Nieuwsbrief gemeenteraad - week 11 2021

Raymond van Haren sluit zich aan bij ONS.Vlaardingen

Raymond van Haren heeft zich gisteren aangesloten bij ONS.Vlaardingen. Hij stapte in december 2020 uit de fractie van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ging verder als eenmansfractie.

ONS.Vlaardingen heeft hiermee 5 zetels en de gemeenteraad bestaat nu uit 14 fracties in plaats van 15.

Terugblik extra raadsvergadering 

Op donderdag 11 maart 2021 vond een extra raadsvergadering plaats voor de behandeling van een raadsvoorstel van het college over het bieden van perspectief aan jongeren in coronatijd. De raad kon na de beraadslaging per acclamatie instemmen met het raadsvoorstel. Wouter de Reus (ChristenUnie-SGP) diende bij dit onderwerp een motie in over het versterken van welzijn van jongeren in coronatijd. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en bij meerderheid aangenomen.

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken en stemmingsuitslagen terug. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 1 april.

Terugblik Raadscommissie 

Op donderdag 11 maart 2021 besprak de Raadscommissie de strategie klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024, de contourennota Wonen en twee rapporten van de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen. 

Strategie klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024

Tijdens deze commissie werd het raadsvoorstel tot vaststelling van de Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024 beeldvormend door de commissie besproken. De portefeuillehouder gaf een inleiding. Daarna was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Er werden onder andere vragen gesteld over klimaatadaptief bouwen, hoe om te gaan met bestaande bouw, over wie de verantwoordelijkheid draagt over de grondwaterstand, de belasting van het hemelwater op het riool en hoe inwoners zelf bij kunnen dragen. Het voorstel zal oordeelsvormend worden besproken op 18 maart. 

Raadsmemo Contourennota Wonen

Tijdens de thema-avond wonen op 4 februari is de contourennota al deels behandeld in een presentatie. Er was toen niet voldoende tijd voor een uitgebreide behandeling. De portefeuillehouder gaf een korte inleiding waarna de commissie overging tot een beeldvormende behandeling van het raadsmemo. Er is onder andere gesproken over de sociale woonvoorraad, het bereiken van een balans in de stad tussen huur- en koopwoningen, het document in verhouding tot de Woonvisie, hoe andere kader stellende documenten in de Woonvisie passen en welk proces de raad in het vervolg kan doorlopen om te komen tot een vaststelling daarvan. 

Presentatie Rekenkamerrapport Programmabegroting ‘Zicht op inzicht’

De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft een rapport ‘Zicht op inzicht’ uitgebracht. Centraal in het onderzoek stond de vraag in hoeverre voldoet de meerjarenbegroting van de gemeente Vlaardingen aan de externe en interne regelgeving voldoet en of de raad voldoende informatie uit de programmabegroting kan halen. Er werd gesproken over het ambtelijk proces om de programmabegroting tot stand te laten komen en ook de leesbaarheid van de programmabegroting. De kwaliteit van de informatie in de programmabegroting voor de gemeenteraad kwam eveneens aan de orde. Het raadsvoorstel gaat door als besluitstuk naar de raadsvergadering van 1 april

Presentatie Rekenkamerrapport Samenwerking (passend) onderwijs en jeugdhulp

De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft een rapport ‘Samenwerking (passend) onderwijs en jeugdhulp’ uitgebracht. Centraal in het onderzoek stond de vraag in hoeverre de samenwerking tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp wordt vormgegeven en in hoeverre mogelijk wordt gemaakt dat kinderen die te maken hebben met problemen of ondersteuningsbehoeften passende en integrale hulp krijgen. Het onderzoek richtte zich op leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo. Er werd gesproken over de reikwijdte van het onderzoek. De toegevoegde waarde om juist nu een onderzoek te doen naar de samenwerking tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp kwam aan de orde gelet op de aanstaande verandering in de manier waarop jeugdhulp in Vlaardingen wordt vormgegeven. De opzet en de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd, werd ook besproken. Het raadsvoorstel gaat door als besluitstuk naar de raadsvergadering van 1 april.

Agenda

Op donderdag 18 maart vindt de raadscommissie plaats via videoverbinding. De raadscommissie start om 20.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Lijst ingekomen stukken
  • Raadsmemo Vuurwerkverbod
  • Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024
  • Presentatie ontwikkeling Museumkwartier
  • Presentatie ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag per e-mail aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.