Nieuwsbrief gemeenteraad - week 50 2020

Terugblik derde bijeenkomst Politiek Actief in Vlaardingen

Op 1 december vond de derde bijeenkomst van de cursus Politiek Actief plaats. De cursus wordt georganiseerd door ProDemos in samenwerking met de gemeente Vlaardingen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus was de bijeenkomst digitaal.

Aan het begin van de bijeenkomst werden de manieren hoe je als inwoner politiek kunt beïnvloeden besproken, zoals: de verkiezingen, het schrijven van een brief aan de gemeenteraad of het spreken met een gemeenteraadslid buiten een formele vergadering. Daarna werd de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en de controlerende rol van een gemeenteraadslid besproken. De griffie gaf een presentatie over de formele en informele mogelijkheden die een gemeenteraadslid heeft om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De mogelijkheid van het indienen van een motie, amendement en een initiatiefraadsvoorstel kwamen aan bod. De bijeenkomst werd afgesloten door het interviewen van zes raadsleden over hun functie als gemeenteraadslid. Aan de orde kwamen: de Agendacommissie en het voorzitten van een vergadering, de mogelijkheid van schriftelijke vragen naar aanleiding van een notitie over huiselijk geweld, amendementen die ingediend zijn tijdens de laatste begrotingsbehandeling, het betrekken van inwoners bij het beleid door de gemeenteraad, de afwegingen die je maakt als raadslid bij het innemen van standpunten en de tijd die het vraagt om gemeenteraadslid te zijn.

Terugblik Raadscommissie 3 december 2020

In de digitale raadzaal vond op 3 december een thema-avond over veiligheid plaats. 

Thema-avond Veiligheid

De portefeuillehouder gaf eerst een toelichting over de voortgangsrapportage van het uitvoeringsplan integrale veiligheid. Daarna werd er gesproken over ondermijning. Er werd een presentatie gegeven door de teamchef van het Basisteam Waterweg, waarna men de gelegenheid kreeg om vragen te stellen. Vervolgens kwam de uitrusting van BOA’s aan bod, waarbij er na een toelichting ruimte was voor een gedachtewisseling. Vervolgens stond een presentatie op de agenda over de gevolgen van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) voor de vrijwilligers van de brandweer. De presentatie werd verzorgd door Peter de Jong, clustercommandant Maasmond. Als laatste werd ingegaan op de aankomende jaarwisseling en over twee wijzigingsverordeningen met betrekking tot de algemene plaatselijke verordening (APV). Na een aantal vragen en een korte discussie kon de commissie aangeven dat deze twee verordeningen als hamerstuk kunnen worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 17 december.

In de digitale Burgerzaal werd gesproken over vier onderwerpen. Voorafgaand werd gesproken over de lijst ingekomen stukken. Er is een wijzigingsvoorstel gedaan over een brief die gaat over vuilnis. 

Belastingverordeningen 2021 

De belastingtarieven moeten worden vastgelegd in verordeningen. Er werd gesproken over de onroerendzaakbelasting, de parkeerbelastingen en de zeehavengelden. Het onderwerp komt als besluitstuk op de agenda van de raadsvergadering van 17 december.

Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2021

Het voorstel is om de huidige verordening aan te passen. Er werd gesproken over de verschuiving van de kosten van beschermd wonen naar de langdurige zorg. De verschillen tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kwam ook aan de orde. De mogelijke gevolgen voor mantelzorgers was onderdeel van de discussie. Het onderwerp komt als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 17 december, omdat het CDA overweegt om een motie in te dienen.

Regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2024 en maatregelenverordening 2020

Het college stelt een nieuw beleidskader voor, omdat het huidige beleidsplan is verlopen. Er werd stilgestaan bij de mogelijkheden van handhaving en tegelijkertijd het voorkomen dat de inwoners onterecht als fraudeur worden bestempeld. De mogelijkheid van data gestuurd handhaven kwam ook aan bod. Het onderwerp komt als besluitstuk op de agenda van de raadsvergadering van 17 december.

Wijziging loonkostensubsidie en re-integratieverordening

Het college stelt voor om de groep inwoners die in aanmerking komt voor loonkostensubsidies, te vergroten. De financiële consequenties van het voorstel werden besproken. De doelgroepen die in aanmerking komen voor de uitbreiding kwam ook aan de orde. Verder werd er gesproken over het mogelijke misbruik door werkgevers van de uitbreidingsmogelijkheid. Het onderwerp komt als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 17 december op verzoek van de VVD.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Lianne van Kalken (GroenLinks).

Lianne van Kalken

Lees het interview met Lianne van Kalken.

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 10 december om 20.00 uur de extra raadscommissie plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Uitvoering MVS Jeugdhulp binnen GRJR
  • Consultatie convenant huisvesting arbeidsmigranten
  • 2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging
  • Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnenmilieumaatregelen 2020-2029 / Projecten 2022

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomst december

  • Raadsvergadering op donderdag 17 december