Nieuwsbrief gemeenteraad - week 50 2021

Terugblik Raadscommissie 9 december 2021 

Vanwege de coronamaatregelen vond de Raadscommissie digitaal plaats. Tijdens de Raadscommissie is gesproken over negen onderwerpen.

Bomenverordening 2021 en grens bebouwde kom artikel 4.1. Wet natuurbescherming

Bij aanvang van dit agendapunt ging het woord direct naar Neill Voorburg (GroenLinks). Hij stelde de commissie voor om het voorstel van de agenda af te voeren. De commissie stemde hier bij meerderheid mee in. Het voorstel gaat terug naar de Agendacommissie om opnieuw te agenderen wanneer er meer ruimte op de agenda is om het voorstel te behandelen. 

Beschikbaar stellen budget voor behoud 15 platanen aan de Oosthavenkade

De portefeuillehouder gaf eerst een korte toelichting. Vervolgens was er ruimte voor vragen tijdens een beeldvormende ronde. Na de beeldvormende ronde ging de commissie verder met de oordeelsvorming en werd er een amendement aangekondigd door Neill Voorburg (GroenLinks) over het behouden van zo veel mogelijk platanen. Dit voorstel kan worden geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 16 december. 

Woonvisie Vlaardingen 2021-2030

Na een eerdere oordeelsvormende bespreking in eerste termijn, ging de commissie verder met de tweede termijn. Er zijn diverse moties en amendementen aangekondigd over functieverplaatsing, transformatie, actiever grondbeleid, effectief dakgebruik, commercialisering van de woningmarkt, de Olmendreef, hoogwaardige modulaire bouw, hoogbouw in de binnenstad en rond knooppunten van het Openbaar vervoer, verdichting en natuurinclusief bouwen. Na de beraadslaging over het voorstel en de aangekondigde amendementen en moties werd geconcludeerd dat het voorstel geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 16 december als bespreekpunt. 

Verordening individuele Studietoeslag 2022

De portefeuillehouder leidde het voorstel in. Vervolgens was er ruimte voor beeldvorming en aansluitend oordeelsvorming. Er is onder andere gesproken over het budget, de grootte van de doelgroep en de bereikbaarheid van de regeling.  Er zijn geen amendementen of moties aangekondigd. De commissie concludeerde vervolgens dat de verordening als besluitpunt kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december. 

Coördinatiebesluiten DOK’99 en de Jumbo aan De Loper

Op de locaties van DOK’99 en de Jumbo aan De Loper hebben de eigenaren plannen voor een herontwikkeling van de locaties. Het college stelt voor om voor beide locaties de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Er wordt voor de start van de ontwikkelingen met de omwonenden gesproken over de plannen. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 16 december geagendeerd worden.

Investeringskredieten sport

De gemeenteraad krijgt jaarlijks een voorstel voorgelegd voor de vervanging en renovatie van sportvelden. Bij de investeringen die worden gedaan wordt er gekeken naar de mogelijkheden om investeringen met betrekking tot LED-verlichting mee te nemen. Er wordt op ingezet dat sportverenigingen verder verduurzamen door het leggen van zonnepanelen. Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van de energierekening. Wanneer kunstgrasvelden nog niet zijn afgeschreven, worden deze niet eerder vervangen dan nodig. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 16 december geagendeerd worden.

Wijzigen governance ROGplus en uitbreiden taken Rogplus met uitvoeringstaken jeugd

Per 1 januari 2023 kopen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een groot deel van de jeugdhulp gezamenlijk in. Voor het gezamenlijk kunnen inkopen van die jeugdhulp richten de drie gemeenten een eigen organisatie in. Het college stelt voor dat de gemeenteraad het college toestemming geeft om het gemeenschappelijk orgaan Rogplus per 1 januari 2022 te wijzigen naar een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam. Twee jaar na het wijzigen van de governance Rogplus en het uitbreiden van de taken Rogplus met uitvoeringstaken jeugd wordt een evaluatie gehouden en wordt deze evaluatie met de gemeenteraad te besproken. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 16 december geagendeerd worden.

Wensen en bedenkingen Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezelnetwerk

Het college heeft het voornemen uitgesproken tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Netwerk Exploitatiemaatschappij BV voor de aanleg van breedband internetnetwerk in de gemeente Vlaardingen voor alle inwoners. Deze aanleg van een glasvezelnetwerk geldt niet voor bedrijven. Het aanleggen van het glasvezelnetwerk wordt zo georganiseerd dat zo min mogelijk straten moeten worden opgebroken. Indien de raad dat wenst, kunnen wensen en bedenkingen worden meegegeven aan het college tijdens de raadsvergadering van 16 december.

Transitievisie warmte 2021-2025

Op 2 september 2021 werd de startnotitie Transitievisie warmte gepresenteerd. Deze startnotitie is uitgewerkt tot een raadsvoorstel voor de Transitievisie warmte. De kosten van de transitievisie van een wijk worden duidelijk wanneer er met die wijk aan de slag wordt gegaan. De betaalbaarheid van de transitievisie wordt als belangrijk punt genoemd. Het maken van een plan per wijk om van het aardgas af te gaan kost twee jaar per wijk. Het uitvoeren van het plan duurt zeven jaar. Het agendapunt kan als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 16 december geagendeerd worden.

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 16 december om 20.00 uur de Raadsvergadering plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Toelating en installatie nieuw raadslid & installatie nieuwe steunraadslid
 • Woonvisie Vlaardingen 2021-2030
 • Bestemmingsplan Floris de Vijfdelaan 
 • Bestemmingsplan Oosthavenkade 55
 • Reparatie bestemmingsplan Park Vijfsluizen
 • Coördinatiebesluiten DOK99 en Jumbo aan de Loper
 • Investeringskredieten sport
 • Transitievisie Warmte 2021-2025
 • Strategische visie Werk en Inkomen Stroomopwaarts
 • Verordening individuele studietoeslag 2022
 • Bomenverordening 2021 en grens bebouwde kom artikel 4.1 Wet natuurbescherming
 • Beschikbaar stellen budget voor behoud 15 platanen aan de Oosthavenkade
 • Wijzigen governance ROGplus en uitbreiden taken met uitvoeringstaken jeugd
 • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet renovatieproject College Vos
 • Tweede voortgangsrapportage 2021
 • Normen- en toetsingskader 2021
 • Gemeentelijke belastingverordeningen 2022
 • Wijziging verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • Wijziging verordening fractievergoedingen Vlaardingen 2019
 • Benoemen leden commissie voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester 

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl  en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.