Nieuwsbrief gemeenteraad - week 9 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik extra Raadscommissie 

Tijdens de extra Raadscommissie van 23 februari 2023 werd het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor het multifunctioneel club- en kleedgebouw aan de Kooikersweg 2 besproken.

Er werd gesproken over hoe de overschrijding van de kosten heeft kunnen plaatsvinden. De reinigingskosten voor de verontreinigde grond en nutsaansluitingen waren niet opgenomen in de aanbesteding. Ook ontbrak er een risicoparagraaf in de aanbesteding. De VVD kondigde een motie aan waarbij aan het college het verzoek wordt gedaan om in de toekomst scherper te zijn op de uitgaven van (toekomstige) projecten. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 maart.

Agenda

Op donderdag 9 maart om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Benoemen vicevoorzitter gemeenteraad;
 • Benoemen leden klankbordgroep voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester;
 • Benoemen leden Agendacommissie;
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2;
 • Gebiedsexploitatie Rivierzone;
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Vlaardingen 2023;
 • Zienswijze ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport;
 • Wijzigingsbesluit met artikel opkoopbescherming;
 • Reglement van orde gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Definitief bod Vlaardingen – Regioakkoord Wonen 2022; 
 • Strategische agenda MRDH 2023-2026;
 • Delegatie lokale regelingen aan Werkgeverscommissie;
 • Motie steun demonstranten in Iran.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.