Nieuwsbrief gemeenteraad - week 51 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik raadsvergadering van 15 december 

Op 15 december 2022 vond de laatste raadsvergadering plaats van het jaar. Na de huishoudelijke agendapunten en de benoeming van de heer Danse (Beter voor Vlaardingen) tot lid van de Auditcommissie, werd stilgestaan bij het afscheid van de heer Pfoster als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. Vervolgens vonden drie aanwijzingen plaats: de heer Nootenboom werd aangewezen als (interim) plaatsvervangend griffier met onmiddellijke ingang, de heer Hermans werd aangewezen als plaatsvervangend griffier vanaf 1 februari 2023 en de heer Konings werd aangewezen als waarnemend griffier vanaf 1 januari 2023. Vervolgens legden zij de eed of verklaring en belofte af.

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

Het enige besluitstuk op de agenda, de gebiedsexploitatie Rivierzone, werd tijdens de vergadering van de agenda gehaald.

Bespreekstukken na behandeling Raadscommissie

Na een korte beraadslaging is vervolgens ingestemd met de belastingverordeningen 2023. 

Daarna werd gesproken over de Tweede Voortgangsrapportage 2022, waarbij door de heer Hoekstra (SP), mede namens AOV, ONS Vlaardingen, PvdA en Beter voor Vlaardingen, een motie werd ingediend over goedkoop parkeren. Na de beraadslaging werd het voorstel aangenomen en de motie verworpen. 

Vervolgens is er gesproken over de reflectie op het eindproduct van het participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Hierbij werd door de heer Vleeschhouwer (D66), mede namens GroenLinks, PvdA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ChristenUnie-SGP een amendement ingediend over onder andere de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen en het participatietraject. Na de beraadslaging werd ingestemd met zowel het amendement als het geamendeerde voorstel.  

Vervolgens is een drietal voorstellen besproken in het Sociaal Domein: de wijziging van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Maassluis Vlaardingen, Schiedam (MVS) 2021, de Verordening Jeugdhulp 2023 en de Verordening leerlingvervoer MVS 2022. Bij elk van deze drie voorstellen door mevrouw Jonkers-de Jong (AOV), mede namens alle andere fracties behalve SBV, werd een amendement ingediend van gelijke strekking, namelijk om een jaarlijkse, gelijktijdige evaluatie te houden in het Sociaal Domein. Zowel het amendement als elk van de drie voorstellen werd vervolgens in stemming gebracht en aangenomen. Bij het laatste voorstel werd ook nog een motie ingediend door de heer De Reus (ChristenUnie-SGP), mede namens AOV, ONS Vlaardingen, de PvdA en de VVD, over de menselijke maat. Ook deze motie werd aangenomen.

Aan het einde van de vergadering werd tot slot nog stilgestaan bij de laatste raadsvergadering van de heer Mimpen als griffier die per 1 januari 2023 griffier zal zijn in de gemeente Delft. Hij werd hierbij toegesproken door de heer Kloosterman (AOV) als voorzitter van de Werkgeverscommissie en de burgemeester. 

De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 2 februari 2023.

Agenda

De eerste Raadscommissie in het nieuwe jaar is op 12 januari 2023. Zodra de agenda bekend is, vindt u de agenda en stukken op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Vergaderingen januari 2023

  • Raadscommissie op 12 januari;
  • Raadscommissie op 19 januari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl