Nieuwsbrief gemeenteraad - week 6 2021

Terugblik raadcommissie 4 februari 2021

Op donderdag 4 februari was er tijdens de raadscommissie een thema-avond Wonen in de digitale Raadzaal en werd het agendaverzoek van fractie Van Haren e.a. inzake aanpak huiselijk geweld (regiovisie en rapport Verwey Jonker instituut) besproken in de digitale burgerzaal.

Thema-avond Wonen

Er werden drie presentatie gegeven. De eerste presentatie ging over een verdiepingstraject met de woningcorporaties. Er werd ingegaan op de sociale woningvoorraad en de resultaten vanuit het actieplan wonen. De wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning werd besproken. De gevolgen van verschillende maatregelen tussen de verschillende wijken kwamen aan de orde. Tijdens de tweede presentatie kwam de contourennota woonvisie aan de orde. De ambities voor de gehele woonvoorraad en de vijf manieren hoe die ambitie moet worden verwezenlijkt, werden toegelicht. Vier onderwerpen die extra aandacht vragen, waaronder het tegengaan van woonoverlast en de aandachtsgebieden die er zijn, werden benoemd. De raad kan later uitgebreider in gesprek over de contourennota woonvisie. De laatste presentatie was naar aanleiding van een raadsmemo van het college. De woondeal in de regio waartoe Vlaardingen behoort, werd uitgelicht. De druk op de woningmarkt en hoe met de woondeal hierop kan worden ingespeeld kwam aan de orde. Tot slot werd de verantwoordelijkheid die andere gemeenten in de regio moeten nemen om meer sociale woningen te bouwen besproken. 

Agendaverzoek inzake aanpak huiselijk geweld (regiovisie en rapport Verwey Jonker instituut)

Dit verzoek werd ingediend door Fractie van Haren, CDA, ONS. Vlaardingen en Fractie Kerkhof. De indieners hebben het verzoek toegelicht, waarna een rapport afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut werd gepresenteerd. Dit rapport werd geschreven in opdracht van de gemeente Rotterdam en gaat ook specifieker in op de situatie in Rotterdam. Eén van de schrijvers van het rapport verzorgde de presentatie. Rotterdam en Vlaardingen vertonen een aantal overeenkomsten, en de indieners van het verzoek zijn dan ook van mening dat het bespreken van dit rapport voor Vlaardingen ook meerwaarde heeft. Na afloop van de presentatie kon men technisch-inhoudelijke vragen stellen aan één van de schrijvers van het rapport. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan wethouder Silos en haar ondersteuning. Tijdens haar toelichting werd gesproken over de uitvoering van de eind 2019 vastgestelde Regiovisie huiselijk geweld. De wethouder en haar ondersteuning gingen ook verder in op de Vlaardingse situatie en maakten onderscheid tussen overeenkomsten en verschillen met Rotterdam. De commissie kreeg vervolgens de mogelijkheid om vragen te stellen. Onder andere de effecten van de coronamaatregelen, de capaciteit van de wijkteams, het proces om te komen tot een indicatiestelling, de samenwerking tussen de verschillende actoren in het werkveld en de financiële ruimte van de gemeente werden besproken. De wethouder deed de toezegging om te kijken met welke frequentie zij de raad vaker over het onderwerp huiselijk geweld zou kunnen informeren.  Als laatste kreeg dhr. Van Haren van de gelijknamige fractie het woord om namens de indieners een laatste woord te doen over de afdoening van het agendaverzoek. Hij gaf aan tevreden te zijn met de behandeling van het agendaverzoek en was blij met de toezegging van de wethouder om de raad vaker te informeren. 

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. 

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 11 februari de raadscommissie plaats via videoverbinding. De raadscommissie start om 20.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Lijst van ingekomen stukken
  • Presentatie ontwikkelvisie KW-haven door Stichting Nieuwe Haven
  • Presentatie gebiedsvisie Maaspark door Delta Hotel
  • Raadsmemo bestuurlijke reactie op begrotingsscan van Provincie Zuid-Holland

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag per e-mail aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Komende bijeenkomsten in maart:

  • Raadsvergadering op donderdag 4 maart 
  • Raadscommissie op donderdag 11 maart 
  • Raadscommissie  op donderdag 18 maart