Nieuwsbrief gemeenteraad - week 7 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik voortgezette raadsvergadering van 8 februari 

Op 8 februari 2023 vond de voortgezette raadsvergadering van 2 februari plaats. Er werd één minuut stilte gehouden vanwege de gevolgen van de aardbevingen in Turkije en Syrië op 6 februari. 

Bespreekstuk na behandeling Raadscommissie

Als eerste werd gesproken over het Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023. De heer Van Vugt diende vijf amendementen in over: het maximaal aantal steunraadseden dat een fractie mag hebben, dat vanaf 1 april 2023 ook fractieassistenten toegang hebben tot dezelfde informatie als steunraadsleden inclusief de geheime documenten, dat fractieassistenten dezelfde digitale ondersteuningsmogelijkheden krijgen als steunraadsleden, dat er geen vaste raadscommissies komen, dat moties die los van een agendapunt tijdens de raadsvergadering in principe eerst tijdens een Raadscommissie moeten worden besproken én wanneer deze worden aangekondigd tijdens een raadsvergadering dat daar eerst over moet worden gestemd. De heer Boers (Heel de stad) diende drie amendementen in over: de benoeming van wethouders, de spreektijden tijdens raadsvergaderingen en het indienen van moties vreemd. Mevrouw Bouchrit (GroenLinks) stelde via een amendement voor om het aantal leden van de Agendacommissie te behouden op zeven. De heer Van Unen (Beter voor Vlaardingen) stelde voor om uit het voorstel te halen dat de fracties bij de griffie aangeven welke fractieleden in welke Raadscommissie plaatsnemen. De amendementen dat vanaf 1 april 2023 ook fractieassistenten toegang hebben tot dezelfde informatie als steunraadsleden inclusief de geheime documenten, over de samenstelling van de Raadscommissie, dat moties die los van een agendapunt in principe eerst tijdens een Raadscommissie moeten worden besproken en wanneer deze worden aangekondigd tijdens een raadsvergadering daar eerst over moet worden gestemd en het aantal leden van de Agendacommissie werden aangenomen. Het amendement van de heer Van Unen (Beter voor Vlaardingen) werd niet in stemming gebracht, omdat een amendement dat verder strekt, werd aangenomen. 

De stemmen over het gelijktrekken van de digitale ondersteuningsmogelijkheden voor fractieassistenten in vergelijking met de steunraadsleden was gelijk en daarom kon er niet over het raadsvoorstel worden gestemd. Dit betekent dat over dit amendement en het raadsvoorstel tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw wordt gestemd. 

Moties vreemd

De eerste motie vreemd die aan de orde kwam was een motie van de heer Van Beers (SP), mede namens D66, GroenLinks, en ONS.Vlaardingen, over de wijkaanpak in de VOP. De motie waarin het college wordt verzocht om met bewoners in gesprek te gaan werd aangenomen. 

De tweede motie vreemd was een motie van de heer Vleeschhouwer (D66) over het convenant Windenergie, mede ingediend door GroenLinks, DENK en de PvdA. In de motie wordt het college verzocht om in gesprek te gaan met het college van de gemeente Schiedam over hun besluit om zich niet langer te houden aan een regionale afspraak over het opwekken van windenergie. De motie werd aangenomen. Een derde motie vreemd was van de heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) over het raadsbesluit Renovatie en uitbreiding zwembad Groenoord werd tijdens de beraadslaging ingetrokken.

De vierde en de vijfde motie vreemd die werden besproken gingen over de aardbevingen in Turkije en Syrië die op 6 februari plaatsvond. De vierde motie vreemd werd ingediend door de heer Akça (DENK), mede namens SP, PvdA, Heel de stad en Beter voor Vlaardingen, met het voorstel om € 75.000,- over te maken aan noodhulp aan het Rode Kruis als gevolg van de ramp. Deze motie werd verworpen. 
De heer Gulseren (GroenLinks) diende een motie in, mede namens de ChristenUnie-SGP en D66, met het verzoek om onder andere de communicatiekanalen van de gemeente in te zetten om hulp te promoten en dat er welwillend wordt omgegaan met te verwachten steunverzoeken van organisaties uit Vlaardingen die hulp bieden bij deze ramp. Deze motie werd aangenomen. 

Kijk en luister de vergadering terug via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 9 maart.

Terugblik Raadscommissie van 9 februari 

Tijdens de Raadscommissie van 9 februari 2023 werden de volgende onderwerpen behandeld:

Jaarwisseling Vlaardingen

Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van de heer Voorburg (GroenLinks) om terug te blikken op de afgelopen nieuwsjaarperiode en vooruit te kijken naar de invulling van de jaarwisseling in de toekomstige jaren. Het college kijkt positief terug op de afgelopen jaarwisseling. De inzet en voorbereidingen blijft voor de komende jaarwisseling gelijk.  Er werd gesproken over (vuurwerk)afval,  een (lokaal) vuurwerkverbod eventueel gecombineerd met een gemeentelijke vuurwerkshow en het voorkomen van vuurwerkslachtoffers.

Motie steun demonstranten in Iran

De heer Van Beers (SP), mevrouw Rots (D66) en mevrouw Bouchrit (GroenLinks) hebben de motie steun demonstranten in Iran opgesteld. Met deze motie willen zijn een krachtig signaal afgeven tegen het regime in Iran. Er werd gesproken over de taak van gemeenteraad bij internationale thema’s enerzijds en het afgeven van een krachtig signaal vanuit de gemeenteraad anderzijds.
De indieners hebben aangegeven dat de motie zal worden ingediend voor de gemeenteraadsvergadering van 9 maart.

Definitief bod Vlaardingen – Regioakkoord wonen 2022

Het bod van Vlaardingen over het bijbouwen van woningen sluit aan bij de gestelde koers en ambities uit de Woonvisie. Vanuit de gemeenteraad was men positief over het voorstel  om toe te werken naar een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio. Het aanbod aan de regio biedt ruimte om indien nodig van koers te veranderen zodat zoveel mogelijk de regie door Vlaardingen gehouden kan worden op de ontwikkeling van de woningvoorraad. Het college heeft toegezegd de raad te informeren over de definitieve getallen als alle gemeenten in de regio hun definitieve bod hebben uitgebracht en hoe de provincie en Rijk hier op hebben gereageerd. Het agendapunt wordt op 16 februari oordeelsvormend besproken. 

Wijzigingsverordening met artikel opkoopbescherming

De wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming heeft tot doel om woningzoekenden, zoals koopstarters en middeninkomens, meer kans te geven op een betaalbare koopwoning óf om extra druk op de leefbaarheid als gevolg van de opkoop van woningen voor verhuur te beperken. Er werd gesproken over de consequenties voor huidige huurders als een belegger zijn pand verkoopt.  Het agendapunt wordt op 16 februari oordeelsvormend besproken. 

Strategische agenda MRDH 2023-2026

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een concept strategische agenda geschreven. De strategische agenda was op 12 januari 2023 al toegelicht. Nu wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De zienswijzebrief van Vlaardingen gaat in op het verbeteren van de mobiliteit, bereikbaarheid en ontsluiting van Vlaardingen. Enkele partijen overwegen een amendement in te dienen om de zienswijze verder aan te scherpen. Het agendapunt wordt op 16 februari oordeelsvormend besproken. 

Gebiedsexploitatie Rivierzone

Na het eerder vaststellen van de gebiedsvisie Rivierzone en van vier bestemmingsplannen van het programma Rivierzone is het van belang om organisatorische en financiële eenduidige sturing te krijgen. Het voorliggende voorstel gebiedsexploitatie voorziet hier in. Het voorstel kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 maart.

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid is in 2004 vastgesteld. Uit het antwoord op raadsvragen van april vorig jaar bleek dat het college geen uitvoering heeft gegeven aan de verordening. De voorliggende geactualiseerde verordening verplicht het college om jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid te controleren en de raad hierover te rapporteren. Het voorstel kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 maart.  

Agenda

Op donderdag 16 februari om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Zienswijze Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport;
  • Definitief bod Vlaardingen - Regioakkoord Wonen 2022;
  • Wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming;
  • Strategische Agenda MRDH 2023-2026;
  • Motie OV-fiets in Vlaardingen;
  • Overgangsregeling nieuw erfpachtbeleid.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in februari

  • Extra Raadscommissie op 23 februari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl