Nieuwsbrief gemeenteraad - week 49 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik Raadscommissie van 1 december 2022

Op donderdag 1 december sprak de Raadscommissie Ruimte & Middelen in de Raadszaal over zes agendapunten. Over vijf agendapunten werd in de openbaarheid gesproken. Over het agendapunt Gebiedsexploitatie Rivierzone werd in beslotenheid gesproken. Bij het vaststellen van de agenda werd besloten om het agendapunt Wijzigingsverordening Opkoopbescherming niet te behandelen. Er werd gestart met het Sprekersplein. 

Sprekersplein

Er waren acht insprekers die allemaal inspraken over het agendapunt Participatietraject Rotterdam The Hague Airport. De insprekers gingen in op de overlast die vliegtuigen volgens hen kunnen veroorzaken. Het economisch belang van de luchthaven werd volgens de insprekers overschat of belangrijker gevonden dan de overlast die vliegtuigen kunnen veroorzaken. De insprekers gaven ook aan dat de schadelijke effecten voor het milieu en de gezondheid als gevolg van vliegen groter zijn dan nu wordt voorgedaan. Er werd opgeroepen om stelling te nemen tegen het verhogen van het aantal vluchten vanaf de luchthaven. 

Lijst van ingekomen stukken

Er zijn geen voorstellen tot wijziging gedaan voor de lijst van ingekomen stukken. 

Overzicht moties en toezeggingen

Er zijn geen opmerkingen gemaakt over het overzicht van moties en toezeggingen. 

Tweede Voortgangsrapportage 2022

Met de raad is afgesproken tweemaal per jaar te rapporteren over de uitvoering van de begroting via een voortgangsrapportage. De inkomsten van parkeervergunningen zijn structureel ongeveer € 88.000 hoger dan geschat door de tariefsverhoging in 2021. Er is een reactie op de inkomsten van de parkeervergunningen aangekondigd voor de raadsvergadering van 15 december. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december.   

Belastingverordeningen 2023

Om volgend jaar belastingen te kunnen heffen op basis van nieuwe tarieven, moet de gemeenteraad de belastingverordeningen wijzigen. Inwoners met een inkomen op of onder bijstandsniveau mogen vanaf 1 januari 2023 extra eigen vermogen hebben om alsnog in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Er wordt onderzocht voor welke andere heffingen het mogelijk is om kwijtschelding mogelijk te maken. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december.   

Participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Het doel van het participatietraject was om te komen tot een ‘voorkeursscenario’ voor het nieuwe Luchthavenbesluit met draagvlak onder de belanghebbenden in de regio. Omdat er niet op alle punten overeenstemming kon worden bereikt, is er een Eindproduct Participatietraject Luchthavenbesluit RTHA (EPP) opgesteld waarin de diverse voorstellen zijn samengebracht. Er ligt een voorstel waarin wordt uitgegaan van een toename van het aantal vluchten. Er werd vanuit de Raadscommissie door verschillende fracties ervoor gepleit om het huidige aantal vluchten niet te laten toenemen, terwijl andere fracties ervoor hebben gepleit om het aantal vluchten te laten verminderen. Er zijn wijzigingsvoorstellen aangekondigd om de reflectie van de gemeente Vlaardingen op het EPP aan te passen. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december.   

Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning MVS 2021

Dit onderwerp werd beeldvormend en oordeelsvormend behandeld. Na een inleiding van de wethouder werden vragen gesteld over wat er precies wordt geëvalueerd, hoe er gebruik wordt gemaakt van persoonsgebonden budgetten en hoe er om wordt gegaan met fraude. Er wordt een amendement voorbereid met betrekking tot de evaluatie van de verordening. 

Verordening Jeugdhulp 2023

Dit onderwerp werd beeldvormend besproken in de commissie van 24 november. Vandaag werd dit onderwerp oordeelsvormend besproken. Ook hier werd gesproken over periodieke evaluatie en op welke wijze dat mogelijk kan worden geamendeerd in de verordening. Daarnaast werd ook gesproken over waar de besproken kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) terug te vinden zijn en over terug te vorderen in natura genoten jeugdzorg.

Verordening leerlingenvervoer Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) 2022

Ook dit onderwerp werd beeldvormend besproken in de commissie van 24 november en werd bij deze bijeenkomst oordeelsvormend behandeld. Hier werd ook een amendement aangekondigd over het periodiek evalueren van de verordening. Mogelijk wordt er daarnaast een motie ingediend over het geven van een signaal aan ouders om aan te geven dat, ondanks de verantwoordelijkheid van ouders die is vastgelegd in de leerplichtwet, de gemeente zo veel mogelijk deze ouders wil ondersteunen.

Agenda

Op donderdag 15 december om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Wijzigen lid Auditcommissie;
 • Aanwijzen en installeren (interim) plv. griffier;
 • Tweede Voortgangsrapportage 2022;
 • Belastingverordeningen 2023;
 • Gebiedsexploitatie Rivierzone;
 • Participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA);
 • Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS) 2021;
 • Verordening Jeugdhulp 2023;
 • Verordening leerlingvervoer Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS).

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen januari 2023

 • Raadscommissie op 12 januari;
 • Raadscommissie op 19 januari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl