Waterschappen

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op woensdag 15 maart 2023. 

Op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland kunt u zien welke 12 partijen en kandidaten meedoen aan de waterschapsverkiezingen in Delfland.

Waterschappen in vogelvlucht

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de 'categorie ingezetenen' genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen.

Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

Zie voor meer informatie over de waterschappen: www.waterschappen.nl.