Nieuwsbrief gemeenteraad - week 8 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik Raadscommissie van 16 februari 2023

Overzichten van moties en toezeggingen

Er is verzocht om streefdata op te nemen wanneer de openstaande toezeggingen en moties worden afgedaan.

Zienswijze Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad een reflectie vastgesteld op het Eindproduct Participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport. De inhoudelijk reactie is nu ook opgenomen in de zienswijze op de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau luchthavenbesluit RTHA. Het agendapunt kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering op 9 maart.

Definitief bod Vlaardingen – Regioakkoord Wonen 2022

Het definitieve bod van Vlaardingen over het bijbouwen van woningen sluit aan bij het eerder afgegeven signaal naar de regio en de provincie Zuid-Holland dat Vlaardingen niet achter het totaal van de andere biedingen kan staan omdat onvoldoende wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio. Het aanbod aan de regio biedt ruimte om indien nodig van koers te veranderen zodat zoveel mogelijk de regie gehouden kan worden op de ontwikkeling van de Vlaardingse woningvoorraad. De wens is om andere regiogemeenten te bewegen om meer sociale woningen te bouwen. De fracties van SP, PvdA en DENK hebben een amendement voorbereid om geen woningen te onttrekken uit de sociale woonvoorraad. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 maart.

Wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming

De Wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming heeft tot doel om woningzoekenden (zoals koopstarters en middeninkomens) meer kans te geven op een betaalbare koopwoning óf om extra druk op de leefbaarheid als gevolg van de opkoop van woningen voor verhuur te beperken. Het agendapunt kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 maart.

Strategische Agenda MRDH 2023-2026

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een concept strategische agenda geschreven. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken. Meerdere fracties hebben een amendement op de zienswijze aangekondigd. Het CDA stelt voor om de Hoekse Lijn direct te verbinden met Rotterdam Centraal en de bereikbaarheid van zorginstellingen via het openbaar vervoer te verbeteren. D66 stelt voor om meer aandacht voor concrete meetbare doelen op te nemen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat. ONS.Vlaardingen stelt voor om te pleiten voor een 24-uurs metro en het laten rijden van de BOB-bus. De VVD stelt voor om een busverbinding door de Maasdeltatunnel te laten rijden. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 maart.

Motie OV fiets in Vlaardingen

De fracties van GroenLinks en ChristenUnie-SGP hebben een conceptmotie aangekondigd om het gesprek met de NS, RET en andere relevante vervoerders aan te gaan over het terugbrengen van de OV-fiets in Vlaardingen. Er wordt een dergelijk gesprek voor de zomer van 2023 gevoerd. Op basis van deze toezegging wordt de motie niet tijdens de raadsvergadering ingediend. 

Agendaverzoek Verlenging overgangsregeling erfpacht

De fractie van het CDA heeft verzocht om te spreken over het verlengen van de overgangsregeling nieuw erfpachtbeleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft inzicht gegeven in de versterkte informatie aan de erfpachters.

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor. Deze week is dat Erik van Pienbroek (ChristenUnie/SGP).

Foto van Erik van Pienbroek

Lees het interview met Erik van Pienbroek.

Agenda

Op donderdag 23 februari om 20.00 uur vindt de extra Raadscommissie Samenleving plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Het volgende onderwerp staat op de agenda: 

  • Beschikbaar stellen aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.