Nieuwsbrief gemeenteraad - week 47 2020

Terugblik raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen op 11 en 12 november vonden vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats via een videoverbinding. 

Raadsvergadering 11 november 2020

Na de behandeling van de huishoudelijke agendapunten werden de raadsvoorstellen behandeld. Zonder beraadslaging werd ingestemd met de raadsvoorstellen inzake het Protocol geheime documenten en besloten vergaderingen 2020, de benoeming van een lid van het algemeen bestuur van de Regionale Belastinggroep (RBG), de zienswijze op de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en de wensen en bedenkingen bij de deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Na een korte beraadslaging werd eveneens ingestemd met de spoedvervanging van drie pompen in Holy en Vettenoord. Tot slot werd uitgebreid gesproken over het voorgestelde MVS-Jeugdmodel in samenwerking met de gemeenten Maassluis en Schiedam. Hierbij werd door Yenice Jongejan (D66) een motie ingediend over het betrekken van de gemeenteraad. Het voorstel werd na de beraadslaging unaniem aangenomen. De motie werd echter bij meerderheid verworpen.

Raadsvergadering 12 november 2020 

De raadsvergadering van 12 november stond volledig in het teken van de behandeling van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Na de vaststelling van de agenda vonden de algemene beschouwingen plaats. De 13 aanwezige fracties kregen hiervoor elk als richtlijn 5 minuten spreektijd in de eerste termijn. In de eerste termijn werden door verschillende fracties 8 amendementen en 9 moties ingediend. Na een korte schorsing volgde hierop de eerste termijn van het college dat reageerde op de beschouwingen van de fracties. Na wederom een korte schorsing volgde de tweede termijn van de fracties en het college, waarna er nog een amendement werd ingediend. Vervolgens werd overgegaan tot stemming over de amendementen, het voorstel en de moties. Van de uiteindelijk 9 ingediende amendementen werd er één bij meerderheid aangenomen: een amendement van ONS.Vlaardingen inzake de KW-haven. De overige amendementen werden bij meerderheid verworpen. Vervolgens werd het voorstel in stemming gebracht en bij meerderheid aangenomen. Daarna stemde de raad over de 9 moties, waarbij de volgende moties werden aangenomen: een motie van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en CDA inzake het behoud van de Stadsboerderij Holywood, een motie van GroenLinks inzake de Heemtuin en een raadsbrede motie inzake de aansluiting bij het Actiecomité ‘Raden in verzet’. Tot slot is er bij meerderheid ingestemd met de verordeningen parkeerbelastingen Vlaardingen 2021-1. U kunt de raadsvergadering terugkijken op vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle ingediende amendementen en moties en de stemmingsuitslagen.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Marcel Kerkhof (Fractie Kerkhof).

Marcel Kerkhof

Lees het interview met Marcel Kerkhof.

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 26 november de raadscommissie plaats via een videoverbinding. De raadscommissie start om 20.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Gebiedsvisie Rivierzone
  • Agendaverzoek GroenLinks inzake verdichtingskansen in de Holy
  • Bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77
  • Bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten
  • 2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging
  • Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnenmilieumaatregelen 2020-2029 / projecten 2022
  • Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Leiding door het midden
  • Agendaverzoek GroenLinks inzake anoniem solliciteren

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten december

  • Raadscommissie op donderdag 3 december
  • Raadsvergadering op donderdag 17 december