Nieuwsbrief gemeenteraad - week 51 2020

Terugblik Raadscommissie 10 december 2020

Op donderdag 10 december besprak de Raadscommissie vier onderwerpen: Uitvoering MVS Jeugdhulp binnen GRJR, Consultatie convenant huisvesting arbeidsmigranten, de 2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnenmilieumaatregelen 2020-2029 en projecten 2022. Voorafgaand aan de Raadscommissie werd er ingesproken op het Sprekersplein over de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Sprekersplein

Tijdens dit sprekersplein is er ingesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten in extra tijdelijke woningen op het Unileverterrein. De inspreker ziet een oplossing in het neerzetten van aanvullende tijdelijke woningen, zodat de bestaande woningvoorraad niet wordt beïnvloed. De commissie heeft vervolgens de mogelijkheid gehad om vragen te stellen aan de inspreker.  

Uitvoering MVS Jeugdhulp binnen GRJR

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad het college toestemming verleend om uit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) te treden. Onlangs is gebleken dat de MVS-gemeenten toch binnen de GRJR een eigen inkoop van jeugdhulp kunnen organiseren. Het voorstel dat nu voorligt, trekt de toestemming om uit te treden weer in. Het voorstel werd zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld. Op initiatief van D66 werd samen met een aantal andere fracties een motie aangekondigd die het college oproept in gesprek te gaan met andere gemeenten binnen de GRJR. Het doel van de motie is om de stemverhoudingen te wijzigen, zodat kleinere gemeenten meer invloed uit kunnen oefenen op de koers van de gemeenschappelijke regeling. Het voorstel wordt als bespreekpunt behandeld in de raadsvergadering van 17 december.

Consultatie convenant huisvesting arbeidsmigranten

Bij dit agendapunt werd het gewijzigde convenant huisvesting arbeidsmigranten ter consultatie aan de commissie voorgelegd. De raad werd eerst om consultatie gevraagd voordat het convenant wordt aangeboden aan de partners van de gemeente. Er werd onder andere gesproken over het verschil tussen het oude en het nieuwe convenant met betrekking tot maximale aantallen per huishouden en over de gehanteerde juridische definities. Wethouder Ivana Somers-Gardenier heeft toegezegd om door middel van een raadsmemo een reactie te geven op de opmerkingen en vragen die aan bod zijn gekomen tijdens de commissievergadering. 

2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging

Via de voortgangsrapportage wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen van de lopende begroting en het Herstelplan. Er werd gesproken over de financiële compensatie van de Rijksoverheid als gevolg van het coronavirus. De overheadskosten van de ambtelijke organisatie kwamen ook aan de orde. Het raadsvoorstel komt als besluitstuk op de agenda van de raadsvergadering van 17 december.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnenmilieumaatregelen 2020-2029 / projecten 2022

Er stonden twee raadsvoorstellen op de agenda. Er werd alleen inhoudelijk gesproken over het raadsvoorstel binnenmilieumaatregelen 2020-2029. De mogelijkheid van het aanvragen van een landelijke subsidie voor binnenmilieumaatregelen werd besproken. De eventuele toekomstige besparingsmogelijkheden als gevolg van de investering in binnenmilieumaatregelen kwam aan de orde. Het raadsvoorstel IHP projecten 2022 komt als besluitstuk op de agenda van de raadsvergadering van 17 december. Het raadsvoorstel IHP binnenmilieumaatregelen 2020-2029 komt als bespreekstuk op de agenda van 17 december omdat VV2000/Leefbaar Vlaardingen een amendement aankondigt. Het amendement beoogt het raadsbesluit te verhelderen. 

Orange The World

Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook de gemeenteraad van Vlaardingen heeft aandacht gegeven aan deze campagne. Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om een gezamenlijke foto te maken en daarom is er voor gekozen om tijdens de digitale raadscommissie van 3 december 2020 iets oranjes aan te trekken.

Orange the world-beeldscherm

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 17 december om 20.00 uur de raadsvergadering plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Benoeming en installatie steunraadslid
 • Benoeming lid Auditcommissie
 • Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
 • Benoeming lid Raad van Toezicht Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS)
 • 2e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019
 • 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019 en 1e wijziging Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte 2019
 • 2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging
 • Belastingverordeningen 2021
 • Integraal Huisvestingsplan (IHP) Projecten 2022
 • Normen- en toetsingskader jaarstukken 2020
 • Bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten
 • Verordening Starterslening 2020
 • Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening MVS 2021
 • Regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2024 en maatregelenverordening 2020
 • Consultatie Regiovisie GRJR
 • Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnenmilieumaatregelen 2020-2029
 • Bestemmingsplan Zuidbuurt 75B-77
 • Wijziging loonkostensubsidie en re-integratieverordening
 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2021
 • Uitvoering MVS Jeugdhulp binnen GRJR

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.