vastgesteld.

Bijlage: ICT-licenties(pdf, 59 kB)

Toelichting:

Het college heeft de artikel 34 vragen van de heer Boers over ICT-licenties beantwoord. De licenties die de gemeente Vlaardingen gebruikt voor haar software zijn momenteel up to date en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Er is geen inzicht in de Schiedamse situatie.

Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 - 2020

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden conform de LOGA circulaire van 16 september 2019 (TAZ/U201900565) en neemt deze per 1 oktober 2019 op in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlaardingen.

Toelichting:

De VNG heeft op 16 september 2019 een circulaire gepubliceerd naar aanleiding van het definitieve cao-akkoord. De circulaire formaliseert een deel van de gemaakte afspraken in het onderhandelingsakkoord over de cao. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 en is definitief bekrachtigd. Dit betekent:

  • Een salarisverhoging per 1 oktober 2019 van 3,25%, per 1 januari 2020 van 1%, per 1 juli 2020 van 1% en 1 oktober 2020 van 1%.
  • De medewerkers ontvangen per 1 oktober 2019 een eenmalige uitkering van 750 euro bruto en naar rato van het dienstverband
  • Per 1 oktober 2019 vervalt de voorwaarde voor de tegemoetkoming ziektekosten om een aanvullende zorgverzekering type 3 en 4 bij IZA, Menzis of CZ te hebben. Voortaan hebben alle medewerkers recht op tegemoetkoming.

Vaststellingsovereenkomst beeindiging erfpacht Valkenhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gewijzigde vaststellingsovereenkomst beëindiging erfpacht Valkenhof Hoog en Laag aan te gaan.

Toelichting:

De Valkenhof Hoog wordt vanaf 1 december 2019 gesloopt. Valkenhof Laag wordt in het tweede kwartaal van 2020 gesloopt. Het college heeft de erfpachtovereenkomst met Waterweg Wonen voor de Valkenhof Hoog en Laag per 1 december 2020 beëindigd. Doordat de erfpacht wordt beëindigd kan de locatie worden herontwikkeld.

Raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘gevolgen septembercirculaire 2019’ vastgesteld.

Bijlage: Septembercirculaire 2019 (volgt)

Toelichting:

Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de financiële effecten van de septembercirculaire 2019. Met de septembercirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die zij krijgen uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is voor gemeenten de grootste inkomstenbron en de septembercirculaire levert dan ook belangrijke informatie voor het actualiseren van de begroting. De gemeente ontvangt over 2019 minder geld  dan eerder door het Rijk was voorzien. In de septembercirculaire staat de verwachting dat de uitkeringen over 2020 en de daarop volgende jaren stijgen. De ervaring leert dat dit soms kan tegenvallen. De ramingen van het gemeentefonds voor de komende jaren gaan altijd met grote onzekerheden gepaard. Het college laat de gemeenteraad daarom weten geen reden te zien om de ombuigingstaakstelling van 8 miljoen euro bij te stellen.

Raadsmemo aanwijzing veiligheidsrisicogebied per 18 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. kennisgenomen van het besluit van de burgemeester tot aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied per 18 oktober 2019.
  2. het raadsmemo aanwijzing veiligheidsrisicogebied per 18 oktober 2019 vaststellen.

Bijlage: Aanwijzing veiligheidsrisicogebied(pdf, 335 kB)

Toelichting:

Het college van B&W vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen. Preventief fouilleren kan daar aan bijdragen, maar is tegelijkertijd een zwaar middel om in te zetten. Om die reden kijken zij elk half jaar kritisch naar de resultaten van het preventief fouilleren, de wapengerelateerde incidenten en andere ontwikkelingen in onze stad. Dit jaar zijn tot nu toe 20 steekwapens, 3 slagwapens en 1 ‘overig’ wapen in beslag genomen. Het afgelopen half jaar vonden 62 wapengerelateerde incidenten plaats. In vergelijking met het vorige half jaar (65) is dat vergelijkbaar. Vooral in Centrum (inclusief Oostwijk), West en Holy (met name Holy Zuid) blijft dit aandacht vragen. In Vlaardinger Ambacht-Babberspolder nemen voor het tweede half jaar op rij de wapengerelateerde incidenten af. Gezien de geschetste problematiek, de veiligheidssituatie in deze gebieden en het advies van de politie acht het college het noodzakelijk om te komen tot het besluit voor de verlenging van de aanwijzing van de gebieden, met uitzondering van Vlaardinger Ambacht-Babberspolder en met inbegrip van de omgeving rondom de metrostations en de Vulcaanweg.

Analyse van het veiligheidsdomein in de gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • Kennisnemen van de notitie 'Analyse van het veiligheidsdomein in de gemeente Vlaardingen' en de bijbehorende bijlage 'Terugblik Integraal Veiligheidsplan 2016-2019'
  • Kennisnemen van de voorgestelde (overkoepelende) thema's om nader uit te werken in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023, te weten:
  1. Aanpak ondermijning
  2. Verbinding zorg en veiligheid
  • Instemmen met de brief 'Voortgang en proces totstandkoming Integraal Veiligheidsplan 2020-2023' en daarmee de gemeenteraad informeren over de voortgang en het proces.

Bijlage: Totstandkoming integraal veiligheidsplan (pdf, 2 MB)

Toelichting:

Eind dit jaar loopt het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) af. In aanloop naar het IVP 2020-2023 zijn een evaluatie en een analyse gemaakt. De meeste criminaliteitscijfers zijn gedaald en over het algemeen is de conclusie dat de veiligheidssituatie in Vlaardingen de afgelopen jaren is verbeterd. Op basis van de evaluatie en analyse adviseert het college om twee thema’s nader uit te werken in het IVP 2020-2023. De aanpak van ondermijning en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot de vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020-1 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1) vastgesteld.

Bijlage: Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1(pdf, 666 kB)

Toelichting:

Op basis van de parkeerbelastingverordening zijn er gebieden in de stad waar betaald parkeren geldt. De huidige parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven eindigen op 31 december 2019. Voor het jaar 2020 stuurt de gemeente eind november 2019 een factuur aan de vergunninghouders zodat zij tijdig een nieuwe vergunning kunnen verkrijgen. De parkeertarieven voor 2020 blijven ongewijzigd. Vanaf 2020 kan de gemeente wel zo nodig de wielklem toepassen als op een voertuig meerdere naheffingsaanslagen zijn opgelegd, betaling uitblijft en er geen adres te achterhalen is van de kentekenhouder.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de regionale Visie op de Veranderopgave Inburgering 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de Regionale Visie Veranderopgave Inburgering 2019 vastgesteld.

Bijlage: Visie op de Veranderopgave Inburgering 2019(pdf, 1 MB)

Toelichting:

Per 1 januari 2021 wordt de Wet Inburgering aangepast. Het college onderschrijft met de vaststelling van de regionale visie het belang om samen met Schiedam en Maassluis  de komende wijzigingen voor te bereiden van de Wet Inburgering. Met deze visie werken de gemeenten samen aan veranderingen waarmee statushouders beter passend worden ondersteund om mee te kunnen doen in Vlaardingen. Hierbij gaat het onder andere om het creëren van goede randvoorwaarden zoals inburgeringscursussen en maatschappelijke begeleiding. De regionale visie is ontwikkeld met betrokken partijen en statushouders.

Raadsvoorstel Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 en uitvoering van de daarin genoemde nieuwe maatregelen vastgesteld.

Bijlage: Restafval Vlaardingen 2019(pdf, 2 MB)

Toelichting:

Het college legt het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 aan de raad voor. De raad heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval per Vlaardingse inwoner per jaar te halveren vόόr 2022. Naast betere nascheiding door afvalverwerker Omrin kan de hoeveelheid restafval verminderd worden door een aantal maatregelen die al begroot zijn en in uitvoering zijn in 2019. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing en uitbreiding van de Afval Apart Punten, maar ook om de overgang van inpandige naar uitpandige inzameling bij hoogbouw, vervanging GFT cocons hoogbouw, uitbreiding bronscheiding laagbouw (GFT en papier), optimalisatie van de inzameling van elektronisch afval (e-waste) en matrassen, en een verbetering van textielinzameling.

Daarnaast wordt een aantal nieuwe maatregelen voorgesteld en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd: aanschaf van restafvalcontainers (voor de verplaatsing van inpandige naar uitpandige inzameling hoogbouw), de uitvoering van een voedselrestencampagne, afsluiting van alle restafvalcontainers (pasjessysteem), intensivering educatie, communicatie en participatie, en het stoppen met de het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen.

De genoemde maatregelen leiden naar verwachting tot een reductie van de hoeveelheid restafval (fijn en grof) van 320 kg restafval per inwoner in het peiljaar 2016 naar 160 kg per inwoner per jaar, uiterlijk eind 2021.

Uitgelicht