Nieuwsbrief gemeenteraad - week 4 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik Raadscommissie van 19 januari 

Op donderdag 19 januari 2023 waren de Raadscommissie Ruimte & Middelen en de Raadscommissie Samenleving. In de commissies werd gesproken over acht agendapunten. Er werd gestart met het Sprekersplein. 

Sprekersplein

Er waren drie insprekers die allemaal inspraken over hun ervaringen als bewoner van de VOP. De eerste inspreker gaf aan dat hij verloedering en overlast van arbeidsmigranten ervaart. Hij ging ook in op een brand die plaatsvond vlakbij zijn woning. De tweede inspreker gaf aan welke initiatieven zij heeft genomen om de wijk VOP te verbeteren en dat zij overlast ervaart als gevolg van vervuiling van de openbare ruimte. De derde inspreker ging in op de parkeerproblematiek en hij pleitte ervoor om het pasjessysteem, dat wordt gebruikt om huisvuil in te zamelen, te evalueren. 

Overzichten van moties en toezeggingen

De Raadscommissie informeerde bij het college over de afdoening van eerder aangenomen moties over energiearmoede. Wethouder Proos gaf aan met de stichting urgente noden contact te hebben gehad en meldde hier op een later moment op terug te komen. De moties worden als niet afgedaan beschouwd.

Aansluitvoorwaarden riolering gemeente Vlaardingen 2023 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater en inzameling van overtollig hemelwater en grondwater. De voorwaarden voor het kunnen aansluiten op de gemeentelijke riolering worden vastgesteld in een verordening. De voorgestelde verordening moet een verduidelijking zijn in vergelijking met de huidige verordening. Op de website van de gemeente Vlaardingen wordt meer informatie gezet wanneer de voorgestelde verordening wordt vastgesteld. Het agendapunt kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Uitgangspunten Omgevingsvisie

De Omgevingswet treedt per 1 juli 2023 in werking. Een van de verplichtingen is om een omgevingsvisie vast te stellen. Het college stelt voor om uitgangspunten voor het maken van de omgevingsvisie vast te stellen. Met behulp van de omgevingsvisie maakt de gemeenteraad afwegingen over initiatieven in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Er wordt voorgesteld om te kiezen voor het participatieniveau 3. Dit betekent dat burgers mogen adviseren over de omgevingsvisie. Het agendapunt wordt als besluitstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Grondbrief 2023

De grondbrief gaat in op marktsituaties die in het grondbeleid voor het komende jaar van belang zijn. Het college stelt voor om de minimale grondprijs voor bouwgrond en de kaders met betrekking tot parameters kosten- en opbrengstenstijging vast te stellen. Het agendapunt kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Ontwikkeling onderwijs Albeda en Lentiz op district U

Vlaardingen heeft aangegeven MBO-stad te blijven en dit profiel graag te versterken en zo ook de ambitie om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Het college stelt voor om kredieten beschikbaar te stellen voor het realiseren van een fietsparkeerkelder voor onderwijs en daarnaast voor het Geuzencollege. Er werd gesproken over de hoogte van het bedrag voor het realiseren van een fietsparkeerkelder van € 750.000. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Plan van aanpak Locatiestudie basisscholen Vlaardingen

De gemeente heeft op het gebied van onderwijshuisvesting de wettelijke zorgplicht om te voorzien in uitbreiding en/of (vervangende) nieuwbouw. In het plan van aanpak wordt toegelicht hoe gekomen wordt tot voorkeurslocaties voor onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs. De criteria hebben betrekking op de grootte van de kavel, ruimtelijke beperkingen zoals geluid en veiligheid en als derde of er als een mogelijke ontwikkeling is voorzien voor de locatie. Er werd gesproken over een criterium als het belang van groen. Verder werd er gesproken over de verdere invulling van de criteria. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023

Een aantal raadsleden heeft het initiatief genomen om voorstellen te doen om het reglement van orde van de gemeenteraad te wijzigen. Er wordt onder andere voorgesteld dat er in de toekomst twee Raadscommissies komen in plaats van nu één Raadscommissie. Er werd een wijzigingsvoorstel aangekondigd betreft het aantal steunraadsleden. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen

De Raadscommissie sprak over de Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen. De commissie stond stil bij een amendement om ook recreatieve activiteiten zoals banenzwemmen als basisfunctie te beschouwen en niet als recreatieve extra functie. De commissie wenst te spreken over de eigendomssituatie van het zwembad en de manier waarop de gemeente Vlaardingen betrokken is bij het zwembad. Ook willen de raadsleden meer duidelijkheid hebben over de financiële risico’s voor de gemeente, ook hier wordt een amendement voor voorbereid. Het onderwerp wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Motie vreemd aan de orde

De SP kondigde aan om samen met D66 tijdens de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de vergadering in te dienen over de situatie van demonstranten in Iran.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Nikola Njegovan (VV2000/Leefbaar Vlaardingen).

Foto van Nikola Njegovan

Lees het interview met Nikola Njegovan.

Agenda

Op donderdag 2 februari vindt om 20.00 uur de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Plan van aanpak Locatiestudie basisscholen Vlaardingen;
 • Ontwikkeling onderwijs Albeda en Lentiz op District U;
 • Uitgangspunten Omgevingsvisie;
 • Grondbrief 2023;
 • Bestemmingsplan Museumkwartier;
 • Aansluitingsvoorwaarden riolering gemeente Vlaardingen 2023;
 • Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen;
 • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Wijziging Verordening Auditcommissie 2019;
 • Wensen en bedenkingen verkoop voormalige brandweerkazerne Hoflaan.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in februari

 • Raadscommissie 9 februari; 
 • Raadscommissie 16 februari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl