Nieuwsbrief gemeenteraad - week 8 2020

Terugblik raadscommissie 13 februari 2020 

Tijdens de Raadscommissie van 13 februari jl. is in de Raadszaal allereerst een presentatie gegeven over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De presentatie werd, na een korte inleiding van wethouder Bikkers, verzorgd door mevrouw Mourik, plaatsvervangend secretaris-algemeen directeur van MRDH. Hierbij werd onder andere ingegaan op de rol van de gemeente Vlaardingen in de MRDH en de kansen en mogelijkheden die de MRDH voor Vlaardingen biedt. Na de presentatie was er volop ruimte om hier vragen over te stellen, die werden beantwoord door de presentator en de wethouder. 

Microfoon

Na de pauze werd op verzoek van de heer Pappers (ONS Vlaardingen) gesproken over de tussenrapportage van de interim gemeentesecretaris. Hierbij werden door de heer Pappers en andere aanwezigen tal van vragen gesteld die ter vergadering werden beantwoord door wethouder Nieuwland.

In de Burgerzaal is eerst de lijst van ingekomen stukken behandeld. De aanwezige (steun)raadsleden hebben de gelegenheid gekregen om eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Er is kort gesproken over de brief van Stichting Islamitisch College waarop de wethouder heeft aangegeven hierover met het college te spreken. 

Vervolgens werd het raadsmemo Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld. Er is een korte toelichting gegeven op de evaluatie van de verordening en wat de wijzigingsvoorstellen zijn. De belangrijkste wijzigingen in de verordening zijn: het toevoegen van verdeling woonwagen(standplaatsen), woonruimtebemiddeling-experimenten versoepelen en frequenter delen van monitorcijfers. De aanwezige (steun)raadsleden hebben vragen gesteld over wat er onder de ‘’midden-huur’’ valt en wat de gevolgen ervan zouden zijn als deze erbij wordt gevoegd. Verder werden er vragen gesteld in hoeverre deze verordening aansluit op de Rotterdamwet, of statushouders met een urgentieverklaring voorrang krijgen ten opzichte van de Vlaardingse inwoners met een urgentieverklaring, hoe Vlaardingen het doet ten opzichte van andere gemeenten en of er een grotere druk wordt ervaren om statushouders te plaatsen in Vlaardingen. De wethouder heeft toegezegd hier schriftelijk op terug te komen.

Tot slot werd het raadsmemo Tiny House zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld. Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van mw. Versteeg (PvdA). Voorafgaand aan de raadscommissie heeft een van de initiatiefnemers ingesproken op het Sprekersplein. Hier hebben raadsleden de gelegenheid gekregen om vragen te stellen aan de initiatiefnemers. Mw. Versteeg (PvdA) heeft een korte toelichting gegeven op  het agendaverzoek met de vraag of er doorgegaan kan worden met de zoektocht naar een geschikte tijdelijke locatie voor Tiny Houses. Vervolgens hebben de aanwezige (steun)raadsleden de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en in discussie te gaan. Er zijn onder andere vragen gesteld over de gevolgen van het zoeken naar een geschikte tijdelijke locatie op het woningtekort en of er voldoende ambtelijke capaciteit is om tijdelijke locaties verder te onderzoeken. Na beraadslaging heeft de wethouder toegezegd om verder onderzoek te doen naar een tijdelijke locatie. Eventuele locaties worden meegenomen bij de ontwikkeling van de woonvisie.

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Jasper van der Velde (Fractie Kerkhof). 

Foto van Jasper van de Velde

Agenda

Op donderdag 5 maart a.s. bent u om 20.00 uur van harte welkom voor de raadsvergadering in het stadhuis, ingang Markt 11. De onderwerpen worden zo snel mogelijk gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem. De agenda met de bijbehorende stukken kunt u vinden op: www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Komende vergaderingen in maart 2020:
•    Raadsvergadering 5 maart a.s.;
•    Raadscommissie 12 maart a.s.;
•    Raadscommissie 19 maart a.s.;
•    Extra raadsvergadering Meerjarenbegroting 26 maart a.s. (start 16.00 uur). 

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 5 maart 2020 via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast.