Nieuwsbrief gemeenteraad - week 7 2020

Agenda raadscommissie 13 februari

Op donderdag 13 februari a.s. bent u om 20.00 uur van harte welkom voor de raadscommissie in het stadhuis, ingang Markt 11. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

  • Lijst van ingekomen stukken
  • Raadsmemo Verordening Woonruimtebemiddeling
  • Raadsmemo Tiny Houses
  • Presentatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Tussenrapportage interim gemeentesecretaris

De volledige agenda met de bijbehorende stukken kunt u vinden op: www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Aankomende bijeenkomsten maart 2020:

  • Raadsvergadering 5 maart  
  • Raadscommissie 12 maart
  • Raadscommissie 19 maart  

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl. De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Kom langs of volg de vergadering via www.vlaardingen.nl/raadlive.

Komt u langs? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en laat deze bij binnenkomst zien.

Terugblik raadscommissie 6 februari 2020  

Afgelopen dinsdag 6 februari is in de Raadszaal allereerst gesproken over het Programma Levendige Binnenstad en het Beeldkwaliteitsplan. Dit raadsvoorstel is zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld. Hierbij werden diverse (mogelijke) moties en amendementen aangekondigd over onder andere speelplaatsen, een fietstoren, het Veerplein, het uitlichten van gebouwen, bebording aan gevels, en het behouden van de financiële middelen indien het budget in een jaar niet wordt opgemaakt. Na de beraadslaging werd geconcludeerd dat het voorstel als bespreekpunt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 maart aanstaande.

Vervolgens is een tweetal moties van de heer Van Unen (BVV) behandeld, mede namens ONS Vlaardingen en Fractie Boers. Deze moties gingen over een centraal meldpunt van incidenten op het gebied van Toezicht & Handhaving en middagopenstellingen van het politiebureau. De motie inzake een centraal meldpunt werd ingetrokken na een toezegging van de burgemeester om te kijken naar de mogelijkheden om de opvolging van meldingen te verbeteren en te versnellen. Ook de motie inzake de middagopenstellingen van het politiebureau werd ingetrokken na een toezegging van de burgemeester om met de politie te kijken naar de mogelijkheden om de politie te bereiken buiten kantooruren zonder dat het bureau open is.

In de Burgerzaal vond een informerende bijeenkomst plaats over de monitor Sociaal domein. Er werd een presentatie gegeven en er was gelegenheid tot vragen stellen. De monitor bestaat uit zes ‘dashboards’ die informatie bevatten over de WMO, Jeugd, Participatie, Wijkteams, Financieel en Wijkprofielen. De dashboards bevatten statische informatie. Onlangs is er een strategisch dasboard toegevoegd, primair bedoeld voor de gemeenteraad. Tijdens de commissie is besproken wat onder andere de behoefte van de gemeenteraad is als gebruiker van de monitor en het proces om in die behoefte te voorzien.

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 5 maart 2020 via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast.

De raad op bezoek?

Wanneer u het belangrijk vindt dat de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club beter leert kennen en u met de gemeenteraad van gedachten wilt wisselen, dan kunt u de gemeenteraad daarvoor uitnodigen. Hoe het werkt? U neemt contact op met de griffie via griffe@vlaardingen.nl of (010) 248 4000 om de gemeenteraad uit te nodigen.  De griffie overlegt met de agendacommissie van de gemeenteraad of en wanneer (altijd op een donderdag) de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club bezoekt en of de gemeenteraad voltallig of met een afvaardiging komt.