Nieuwsbrief gemeenteraad - week 49 2020

Terugblik Raadscommissie 26 november 2020

Op donderdag 26 november 2020 besprak de Raadscommissie acht onderwerpen. Voorafgaand aan de Raadscommissie was het Sprekersplein waar drie personen hebben ingesproken over het bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77.

Sprekersplein

De eerste inspreker was een projectontwikkelaar uit Soest. Hij schetste globaal hoe de locatie er nu uit ziet en hoe het er uit kan zien wanneer de raad het bestemmingsplan aanneemt. De tweede inspreker, een architect, gaf een toelichting op de uitwerking van de plannen. Hij deelde een schets met de raad om inzicht te geven in wat het plan precies inhoudt. Als laatste sprak de ontwikkelaar bij Rademakers Vastgoed in over de totstandkoming van het bestemmingsplan. Specifiek ging hij verder in op de geluidswaardes met betrekking tot de nabij aan te leggen Blankenburgverbinding. Hij gaf onder andere aan dat deze waardes de bestaande normen niet overschrijden. 

Gebiedsvisie Rivierzone

De gebiedsvisie lag ter reactie voor aan inwoners en organisaties. Portefeuillehouder, wethouder Ivana Somers-Gardenier, gaf eerst een toelichting aan de raad. Vervolgens is inhoudelijk een presentatie gegeven door mevrouw Broekmans van Urhahn die in samenwerking met de gemeente de gebiedsvisie heeft opgesteld. Vervolgens was er ruimte voor vragen. Er is onder andere gesproken over een aantal geplande aanpassingen aan het gebied waaronder parkeermogelijkheden, de inrichting van het gebied rond het Delta Hotel, en de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor hulpdiensten. Begin 2021 zal de gebiedsvisie aan de raad worden voorgelegd. 

Agendaverzoek GroenLinks inzake verdichtingskansen in de Holy

Dit agendaverzoek is ingediend door Lianne van Kalken (GroenLinks). Het gaat over een onderzoek dat is gedaan door Stichting Samenwerking in samenwerking met Zijdemakers architecten. Stichting Samenwerking gaf een inleiding waarna een presentatie is gegeven door Zijdemakers architecten over het rapport. Hierbij is verder ingegaan op de mogelijkheden voor verdichting en de effecten hiervan. Tijdens de presentatie kwamen een aantal specifieke opties langs voor bestaande locaties. Vervolgens was er ruimte om vragen te stellen over de presentatie en hoe deze informatie precies zal passen in de nog vast te stellen woonvisie. 

Bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77

De Raadscommissie besprak beeldvormend en oordeelsvormend het raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan. Er is eerst een toelichting gegeven door de portefeuillehouder waarna er vragen gesteld konden worden door de leden van de Raadscommissie. Er zijn onder andere vragen gesteld over de inrichting van het gebied, de zienswijzen die zijn ingediend en de mogelijke precedentwerking van het bouwen in dit gebied. Er zijn geen moties of amendementen aangekondigd, maar er was niet voldoende ruimte om de oordeelsvorming af te ronden. Om deze reden is geconcludeerd dit agendapunt als bespreekpunt op te nemen op de agenda van de gemeenteraad van 17 december. 

Bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten

Ook bij dit onderwerp besprak de Raadscommissie beeldvormend en oordeelsvormend het bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten. Er werden complimenten gegeven over het bestemmingsplan. Daarnaast is er gesproken over de techniek die het mogelijk maakt om de Krabbeplas blauwalgvrij te maken, de huidige bestemming en of het mogelijk is om alsnog in de uitvoering tegemoet te komen aan de wensen van een indiener van een zienswijze. Er zijn geen amendementen of moties ingediend. Het onderwerp kan door als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 17 december. 

Voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging

Via de voortgangsrapportage wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen van de lopende begroting en wordt de raad voorgesteld de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen te wijzigen. Er werd gesproken over de betrouwbaarheid van financiële cijfers vanwege de onzekerheden in de uitvoering van het Herstelplan en de gevolgen van het coronavirus. De compensatie vanuit de landelijke overheid voor de gevolgen van het coronavirus kwam ook aan de orde en de besteding daarvan door de gemeente. De financiering van de Blankenburgverbinding en gesubsidieerde winteractiviteiten kwamen kort aan de orde. Het raadsvoorstel werd beeldvormend besproken en wordt op een later moment oordeelsvormend besproken. 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnenmilieumaatregelen 2020-2029 / projecten 2022

Er werd gesproken over twee raadsvoorstellen. Het eerste raadsvoorstel gaat over een overzicht van de nieuwbouw- en uitbreiding- of renovatieprojecten die in 2022 in het IHP zijn opgenomen. Er werd gesproken over de energielabels die scholen moeten halen en waar de verantwoordelijkheid ligt om die energielabels te halen. Het tweede voorstel gaat over het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor het uitvoeren van binnenmilieumaatregelen in onderwijsgebouwen. Er kwamen vragen aan de orde over de wettelijke verplichtingen over binnenmilieumaatregelen en hoe deze verplichting zich verhoudt tot het bouwbesluit. Het advies van het RIVM over binnenklimaat gelet op het coronavirus werd ook aangehaald. Het raadsvoorstel werd beeldvormend besproken en wordt op een later moment oordeelsvormend besproken.

Wensen en bedenkingen over de samenwerkingsovereenkomst Leiding door het Midden/ Verkoop Dr. Wiardi Beckmansingel 4f

Als eerste ging het over de aanleg van een restwarmtetransportleiding voor het vervoeren van de restwarmte van de industrie. De leiding sluit in Vlaardingen aan op de Leiding over Noord ter hoogte van het viaduct onder de A20 bij de Van Linden van den Heuvellsingel-Lepelaarsingel. De mogelijke overlast die de aanleg van de warmtetransportleiding heeft voor inwoners kwam aan bod en het kunnen indienen van klachten als gevolg van overlast. Er werd verder gesproken over de warmtetransitie en de natuurcompensatie die moet plaatsvinden. 

Het tweede onderwerp betrof het voornemen van het college om over te willen te willen gaan tot verkoop van het pand aan de Dr. Wiardi Beckmansingel 4f. De aanwezigen gaven aan het college te steunen in de verkoop. De fracties hebben geen voornemen geuit om wensen en bedenkingen via een motie kenbaar te maken voor één van beide onderwerpen.   

Agendaverzoek GroenLinks inzake anoniem solliciteren

De aanwezigen werden geïnformeerd over de ervaringen van andere gemeenten met anoniem solliciteren en het huidige werving- en selectiebeleid van de gemeente. Er werd gesproken over verschillende vormen van arbeidsmarktdiscriminatie, zoals discriminatie naar geslacht, leeftijd en culturele achtergrond. Er werd ook stilgestaan bij de vraag of arbeidsmarktdiscriminatie bij de gemeente Vlaardingen een probleem is en of anoniem solliciteren een oplossing is voor het eventuele probleem. De voor- en nadelen van anoniem solliciteren werden ook besproken. GroenLinks overweegt een motie over dit onderwerp in te dienen tijdens de raadsvergadering van 17 december. 

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 3 december om 20.00 uur de raadscommissie plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Thema-avond Veiligheid
  • Lijst ingekomen stukken
  • Belastingverordeningen 2021
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2021
  • Regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2024 en maatregelenverordening 2020
  • Wijziging loonkostensubsidie en re-integratieverordening

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. Voorafgaand aan de raadscommissie is het Sprekersplein om 19.30 uur. Ook deze is live te volgen via genoemde link.

Komende bijeenkomsten december

  • Extra raadscommissie  op donderdag 10 december 
  • Raadsvergadering op donderdag 17 december