Nieuwsbrief gemeenteraad - week 46 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik raadsvergadering 9 en 10 november 2022

Op 9 en 10 november vond er een bijzondere raadsvergadering plaats die, vanwege de behandeling van de Meerjarenbegroting 2023-2026, verspreid over twee avonden plaatsvond. 

Na vaststelling van de agenda werden er mondelinge vragen gesteld door de heer Van Pienbroek (ChristenUnie-SGP), mede namens GroenLinks, over de Herenboerderij. Toegezegd werd de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Besluitstukken zonder behandeling Raadscommissie

Na een korte behandeling stemde de raad in met het Normen- en toetsingskader voor de jaarrekening 2022. Ook werd zonder behandeling ingestemd met het nagestuurde raadsvoorstel met de financiële consequenties van de vaststellingsovereenkomst met de potentiële exploitant van de speelautomatenhal aan het Veerplein.

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

Zonder behandeling stemde de raad in met de zienswijze op de begrotingswijziging Rogplus 2023 Jeugd. Vervolgens werd er vanwege een amendement van de heer Van Unen (Beter voor Vlaardingen) over verduurzamen van sport en sporten voor iedereen wel gesproken over de Investeringskredieten sport. Na de behandeling werd het amendement verworpen en het voorstel aangenomen.

Bespreekstukken na behandeling Raadscommissie

Bij het Plan doelgroepenvervoer Maassluis, Vlaardingen, Schiedam diende mevrouw Van Huizen-van den Ouden (VVD) een motie in, mede namens ONS Vlaardingen en D66. De motie werd net als het voorstel na de behandeling aangenomen. 

Vervolgens sprak de raad over de wijziging van de Verordening Auditcommissie 2019 en de Verordening Rekenkamer Vlaardingen 2022. Na de bespreking werd dit voorstel verworpen. 

Meerjarenbegroting 2023-2026

Daarna vonden de algemene beschouwingen plaats aan de hand van de Meerjarenbegroting 2023-2026 die geclusterd werd behandeld met de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2023. In de eerste termijn van de fracties werden in totaal 7 amendementen en 19 moties ingediend. Na de eerste termijn werd de vergadering geschorst om de volgende dag te worden hervat met de eerste termijn van het college. Na de volledige behandeling werden de amendementen en moties in stemming gebracht (met tussen haakjes de uitkomst):

 • Amendement 1 van ONS Vlaardingen en PvdA: School Hofsingel uit begroting (aangenomen);
 • Amendement 2 van PvdA: Geld voor ICT niet uit inflatiestelpost (verworpen);
 • Amendement 3 van PvdA: Herinvoeren Tegemoetkoming Meerkosten (aangenomen);
 • Amendement 4 van ONS Vlaardingen: Professionalisering Omroep Vlaardingen (aangenomen);
 • Amendement 5 van AOV: Prettig Wonen in Heel Vlaardingen (aangenomen);
 • Amendement 6 van PvdA: Stadsboerderij (aangenomen);
 • Amendement 7 van ONS Vlaardingen: Invoeren educatief programma (aangenomen);
 • Motie 1 van VVD, D66 en CDA: Help de ondernemers de winter door (aangenomen);
 • Motie 2 van ONS Vlaardingen: Verlichtingsplan (aangenomen);
 • Motie 3 van ONS Vlaardingen, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en D66: Ontwikkeling monitor sociaal domein (aangenomen);
 • Motie 4 van ONS Vlaardingen: ‘Bring Back Beiaard’ (aangenomen);
 • Motie 5 van ONS Vlaardingen, PvdA, D66 en GroenLinks: Giftengrens (aangenomen);
 • Motie 6 van SP: Eerlijke energietransitie (verworpen);
 • Motie 7 van SP: Bescherming arbeidsmigranten (aangenomen);
 • Motie 8 van PvdA, ONS Vlaardingen en D66: Inclusieve  speelplekken (aangenomen);
 • Motie 9 van PvdA, BVV en ChristenUnie-SGP: Overlast deelscooters en -fietsen (aangenomen);
 • Motie 10 van PvdA: Toegankelijke buitenruimte (aangenomen);
 • Motie 11 van AOV en VV2000/Leefbaar: Innovatie Woonzorg (aangenomen);
 • Motie 12 van Denk: Coördinator racisme en discriminatie (verworpen);
 • Motie 13 van Denk en D66: Internationale dag tegen racisme en discriminatie (aangenomen);
 • Motie 14 van Heel de Stad: Armoedefonds (verworpen);
 • Motie 15 van Heel de Stad: Welkomstborden (aangenomen);
 • Motie 16 van Heel de Stad: Vreugdevuren (verworpen); 
 • Motie 17 van SBV: Kwakkelende winkelcentra (aangenomen);
 • Motie 18 van SBV: 2e kosteloze begrotingsscan (verworpen);
 • Motie 19 van SBV: SPUK-gelden LOO transparant opnemen in begroting (aangenomen).

De Meerjarenbegroting 2023-2026 en de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2023 werden na de beraadslaging eveneens in stemming gebracht en aangenomen.

Motie vreemd aan de agenda

Tot slot is er een motie van de PvdA, mede namens GroenLinks, Denk, ONS Vlaardingen, ChristenUnie-SGP, D66 en CDA, over een vangnet voor energiearmoede besproken. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en aangenomen.

De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 15 december.

Gast van de raad 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 15 december via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Agenda

Op donderdag 24 november om 20.00 uur vindt de Raadcommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Definitief bod Vlaardingen – Actualisatie Regioakkoord Wonen;
 • Wijzigingsverordening Opkoopbescherming;
 • Wensen en bedenkingen Uitvoeringsnota Kostenverhaal;
 • Gebiedsexploitatie Rivierzone (besloten);
 • Monitoren en verantwoorden MVS Jeugdmodel;
 • Verordening Jeugdhulp 2023;
 • Verordening leerlingenvervoer Maassluis Vlaardingen Schiedam.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen in  december 2022:

 • Raadscommissie: 1 december
 • Raadsvergadering: 15 december

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl