Nieuwsbrief gemeenteraad - week 48 2021

Terugblik Raadscommissie 25 november 2021 

Op donderdag 25 november besprak de Raadscommissie in de Raadszaal drie agendapunten. Voor aanvang van de vergadering spraken vier inwoners in tijdens het Sprekersplein.  

Sprekersplein

Als eerste werd ingesproken over woonoverlast. Er werd ingegaan op de periode dat buurtbemiddeling sinds 12 jaar actief is in Vlaardingen en er werd door de inspreker gepleit voor het kunnen uitbreiden van buurtbemiddeling. De tweede inspreker ging in op het bestemmingsplan Oosthavenkade 55. De inspreekster vreest voor minder woongenot na realisatie van het bestemmingsplan vanwege de aantasting van haar privacy. Als derde werd ingesproken door twee vertegenwoordigers over ‘Orange the world’ waarbij aandacht werd gevraagd om geweld tegen vrouwen te zien en tegen te gaan. 

Woonvisie Vlaardingen 2021-2030

Het college heeft de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 aan de gemeenteraad aangeboden. Met de woonvisie wil het college de ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen duidelijk maken voor de komende 10 jaar. In januari 2022 biedt het college het uitvoeringsprogramma aan met daarin welk type woningen gebouwd gaan worden. Via een woningmarktverkenning en een klantenpanel is achterhaald aan welke woningen in Vlaardingen behoefte is. Het voornemen is om middeldure en dure woningen te bouwen. Er werd gesproken over het kunnen versnellen van de woningbouw en wat de gemeente Vlaardingen daarvoor zelf kan doen. Het agendapunt wordt op 2 december oordeelsvormend besproken tijdens de vergadering van de Raadscommissie.

Bestemmingsplannen Floris de Vijfdelaan en Oosthavenkade 55

Het bestemmingsplan Floris de Vijfdelaan maakt de realisatie van 64 grondgebonden woningen mogelijk. Het betreft 14 grondgebonden koop- of huurwoningen in de vrije sector en 50 grondgebonden sociale huurwoningen. Het gebouw aan de Oosthavenkade 55 staat leeg en het plan is om het gebouw intern te verbouwen naar 4 appartementen. Het college gaat bij het bestemmingsplan Oostenhavenkade 55 kijken naar de privacy van de inspreekster die eerder tijdens deze avond sprak. De beide bestemmingsplannen kunnen als besluitstuk voor de raadsvergadering van 16 december geagendeerd worden.

Transitievisie Warmte 2021-2025

n de Transitievisie warmte 2021-2025 staat hoe het college en met welke andere organisaties het college de doelstelling wil realiseren om in 2050 Vlaardingen volledig van het gas af te krijgen. Het tempo van de transitie is afhankelijk van de vergoeding die de gemeente krijgt van de rijksoverheid om de transitievisie warmte te realiseren. De komende vijf jaar wil het college starten om drie buurten, waaronder in ieder geval de Hoofdstedenbuurt en de Drevenbuurt, van het gas af te krijgen. Over de derde buurt wordt over twee jaar een besluit genomen. Het agendapunt wordt op 9 december oordeelsvormend besproken tijdens de vergadering van de Raadscommissie.

Agendaverzoek AOV over het thema veiligheid

In de Burgerzaal werd het agendaverzoek over veiligheid behandeld. Dit agendaverzoek was ingediend door Desiree de Jong (AOV) naar aanleiding van de eerdere commissiebehandeling inzake het onttrekken van een parkeerplaats aan de Breeweg. Na een aantal huishoudelijke mededelingen lichtte zij haar agendaverzoek toe. Vervolgens was er ruimte voor meerdere presentaties. Er werd een presentatie gegeven over de inzet van toezicht en handhaving, een presentatie over ondermijning en een presentatie over de inzet van politie in Vlaardingen. Na afloop werd gediscussieerd en werden vragen gesteld aan de burgemeester als portefeuillehouder en de vertegenwoordiging van de gemeente en de politie. Er werd onder andere gesproken over speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP), het manifest ondermijning en de legalisering van softdrugs, personeelsbezetting bij de politie en groepsdruk en de inzet van preventiemaatregelen bij jeugd. Tot slot deed de burgemeester de toezegging om in een latere Raadscommissie terug te komen op veiligheid en criminaliteit in Vlaardingen. 

Agenda

Op donderdag 2 december vindt om 20.00 uur de Raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze Raadscommissie helaas weer zonder publiek. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst ingekomen stukken
  • Agendaverzoek VVD inzake rapportage 4 Stand van zaken Actieplan Halvering Restafval Vlaardingen 2019
  • Woonvisie Vlaardingen
  • Tweede voortgangsrapportage 2021
  • Presentatie ROGplus en Zorgsamen over uitvoering Wmo-aanbesteding ‘Meedoen in de stad’
  • Strategische visie Werk en Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025
  • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet renovatieproject College Vos

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl  en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden per e-mail bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.