Nieuwsbrief gemeenteraad - week 14 2021

Terugblik raadsvergadering 1 april 2021 

Op donderdag 1 april vond een openbare, digitale raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering werd de heer M.G. Pappers (ONS.Vlaardingen) geïnstalleerd als tijdelijke vervanger van Ben Vuijk (ONS.Vlaardingen) vanwege ziekte. De vervanging is in principe voor een periode van 16 weken.

Raadsvoorstellen

Tijdens de raadsvergadering werd er zonder beraadslaging ingestemd met een groot aantal raadsvoorstellen: het rekenkamerrapport Programmabegroting “Zicht op inzicht”, het rekenkamerrapport “Samenwerking (passend) onderwijs en jeugdhulp”, de zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGplus, de regiovisie “Nabij en passend” GRJR, de reactie op het ontwerpbesluit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in verband met deelname aan de Stichting FERM, de aanvullende inzet sociaal pakket re-integratie, de aanvullende inzet op het gebied van armoede en schulden en een geheim voorbereidingsbesluit. 

Er werd wel gesproken over het benodigd budget voor de aanbesteding van audiovisuele middelen. Hierbij werden door Ben Trooster (BVV) een amendement over het budget en een motie over de betrokkenheid van de raad ingediend. De raad stemde vervolgens in met het amendement, het voorstel en de motie. Ook over het gewijzigd Koersdocument MVS-Jeugdmodel werd kort gesproken, waarna de raad instemde met het voorstel.

Vervolgens kwam de strategie klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024 aan de orde. Hierbij werden één amendement en drie moties ingediend. Het amendement werd ingediend door Leonie Claessen (VVD) mede namens CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ChristenUnie-SGP en ging over de betrokkenheid van de raad bij uitvoeringsnota’s. Twee van de drie moties werden ingediend door Nel Versteeg (PvdA), mede namens GroenLinks, en gingen over het verankeren van klimaatadaptatie in de gemeentelijke werkprocessen en het opnemen van een communicatieplan in de uitvoeringsagenda. De laatste motie werd ingediend door Marieke Thommis (CDA), mede namens ONS Vlaardingen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Fractie Akça, en ging over het NK Tegelwippen. Vervolgens werden het amendement, het voorstel en de drie moties in stemming gebracht en aangenomen.

Ook over de bijdrage in de kostenoverschrijding voor het project Floris de Vijfdelaan Noordzijde werd gesproken, waarna de raad met het raadsvoorstel instemde.

Initiatiefvoorstellen

Na de voorstellen van het college, kwamen twee initiatiefvoorstellen aan de orde. Het eerste voorstel ging over het instellen van een werkgroep Wonen en werd ingediend door D66, ONS.Vlaardingen, VVD, GroenLinks, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, PvdA, ChristenUnie-SGP, Fractie Boers en Fractie Akça. Na de beraadslaging werd dit voorstel zonder stemming aangenomen. Het tweede voorstel betrof een brandbrief over het openbaar vervoer binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Deze werd ingediend door Jasper van de Velde (Fractie Kerkhof) en Leonie Claessen (VVD) als leden van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de MRDH. Hierbij werd ook nog een motie ingediend door Nel Versteeg (PvdA) over het niet doorvoeren van onomkeerbare bezuinigingen. Met zowel het voorstel als de motie werd na de beraadslaging ingestemd.

Moties buiten de orde

Tot slot werden er drie moties buiten de orde ingediend: een motie van treurnis van Ron Boers (Fractie Boers) in de richting van wethouder De Leede, een motie van Gilles Pappers (ONS.Vlaardingen), mede namens het CDA, over lachgas en een motie van  Marcel Kerkhof (Fractie Kerkhof), mede namens GroenLinks, PvdA en Fractie Boers, inzake koopgarant-woningen. De motie van treurnis werd na de beraadslaging verworpen en de andere twee moties werden aangenomen.

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken en stemmingsuitslagen terug. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 20 mei.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Raymond van Haren (ONS.Vlaardingen).

Raymond van Haren

Lees het interview met Raymond van Haren.

Agenda

Op donderdag 8 april is er om 20.00 uur een vergadering van de Raadscommissie via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Agendaverzoek PvdA over percentage sociale woningbouw in totale nieuwbouwplannen
  • Bestemmingsplan Westwijk
  • Agendaverzoek Fractie Akça e.a. over raadsmemo Aanpak racisme en discriminatie
  • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021 en Bestuurlijk gedragscode integriteit Vlaardingen 2021

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Komende bijeenkomst april

  •  Raadscommissie  op donderdag15 april 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken?  Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar de griffie vóór 12.00 uur op de dag van de Raadscommissie.