Nieuwsbrief gemeenteraad - week 6 2020

Terugblik

MVS bijeenkomst over de evaluatie van Stroomopwaarts 29 januari 2020

Op woensdagavond 29 januari werden de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in Maassluis gezamenlijk geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van Stroomopwaarts, uitgevoerd door Berenschot. Wethouder Sjoerd Kuiper (Maassluis) gaf een korte introductie over de aanleiding en de aanpak van de evaluatieopdracht. Vervolgens gaf Berenschot een presentatie over de uitkomsten van de evaluatie. Stroomopwaarts is in 2015 van start gegaan en is ontstaan uit drie sociale diensten en drie SW-bedrijven van de drie gemeenten. Bij deze start is afgesproken na vier jaar een evaluatie te houden. Bij de conclusies en aanbevelingen werd aangegeven dat het doel van minder mensen in de bijstand is gerealiseerd en de klanttevredenheid hoger is dan het gemiddelde in Nederland maar (iets) lager dan voorheen bij de gemeenten. Vervolgens werd in de conclusies uitgebreid ingegaan op de organisatie en bedrijfsvoering, de financiën en de governance.

Raadsvergadering 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari  werden mondelinge vragen gesteld door Fractie Boers en D66 over het Schone lucht akkoord en door Fractie Boers over het Varend corso.

Hamerstukken

De raad heeft ingestemd met het benoemen van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS), de Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020, de wijziging van de statuten van de Stichting Wijzer in Onderwijs, de Grondbrief 2020, de Regionale bestuursovereenkomst Wonen, de actualisering van de regeling parkeren in bestemmingsplannen en de aanvraag voor het krediet voor digitalisering.

Bespreekstukken

Bij de verlengingsaanvraag voor de toepassing van de Rotterdamwet in de Westwijk werd een amendement over de termijn en een motie over de toepassing van een ander artikel ingediend door Fractie Kerkhof. Het voorstel werd aangenomen, het amendement en de motie niet. Bij de Toekomstvisie 2020-2040 is een motie ingediend door ONS Vlaardingen over een jaarlijkse evaluatie. Met zowel het voorstel als de motie heeft de raad ingestemd. Daarna is gesproken over het MVS-herijkingstraject jeugdhulp. Met dit voorstel kon de raad instemmen. Het raadsvoorstel over Argos Mobiel werd zonder behandeling in de Raadscommissie direct in de raadsvergadering besproken. Na de behandeling kon de raad instemmen met het voorstel. Tot slot sprak de raad over de locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. Hierbij werd een amendement over het aantal wooneenheden ingediend door ONS Vlaardingen, PvdA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en D66. Zowel het voorstel als het amendement werd aangenomen. Er werden drie moties ingediend door D66, Fractie Kerkhof, GroenLinks en VV2000/Leefbaar Vlaardingen over de bescherming van de Vlaardingse woningvoorraad, door Fractie Boers over het stopzetten van het convenant en het invoeren van een boetesysteem, en door Fractie Kerkhof over de kosten voor de paraplubestemmingsplannen in relatie tot de ombuigingsvoorstellen. De tweede motie werd na een toezegging door de wethouder ingetrokken. De andere twee moties werden aangenomen.

Moties buiten de orde

Er zijn zeven moties buiten de orde behandeld. Vier van Fractie Boers over de aanpak van verwarde personen, groene daken, de rookvrije generatie en een rookvrij stadhuis. De motie over de aanpak van verwarde personen werd verworpen. De moties over groene daken en een rookvrij stadhuis werden ingetrokken. De motie over de rookvrije generatie werd in aangepaste vorm aangenomen. Een motie van  BVV over camperplaatsen werd ingetrokken en wordt in een raadscommissie behandeld. De fracties van D66, Fractie Boers, GroenLinks en ONS Vlaardingen dienden een motie in over het Schone lucht akkoord. Deze motie werd ingetrokken. Ook de laatste motie van Fractie Boers over het behoud van het Varend corso werd verworpen.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor. Deze week is dat Corné Venema (CDA).

Corne Venema

Gast van de Raad

Bent u benieuwd hoe het er tijdens een raadsvergadering aan toe gaat? Heeft u vragen voor raadsleden of wilt u graag weten hoe hun dagelijkse werk eruit ziet? Meld u dan aan om aanwezig te zijn op 5 maart als gast van de raad via een e-mail naar de griffie of via het aanmeldformulier.

De raad op bezoek?

Wanneer u het belangrijk vindt dat de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club beter leert kennen en u met de gemeenteraad van gedachten wilt wisselen, dan kunt u de gemeenteraad daarvoor uitnodigen.

Hoe het werkt? Stuur een e-mail naar de griffie of  bel naar (010) 248 4000 om de gemeenteraad uit te nodigen.  De griffie overlegt met de agendacommissie van de gemeenteraad of en wanneer (altijd op een donderdag) de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club bezoekt en of de gemeenteraad voltallig of met een afvaardiging komt.

Komende vergadering

Op donderdag 6 februari a.s. bent u om 20.00 uur van harte welkom voor de raadscommissie in het stadhuis, ingang Markt 11. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

  • Programma Levendige Binnenstad en Beeldkwaliteitsplan;
  • Presentatie Monitor Sociaal Domein;
  • Motie Fractie Boers inzake Welkomstborden
  • Motie BVV inzake Meldpunt
  • Motie BVV inzake middagopenstelling

De volledige agenda met de stukken voor de vergadering kunt u vinden op: vlaardingen.raadsinformatie.nl Kom langs of volg de vergadering via www.vlaardingen.nl/raadlive. Komt u langs? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en laat deze bij binnenkomst zien.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl.

Altijd op de hoogte blijven over de gemeenteraad? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven.

Vacature

Lijkt het jou een uitdaging om de gemeenteraad zo goed mogelijk te faciliteren en te adviseren? Leg jij de verbinding tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie? Houd jij de rust en het overzicht in een complexe en dynamische politieke omgeving? Word dan onze nieuwe Senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier voor 26-36 uur (schaal 12). Bekijk de vacature op www.werkenvoorvlaardingen.nl.