Nieuwsbrief gemeenteraad - week 6 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik raadsvergadering van 2 februari 

Op 2 februari 2023 vond de eerste raadsvergadering plaats van 2023. 

Het Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023 en drie moties vreemd over de wijkaanpak VOP, het convenant windenergie en het convenant wind werden niet besproken. De raadsvergadering wordt voor deze onderwerpen voortgezet op 8 februari aanstaande. 

Toelaten en installeren raadslid en installeren steunraadslid

De heer Van Vugt (ONS. Vlaardingen) werd toegelaten en geïnstalleerd als raadslid. Aansluitend werd de heer Do─čan (DENK) geïnstalleerd als steunraadslid.

Interpellatie

Op verzoek van de heer Hoekstra (SP) is er een interpellatie gehouden naar aanleiding van het artikel ‘Uitgelekte opname laat horen hoe ambtenaren informatie achterhouden voor gemeenteraad' dat op dinsdag 31 januari in het Algemeen Dagblad stond. De heer Hoekstra (SP) diende, mede namens ONS. Vlaardingen, een motie van treurnis in waarin staat dat de gemeenteraad betreurt dat zij onvoldoende geïnformeerd is. De motie werd aangenomen. 

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

De besluitstukken op de agenda na behandeling in de Raadscommissie waren: wijziging Verordening Auditcommissie 2019, bestemmingsplan Museumkwartier, uitgangspunten Omgevingsvisie, Grondbrief 2023 en aansluitingsvoorwaarden riolering gemeente Vlaardingen 2023. Alle raadsvoorstellen werden aangenomen. 

Bespreekstuk zonder behandeling Raadscommissie

De wijziging van de Verordening op de Vertrouwenscommissie en de commissie voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020 werd besproken. Er werd een amendement ingediend door mevrouw Jonkers-de Jong (AOV) om leden van het Presidium de mogelijkheid te geven om als toehoorder aanwezig te laten zijn bij het klankbordgesprek met de burgemeester. Het amendement werd verworpen en het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Besluitstukken zonder behandeling Raadscommissie

De besluitstukken op de agenda zonder behandeling in de Raadscommissie waren: de Financiële verordening en Controleverordening gemeente Vlaardingen 2023 en het verlengen van de accountantsdiensten voor het boekjaar 2023. Deze twee raadsvoorstellen werden aangenomen.

Bespreekstukken na behandeling Raadscommissie

Eerst werd er gesproken over het raadsvoorstel Ontwikkeling onderwijs Albeda en Lentiz District U. Mevrouw Solleveld (PvdA) diende, mede namens ONS.Vlaardingen, een amendement in over de kredieten tot de definitieve investeringsbeslissing Albeda. Dit amendement werd aangenomen. De heer Hoekstra (SP) diende een amendement in over de investering voor de fietsenstalling en dit amendement werd verworpen. Het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Daarna werd gesproken over de Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen, waarbij door mevrouw Rots (D66), mede namens DENK, een amendement werd ingediend over de toegang tot zwemmen. Dit amendement werd aangenomen. Mevrouw Jonkers-de Jong (AOV) diende een amendement in om het college de opdracht te geven om een locatiestudie uit te voeren voor een nieuw zwembad. Haar amendement werd verworpen. De heer Hoekstra (SP) diende een motie in waarin hij het college verzoekt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het realiseren van een zwembad in gemeentelijk eigendom of het zwembad te laten exploiteren door een exploitant zonder winst oogmerk. Deze motie werd aangenomen. Ook het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Vervolgens is er gesproken over het Plan van aanpak locatiestudie basisscholen Vlaardingen. Hierbij werd door de heer Stevens (CDA) een amendement ingediend over het toevoegen van het criterium Vlaardings cultureel erfgoed bij het beoordelen van nieuwe basisschoollocaties. De heer Voorburg (GroenLinks) diende een amendement in om het criterium verhogen van de ecologische waarde toe te voegen bij het beoordelen van nieuwe basisschoollocaties. Deze beide amendementen werden aangenomen. Mevrouw Solleveld (PvdA) diende een amendement in, mede namens ONS.Vlaardingen, AOV en Heel de stad, met het verzoek aan het college om het criterium natuurwaarden mee te nemen bij het beoordelen van nieuwe basisschoollocaties. Daarnaast werd in dat amendement voorgesteld om geen voorbereidende stappen te zetten voor het bouwen van een basisschool en dat na het uitvoeren van het locatieonderzoek geen basisscholen gebouwd worden aan de randen van en in de Broekpolder, de Heemtuin, het Oranjepark (beter bekend als het Hof inclusief de Hofsingel), het Krabbenpark en Park Holy. Dit amendement werd verworpen. Het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Tijdens het laatste agendapunt konden wensen en bedenkingen worden geuit over de verkoop van de voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan. Van deze mogelijkheid werd geen gebruik gemaakt. 

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 9 maart 2023.

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor. Deze keer is dat Marije Ottervanger (PvdA).  
Foto van Marije Ottervanger

Lees het interview met Marije Ottervanger.

Agenda

Op woensdag 8 februari om 20.00 uur wordt de raadsvergadering van afgelopen donderdag vervolgd in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Het reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Motie buiten de orde Wijkaanpak VOP;
 • Motie buiten de orde Convenant Windenergie;
 • Motie buiten de orde convenant wind.

Op donderdag 9 februari om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats in het stadhuis. Ook bij deze vergadering met u van harte welkom. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Definitief bod Vlaardingen - Regioakkoord Wonen 2022;
 • Wijzigingsverordening met artikel Opkoopbescherming;
 • Strategische Agenda MRDH 2023-2026;
 • Gebiedsexploitatie Rivierzone;
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Vlaardingen 2023 en onderzoeksplan 2023-2013a onderzoek;
 • Jaarwisseling Vlaardingen;
 • Motie steun demonstranten in Iran.

Wilt u de vergaderingen online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergaderingen volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in februari

 • Raadscommissie 16 februari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl