Nieuwsbrief gemeenteraad - week 51 2021

Terugblik Raadsvergadering 16 december 2021 

Op 16 december vond de laatste raadsvergadering van het jaar plaats. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vond deze vergadering weer digitaal plaats. 

Na aanvang van de vergadering werden er mondelinge vragen gesteld door Wouter de Reus (ChristenUnie-SGP) mede namens PvdA over de uitwerking van de toeslagenaffaire op kinderen in Vlaardingen en door Koen Kegel (D66) mede namens VVD, CDA en GroenLinks over het mislopen van de Woningbouwimpulsgelden. Deze vragen werden ter vergadering beantwoord door het college. 

Vervolgens is tijdens de raadsvergadering besloten tot toelating van een nieuwe raadslid, Esther van Wieringen (GroenLinks) in de plaats van de heer Bongers (GroenLinks) die naar een andere woonplaats verhuist. Na de toelating legde zij de verklaring en belofte af. Ook Jos van Rij (PvdA) legde de verklaring en belofte af als nieuw steunraadslid.

Raadsvoorstellen

Na de huishoudelijke mededelingen werden de raadsvoorstellen behandeld, met allereerst de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030. Hierbij werden de volgende amendementen en moties ingediend:

 • amendement 1 van Lianne van Kalken (GroenLinks), mede namens de PvdA en CDA, over het opnemen van groen en natuurinclusief bouwen in de Woonvisie;
 • amendement 2 van Lianne van Kalken (GroenLinks), mede namens D66, ChristenUnie-SGP en PvdA over het opnemen van verdichting in de Woonvisie;
 • amendement 3 van Kees Rijke (VVD), mede namens D66, CDA, ONS Vlaardingen en Fractie Huf over het realiseren van 50 procent van de nieuwbouw in Vlaardingen in het duurdere koopsegment;
 • amendement 4 van Kees Rijke (VVD), mede namens D66, CDA, ONS Vlaardingen en Fractie Huf over extra hoogbouw in de binnenstad en rond knooppunten openbaar vervoer;
 • amendement 5 van Corné Venema (CDA), mede namens D66, VVD, ONS Vlaardingen, PvdA en GroenLinks, over hoogwaardige modulaire bouw;
 • amendement 6 van Corné Venema (CDA), mede namens D66, VVD, ONS Vlaardingen en GroenLinks, over geen nieuwbouw op het speelterrein aan de Olmendreef;
 • amendement 7 van Koen Kegel (D66), mede namens VVD, CDA, ONS Vlaardingen en Fractie Kerkhof over meer sturen door actiever grondbeleid; 
 • amendement 8 van Koen Kegel (D66) , mede namens VVD, CDA, GroenLinks, Fractie Kerkhof, ChristenUnie-SGP, ONS Vlaardingen en PvdA over effectief dakgebruik;
 • amendement 9 van Koen Kegel (D66), mede namens de PvdA, over het alert zijn op onwenselijke ontwikkelingen;
 • amendement 10 van Nel Versteeg (PvdA) over de mogelijkheid van het faciliteren van Tiny Houses in de Woonvisie;
 • motie 1 van Koen Kegel (D66), mede namens GroenLinks, VVD, CDA, ONS Vlaardingen en PvdA over een onderzoek naar transformatie;
 • motie 2 van Koen Kegel (D66), mede namens VVD, CDA, ONS Vlaardingen en GroenLinks over een onderzoek naar functieverplaatsing;
 • motie 3 van Lianne van Kalken (GroenLinks), mede namens PvdA, over natuurinclusief bouwen.

Amendement 3 werd ter vergadering ingetrokken. Na de beraadslaging werden de overige amendementen in stemming gebracht waarbij deze allemaal werden aangenomen. Vervolgens werd het geamendeerde voorstel in stemming gebracht en aangenomen. Tot slot werden de moties in stemming gebracht waarbij deze allemaal werden aangenomen.

Na deze behandeling werd een aantal hamerstukken behandeld. Zonder beraadslaging werd er ingestemd met het bestemmingsplan Floris de Vijfdelaan, het bestemmingsplan Oosthavenkade, de reparatie van het bestemmingsplan Park Vijfsluizen en de coördinatiebesluiten voor DOK’99 en de Jumbo aan De Loper.

Er is wel gesproken over de investeringskredieten sport. Hierbij werd een motie door Tim Thiel (Fractie Boers) ingediend over kantplanken bij de kunstgrasvelden. Na de beraadslaging werden het voorstel en een aangepaste versie van de motie aangenomen. Hierna sprak de raad over de aanschaf van een blaashal waarmee na de beraadslaging werd ingestemd. Datzelfde geldt voor de Transitievisie Warmte 2021-2025 maar hierbij werd nog wel een amendement ingediend door Koen Kegel (D66), mede namens CDA en GroenLinks over de derde buurt om aardgasvrij te maken. Ook dit amendement werd aangenomen. Vervolgens kwam de Strategische visie Werk en inkomen van Stroomopwaarts aan de orde. Hierbij werd een motie ingediend door Stefanie Solleveld (PvdA) mede namens ChristenUnie-SGP, ONS Vlaardingen, Fractie Kerkhof, Fractie Huf en GroenLinks, over werken met een uitkering. Zowel het voorstel als de motie werd aangenomen.

Vervolgens werd ingestemd met de Verordening individuele studietoeslag. De bomenverordening 2021 en de grens bebouwde kom artikel 4.1 Wet natuurbescherming werden van de agenda gehaald en niet behandeld. Het beschikbaar stellen van een budget voor het behoud van 15 platanen aan de Oosthavenkade werd wel behandeld. Hierbij werd een amendement ingediend door Neill Voorburg (GroenLinks) om zo veel mogelijk platanen te behouden. Het amendement haalde het echter niet, maar het voorstel wel.

Tot slot werd zonder uitgebreide beraadslaging ingestemd met de wijziging van de governance van ROGplus en het uitbreiden van de taken van ROGplus met de uitvoeringstaken jeugd, het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het renovatieproject College Vos, de tweede voortgangsrapportage 2021, het normen- en toetsingskader 2021, de gemeentelijke belastingverordeningen, de wijziging van de verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen, de wijziging van de verordening fractievergoedingen Vlaardingen 2019 en het benoemen van de leden van de commissie voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester.

Moties buiten de orde

Na de raadsvoorstellen zijn vijf moties buiten de orde behandeld: een motie van Ron Boers (Fractie Boers) over het in gesprek gaan met Rijkswaterstaat over het geluidsscherm bij de A20, een motie van Leonie Claessen (VVD), mede namens ONS Vlaardingen, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Fractie Huf inzake periodiek borstonderzoek, een motie van Ron Boers (Fractie Boers) over de huisvesting/opvang van vluchtelingen, een andere motie van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over hetzelfde onderwerp en tot slot een motie van Wouter de Reus (ChristenUnie-SGP), mede namens PvdA, over het recht doen aan gedupeerde kinderen van de toeslagenaffaire. Deze laatste motie werd na een toezegging van de wethouder ingetrokken. Van de overige moties werd alleen de motie inzake periodiek borstonderzoek aangenomen.

De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via https://vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op 4 februari 2022.

Agenda

De eerste Raadscommissie in het nieuwe jaar is op 13 januari 2022. Zodra de Agendacommissie de agenda voor de Raadscommissie heeft vastgesteld, worden de stukken gepubliceerd op vlaardingen.raadsinformatie.nl

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl