Nieuwsbrief gemeenteraad - week 13 2021

Terugblik Raadscommissie 25 maart 

Op donderdag 25 maart 2021 besprak de Raadscommissie drie agendapunten met vier raadsvoorstellen. 

Regiovisie ‘Nabij en Passend’ GRJR en gewijzigd Koersdocument MVS Jeugdmodel

De regiovisie ‘Nabij en Passend’ van de GRJR omschrijft de kaders van de jeugdhulp waarmee vanaf 2023 de regionale specialistische jeugdhulp ingekocht moet worden. In de regiovisie is rekening gehouden met de positie van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, omdat deze drie gemeenten vanaf 2023 de jeugdhulp grotendeels zelf inkopen. Het voorgestelde Koersdocument sluit aan op die situatie. De geleverde zorg aan jeugd en de kwaliteit daarvan kwamen aan de orde, inclusief signalen hierover van professionals en jongeren. Men sprak over wanneer de regiovisie leidend voor de gemeente is en wanneer het Koersdocument, gevolgd door een toelichting over de organisatie van de uitvoering van de jeugdzorg.  

Aanvullende inzet sociaal pakket re-integratie

Gemeenten ontvangen in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie van het kabinet, die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen, die nu als gevolg van de crisis in de bijstand instromen, te intensiveren. Het college doet voorstellen om de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden een extra impuls te geven of in stand te houden. De financiering van het voorstel en verschillende voorbeelden van re-integratiemogelijkheden voor specifieke sectoren werden besproken. Zo ook de invloed van de economische ontwikkeling op het aantal uitkeringen en de duur dat inwoners een uitkering kunnen hebben. 

Aanvullende inzet op gebied van armoede en schulden

Inwoners kunnen, als gevolg van het verliezen van hun baan tijdens de coronacrisis, voor langere tijd  minder inkomsten hebben met eventuele financiële schulden als gevolg. Het kabinet stelt hiervoor voor de jaren 2020, 2021 en 2022 extra geld beschikbaar ter ondersteuning. Het college deed een voorstel voor de besteding van dat extra geld. Men besprak de financiering (waaronder specifiek het Schuldenlab) en de verantwoording van de aanvullende inzet en het tijdig signaleren van schulden. 

De vier raadsvoorstellen komen als besluitstuk op de agenda van de raadsvergadering van 1 april.

Agenda

Op donderdag 1 april vindt om 20.00 uur de raadsvergadering plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Installatie tijdelijke vervanger raadslid
 • Benodigd budget voor aanbesteding audiovisuele middelen
 • Rekenkamerrapport Programmabegroting Zicht op inzicht
 • Rekenkamerrapport Samenwerking (passend) onderwijs en jeugdhulp
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2021 ROGplus
 • Gewijzigd Koersdocument MVS Jeugdmodel
 • Regiovisie ‘Nabij en passend’ GRJR
 • Reactie ontwerpbesluit  VRR deelname stichting FERM
 • Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024
 • Aanvullende inzet op het gebied van armoede en schulden
 • Bijdrage kostenoverschrijding project Floris de Vijfdelaan Noordzijde
 • Instellen werkgroep Wonen
 • Brandbrief openbaar vervoer MRDH

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen in april 

•    Raadscommissie op donderdag 8 april
•    Raadscommissie  op donderdag 15 april 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag per e-mail aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.