Nieuwsbrief gemeenteraad - week 12 2021

Terugblik extra Raadscommissie 16 maart 

Op donderdag 16 maart 2021 is de ontwikkeling van de organisatie besproken. 

De bijeenkomst ging van start met een introductie door de portefeuillehouder Jules Bijl, waarin werd uitgelegd waarom deze extra raadscommissie is aangevraagd en geagendeerd. Vervolgens kreeg de gemeentesecretaris het woord om een presentatie te geven. In de presentatie werd dieper ingegaan op de beoogde organisatieveranderingen op basis van het rapport van Rijnconsult. Na afloop van de presentatie kreeg de commissie de mogelijkheid om vragen te stellen. Er werd onder andere gesproken over de functiewaardering van overtallige medewerkers, eigenaarschap van de directie, de grootte van de flexibele schil en hoe de raad in het vervolg van het proces betrokken wordt. Er lag geen raadsvoorstel voor, aangezien wijzigingen in de organisatie tot de bevoegdheden van het college behoren.

Terugblik Raadscommissie 18 maart 

Op donderdag 18 maart 2021 besprak de Raadscommissie de lijst van ingekomen stukken, het raadsmemo vuurwerkverbod, de strategie klimaatadaptatie Vlaardingen, de ontwikkeling van het Museumkwartier en de ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn.

Ingekomen stukken

Er zijn op voorhand en tijdens de Raadscommissie geen wijzigingsverzoeken doorgegeven. 

Raadsmemo Vuurwerkverbod

Op 8 oktober 2020 werd een agendaverzoek behandeld van diverse fracties over het beleid van de gemeente over vuurwerk bij de jaarwisseling. In de Raadscommissie van 18 maart werd het raadsmemo besproken dat als resultaat van die commissieavond aan de raad werd gestuurd. Er werd een aantal vragen gesteld waarna de fracties de mogelijkheid kregen om ook een oordeel te geven over de scenario’s die werden voorgelegd in het raadsmemo. Na afloop bleek dat een meerderheid van de aanwezige fracties een voorkeur had voor continuering van het huidige beleid met eventueel een aantal vuurwerkvrije zones. De portefeuillehouder heeft aangegeven over deze uitkomst na te willen denken en op een later moment weer naar de raad terug te komen. 

Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen

Op 11 maart 2021 is dit onderwerp beeldvormend behandeld. In deze commissie stond het onderwerp oordeelsvormend op de agenda. Na een paar vragen aan de portefeuillehouder werd het grootste deel van de commissie werd besteed aan het bespreken van het stuk. Er werd door verschillende fracties een aantal moties en amendementen aangekondigd. De besproken moties gingen over een mogelijk communicatiehoofdstuk in het uitvoeringsplan dat wordt opgesteld naar aanleiding van de strategie, en over hoe de verbinding met andere beleidsvlakken in de toekomst kunnen worden weergegeven in voorstellen aan de raad. De amendementen gingen over financiële kaders in het raadsbesluit en over het betrekken van de raad na vaststelling van de strategie. De Strategie Klimaatadaptatie kan als bespreekpunt door naar de raadsvergadering van 1 april 2021. 

Presentatie ontwikkeling Museumkwartier

De gemeente Vlaardingen en BPD hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van het Museumkwartier aan de Westhavenkade. In de afgelopen maanden waren er meer overleggen over de planvorming in dit gebied. BPD werkte de plannen verder uit. Er werd stilgestaan bij welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft en welke verantwoordelijkheid BPD heeft. De uitdagingen die er zijn werden besproken. Het voorlopige plan van de inrichting werd gepresenteerd en de planning voor het project werd besproken. Tot slot kwam het behouden van cultuurhistorische elementen en panden aan de orde.

Presentatie Ontwikkelkansen aan de Hoekse lijn

De Hoekse lijn moet bijdragen aan de versterking van onder andere de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Er werd gesproken over het aantrekkelijk maken van de regio voor (nieuwe) inwoners en bedrijven door wonen, werken en vrije tijd in elkaar te laten overlopen; over de kansen voor de gemeente Vlaardingen, de woningbouwopgave en de bereikbaarheid van openbaar vervoer en over de samenwerking met de gemeenten Schiedam en Maassluis, voor onder andere het binnenhalen van subsidies.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Josette Hogewoning (ONS.Vlaardingen).

Josette Hogewoning

Lees het interview met Josette Hogewoning.

Agenda

Op donderdag 25 maart vindt om 20.00 uur een extra Raadscommissie plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Regiovisie ‘’Nabij en Passend’’ GRJR en gewijzigd Koersdocument MVS Jeugdmodel
  • Aanvullende inzet sociaal pakket re-integratie
  • Aanvullende inzet op gebied van armoede en schulden

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Wilt u inspreken? Dat kan voorafgaand aan de Raadscommissie. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar de griffie vóór 12.00 uur op de dag van de Raadscommissie.