Nieuwsbrief gemeenteraad - week 49 2021

Terugblik Raadscommissie 2 december 2021 

Op donderdag 2 december besprak de Raadscommissie in de Raadszaal drie agendapunten. Voor aanvang van de vergadering sprak een inwoner in tijdens het Sprekersplein. In de Burgerzaal werd gesproken over drie onderwerpen. 

Sprekersplein

Er sprak één inwoner in over het organiseren van een vreugdevuur. Er was een verzoek ingediend bij de gemeente om informatie te krijgen over het besluitvormingsproces voor de vergunning van het vreugdevuur. De gemeente heeft volgens de inspreker op 13 punten geen informatie gegeven waar naar werd gevraagd. Het verbieden van de vreugdevuren is volgens de inspreker niet correct onderbouwd. 

Lijst van ingekomen stukken

Er werd een motie aangekondigd over borstonderzoek voor vrouwen. Er is verder geen wijzigingsvoorstel gedaan voor de lijst van ingekomen stukken van 27 oktober tot en met 23 november 2021. 

Agendaverzoek over rapportage 4 Stand van zaken Actieplan Halvering Restafval Vlaardingen 2019 

Op verzoek van de VVD werd er gesproken over de stand van zaken van het Actieplan Halvering Restafval Vlaardingen 2019. In Vlaardingen wordt in 2021 naar verwachting 11% minder fijn restafval ingezameld dan in 2020. De verwachting is verder dat eind 2022 de gewenste halvering van de hoeveelheid te verbranden restafval (fijn en grof) per inwoner bereikt is. Eén van de aanvullende maatregelen om het afval te verminderen is het onderzoeken van de inzet van een afvalcoach op containerlocaties. Inwoners die kiezen voor een Ja/Ja-sticker blijven ongeadresseerd reclamedrukwerk (folders) en huis-en-huisbladen ontvangen. De Ja/Ja-sticker wordt door de gemeente niet actief verspreid.

Woonvisie Vlaardingen 2021-2030

Het college heeft de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 aan de gemeenteraad aangeboden. Met de woonvisie wil het college de ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen duidelijk maken voor de komende 10 jaar om de woningbouwopgave te realiseren. Alleen de eerste termijn van de oordeelsvorming kwam aan de orde. Er werden moties en amendementen aangekondigd. Er is vanuit de gemeenteraad behoefte aan concreet inzicht in de bouwplannen. Er werd gepleit om groen en natuur inclusief bouwen op te nemen in de woonvisie. Van kantoorgebouwen woningen kunnen maken is een ander onderwerp dat aan de orde kwam. Verder zou de gemeente een actievere rol kunnen spelen dan tot nu toe werd gedaan om de woningbouwplannen te realiseren. Het agendapunt komt op 9 december op de agenda van de Raadscommissie voor de tweede termijn van de oordeelsvorming. 

Tweede voortgangsrapportage

Twee keer per jaar rapporteert het college over de uitvoering van de begroting van dat jaar. Hierdoor wordt de gemeenteraad geïnformeerd over wijzigingen en kan de gemeenteraad deze wijzigingen goedkeuren. Er werd gesproken over de laatste rapportage over 2021. Het college is bezig met de werving van extra medewerkers om de woningbouwplannen te kunnen realiseren. Het gemeentefonds, van waaruit gemeenten geld krijgen van de landelijke overheid, wordt opnieuw bekeken en welke financiële gevolgen dat heeft voor de gemeente Vlaardingen. De gevolgen daarvan zijn op dit moment nog onduidelijk. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 16 december geagendeerd worden.

Presentatie ROGplus en ZorgSamen over uitvoering Wmo-aanbesteding ‘Meedoen in de stad’

Het onderwerp werd kort ingeleid door de portefeuillehouder. Vervolgens werd een presentatie gegeven door vertegenwoordigers van ROGplus en ZorgSamen. Na de presentatie was er ruimte voor vragen. Er is onder andere gesproken over populatiebekostiging, de trajectcoaches en de rol van de cliënten bij de keuze om verder te gaan met een aanbieder. 

Strategische visie werk en inkomen Stroomopwaarts 2022-2025

De portefeuillehouder heeft het voorstel ingeleid. Vervolgens werd er een presentatie gegeven door een vertegenwoordiger van Stroomopwaarts. Na de presentatie was er ruimte voor vragen en was er ruimte voor oordeelsvorming. Er is onder andere gesproken over vertrouwen en betrouwbaarheid, multiproblematiek en een integrale aanpak, maatschappelijke baten en de toepassing van de kostendelersnorm. De PvdA kondigde aan mogelijk een motie in Amsterdam te willen volgen met betrekking tot aanvullende verdiensten naast de uitkering. Dit voorstel gaat door als bespreekpunt naar de gemeenteraadsvergadering van 16 december. 

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet renovatietraject College Vos 

De portefeuillehouder leidde het voorstel kort in. Vervolgens ging het woord direct naar de commissie. Er werd een paar verhelderende vragen gesteld waarna werd geconcludeerd dat het voorstel door kan als besluitstuk naar de raad van 16 december.

Agenda

Vanwegde de coronamaatregelen vindt de Raadscommissie op donderdag 9 december om 20.00 uur online plaats. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Bomenverordening 2021 en grens bebouwde kom artikel 4.1 Wet natuurbescherming
  • Beschikbaar stellen budget voor behoud 15 platanen aan de Oosthavenkade
  • Woonvisie Vlaardingen 2021-2030
  • Verordening individuele Studietoeslag 2022
  • Coördinatiebesluiten DOK99 en Jumbo aan De Loper
  • Investeringskredieten sport
  • Wijzigen governance ROGplus en uitbreiden raken ROGplus met uitvoeringstaken Jeugd
  • Wensen en bedenkingen Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezelnetwerk
  • Transitievisie Warmte 2021-2025

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl  en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden per e-mail bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.