Nieuwsbrief gemeenteraad - week 5 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik werkbezoek kledingbank 

Op dinsdag 24 januari brachten leden van de gemeenteraad een werkbezoek aan de kledingbank aan de Surinamesingel. De kledingbank verstrekt gratis tweedehandskleding aan mensen die financieel niet in staat zijn om nieuwe kleding te kopen. 

Ruim 20 vrijwilligers zijn in de weer om voor de 700 Vlaardingers die een beroep doen op de kledingbank passende kleding aan te bieden. De raadsleden waren onder de indruk van de activiteiten en motivatie van de kledingbankmedewerkers. 

De aangeboden kleding komt op diverse manieren bij de kledingbank terecht. De tijd tussen ontvangst van kleding en het verstrekken aan klanten is soms erg kort. Na ontvangst wordt de kleding eerst nagekeken en gesorteerd. Als de ‘winkel’ na een dag flink leeg is, wordt deze aangevuld vanuit de gesorteerde voorraad. De kledingbank kan op de huidige locatie (een oude school die al jaren op de nominatie staat om plaats te maken voor iets anders) nu nog uit de voeten, maar deze locatie heeft de nodige beperkingen. Door de groei van het aantal klanten heeft de kledingbank behoefte aan meer ruimte en het liefst op een vaste plek in Vlaardingen. Het bestuur van de stichting kledingbank Vlaardingen gaat de wensen voor andere huisvesting op papier zetten. De raadsleden konden terugkijken op een informatief en positief werkbezoek. 

De kledingbank is drie dagen per week open voor klanten en alleen te bezoeken op afspraak. 

Luisterend oor

Naast het aanbieden van kleding wordt ook een luisterend oor geboden en worden mensen geholpen door naar de juiste contacten door te verwijzen. Het motto is: ‘Niemand gaat zonder glimlach weer naar buiten’. 

Terugblik themabijeenkomst Wonen en Zorg 

Op 26 januari waren de gemeenteraadsleden te gast bij het woon-zorgcomplex van Cedrah, locatie Uitzicht aan de Churchillsingel om met diverse maatschappelijke partijen uit de woon- en zorgsector van gedachten te wisselen over wonen, welzijn en zorg voor ouderen. 

Diverse inleiders stonden stil bij de veranderende wereld op het gebied van wonen en zorg. De verwachting is dat er rekening gehouden moet worden met een verdubbeling van het aantal 80-plussers met zorgbehoefte. Daarnaast krimpt het mantelzorgpotentieel. Met andere woorden: de groep zorgbehoevenden wordt groter, terwijl de mensen die hen kunnen helpen kleiner wordt. 
Daarnaast zijn er ook tekorten aan zorgprofessionals en aan geschikte woningen. Kortom: tijd om met elkaar na te denken hoe dit aangepakt kan worden. 

In Vlaardingen wordt samengewerkt met regionale zorgpartijen en woningbouwcorporaties om deze uitdaging aan te pakken. Dit gebeurt onder het motto: ‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Ook wordt nagedacht over bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en omgaan met dementie. De woningcorporaties denken na over het aanpakken van de mismatch tussen beschikbaarheid en behoefte aan woningen en over de geschiktheid van woningen voor zorgbehoevenden. 

De raadsleden hebben aandacht gevraagd om in de op te stellen visie in te gaan op mobiliteit, het in kaart brengen van de mogelijkheden tot doorstroming op de woningmarkt en het begeleiden van mantelzorgers. Daarnaast stonden de raadsleden stil bij het gebruik van domotica en de hulp aan mensen met een niet-westerse achtergrond met dementie. 

Op de vraag wat de gemeenteraad kan betekenen voor de woon- en zorgpartijen werd aangegeven dat het zeer op prijs werd gesteld dat de raad zich verdiept in de materie en zich laat voorlichten. Maar het weghalen van regels, het scherper maken van de visie op wonen, welzijn en zorg en het samenwerken en vertrouwen geven aan de woonzorgpartijen werd ook als zeer belangrijk bestempeld. Aan het einde van de bijeenkomst werd de conclusie getrokken dat de toekomst anders zal zijn dan nu en dat we ons hierop aan het voorbereiden zijn.

Agenda

Op donderdag 2 februari om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Toelaten en installeren raadslid;
 • Installeren steunraadslid;
 • Wijziging Verordening Auditcommissie 2019;
 • Bestemmingsplan Museumkwartier;
 • Uitgangspunten Omgevingsvisie;
 • Grondbrief 2023;
 • Aansluitingsvoorwaarden riolering gemeente Vlaardingen 2023;
 • Wijziging verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020;
 • Financiële verordening en Controleverordening gemeente Vlaardingen 2023;
 • Verlengen van de accountantsdiensten voor het boekjaar 2023;
 • Ontwikkeling onderwijs Albeda en Lentiz op District U;
 • Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen;
 • Plan van aanpak Locatiestudie basisscholen Vlaardingen;
 • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Wensen en bedenkingen verkoop v/m brandweerkazerne Hoflaan.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in februari

 • Raadscommissie 9 februari; 
 • Raadscommissie 16 februari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl