Nieuwsbrief gemeenteraad - week 52 2020

Terugblik vierde bijeenkomst Politiek Actief  

Op dinsdag 15 december 2020 vond de vierde bijeenkomst van de cursus Politiek Actief in Vlaardingen plaats. De cursus wordt georganiseerd door ProDemos in samenwerking met de gemeente Vlaardingen. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst digitaal.

Deze bijeenkomst stond in het teken van het leren debatteren. De bijeenkomst werd verzorgd door Anna Tersteeg van Debat.nl. Er werd ingegaan op hoe je een standpunt goed kan onderbouwen en hoe je een ander overtuigt. Het onderscheid tussen een eerste en een tweede termijn voor het onderbouwen en verdedigen van een standpunt kwam aan de orde. Aan de hand van de volgende twee stellingen gingen de cursisten met elkaar in debat:

  • De winkeltijden moeten volledig vrij worden gegeven (24 uurs openstelling)
  • (sport)verengingen op wiens terrein gerookt wordt en mag worden, worden 25% gekort op de subsidie die ze van de gemeente krijgen 

In twee subgroepen werd de eerste stelling voorbereid. In aanloop naar het eerste debat bedacht een groep argumenten voor de stelling en een andere groep bedacht argumenten tegen de stelling. Voorafgaand aan het tweede debat bedachten vier groepen argumenten waarbij twee groepen volledig vóór of tegen de stelling waren en twee groepen vóór of tegen waren, tenzij er een nuancering of randvoorwaarde werd aangebracht. 

Terugblik Raadsvergadering 17 december 2020

Op donderdag 17 december 2020 vond de laatste digitale raadsvergadering van het jaar plaats. Na de huishoudelijke agendapunten vond eerst een viertal benoemingen plaats: de heer Jonkers werd benoemd als nieuw steunraadslid voor het AOV, de heer Molenaar werd benoemd als nieuw lid van de Auditcommissie voor BVV, mevrouw Rook werd herbenoemd als lid van de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen en mevrouw Coenen werd benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS).

Raadsvoorstellen

Na de benoemingen werden de raadsvoorstellen behandeld waarbij de raad zonder uitgebreide beraadslaging instemde met de volgende raadsvoorstellen: de tweede en derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019 en de eerste wijziging van de Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte 2019, de tweede voortgangsrapportage 2020 en de tiende begrotingswijziging, de belastingverordeningen 2021, de projecten 2022 in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), het normen- en toetsingskader jaarstukken 2020, het bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten, de Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS) 2021, de regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2024 en de maatregelenverordening 2020, en de wijziging van de loonkostensubsidie- en re-integratieverordening.

Over een aantal raadsvoorstellen werd wel beraadslaagd. Allereerst betrof dit de Verordening Starterslening 2020 waarop een amendement werd ingediend door ChristenUnie-SGP en de PvdA. Na de beraadslaging werden het amendement en het voorstel aangenomen. Ten tweede werd beraadslaagd over de binnenmilieumaatregelen 2020-2029 in het kader van het IHP. Hierop werd een amendement ingediend door VV2000/Leefbaar Vlaardingen. Na de beraadslaging werd zowel het amendement als het voorstel aangenomen. Ten derde werd de Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 besproken. Na de beraadslaging werd dit voorstel aangenomen. Tot slot is gesproken over de uitvoering van de jeugdhulp binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Hierbij werd een raadsbrede motie ingediend. Zowel het raadsvoorstel als de motie werd aangenomen.

Twee raadsvoorstellen werden bij vaststelling van de agenda van de agenda gehaald en werden niet behandeld: de consultatie van de Regiovisie GRJR en het bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77.

Moties buiten de orde

Na de raadsvoorstellen werden twee moties buiten de orde behandeld: een motie van ONS Vlaardingen inzake de wijziging van een ontwikkellocatie en een motie van Fractie Akça, GroenLinks, D66, PvdA en Fractie Kerkhof inzake het Charter Diversiteit. Na de beraadslaging werd de motie van ONS Vlaardingen ingetrokken en werd de motie van Fractie Akça aangenomen.

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken en stemmingsuitslagen. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering in het nieuwe jaar staat gepland op donderdag 28 januari 2021.

Agenda

Komende bijeenkomsten in januari 2021:

  • Raadscommissie op donderdag 7 januari 
  • Raadscommissie op donderdag 14 januari
  • Raadsvergadering op donderdag 28 januari 

Zodra de agenda’s bekend zijn, worden deze via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.