Nieuwsbrief gemeenteraad - week 46 2021

Terugblik raadsvergadering 10 en 11 november 2021 

Op woensdag 10 en donderdag 11 november vond, verspreid over twee avonden, een raadsvergadering plaats zonder publiek (vanwege de aangescherpte coronamaatregelen). Aan het einde van de eerste avond werd afscheid genomen van Maurice Pappers (ONS Vlaardingen) als tijdelijke vervanger van Ben Vuijk (ONS Vlaardingen) die de tweede avond weer terugkwam van een periode van ziekteverlof en welkom terug werd geheten in de raad.

Foto van de burgemeester die Ben Vuijk weer terug verwelkomt in de raad.

Raadsvoorstellen

Voor de Meerjarenbegroting 2022-2025 werd eerst nog een aantal andere raadsvoorstellen behandeld. Allereerst werd een nieuw Reglement van orde behandeld, inclusief drie amendementen. Het betrof een amendement van ONS Vlaardingen, mede namens AOV, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Fractie Akça over het benoemen van steunraadsleden door fracties. Het tweede amendement was van het CDA, mede namens ONS Vlaardingen, Fractie Kerkhof, Fractie Akça en PvdA, en ging over de oproepingstermijn voor de Raadscommissie. Het derde amendement kwam van Fractie Boers en ging over het Sprekersplein. Het voorstel werd inclusief de eerste twee amendementen aangenomen. Het derde amendement kreeg geen meerderheid. Vervolgens is zonder beraadslaging ingestemd met de toekomstige invulling van de Rekenkamer door een extern bureau. Ook werd ingestemd met het voorstel omtrent het adviesrecht en participatie in het kader van de Omgevingswet, inclusief het amendement van D66 over het verbreden van het adviesrecht. Daarna werd zonder beraadslaging ingestemd met de tweede wijziging van de Afvalstoffenverordening 2014. Ook met de Cultuurnota 2022-2025 werd ingestemd, maar wel met een amendement van de VVD, mede namens GroenLinks, CDA en D66, inzake cultureel ondernemerschap. Tot slot werd zonder beraadslaging ingestemd met de Kerkenvisie.

Meerjarenbegroting 2022-2025

Vervolgens werd de Meerjarenbegroting 2022-2025 behandeld met beschouwingen van alle aanwezige fracties. Hierbij kwamen in eerste termijn de volgende amendementen en moties aan de orde:

 • amendement 0 van ONS Vlaardingen met een alternatieve aanvullende investeringsagenda
 • amendement 1 van Fractie Kerkhof, D66, VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en het CDA met een aanvullende investeringsagenda
 • amendement 2 van de ChristenUnie-SGP over de buitenruimte
 • amendement 3 van Fractie Boers over het afschaffen van de hondenbelasting
 • amendement 4 van ONS Vlaardingen over hondenbelasting stapsgewijs afschaffen
 • amendement 5 van het AOV over de Argos Mobiel
 • amendement 6 van ONS Vlaardingen over onderhandse aanbestedingen
 • amendement 7 van D66, mede namens PvdA, VVD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Fractie Kerkhof en GroenLinks over het evenementenbudget structureel in begroting
 • amendement 8 van de PvdA over het overnemen van de schulden van ouders in de toeslagenaffaire
 • amendement 9 van ONS Vlaardingen, mede namens Fractie Kerkhof en VV2000/Leefbaar Vlaardingen, over 750 jaar stadsrechten
 • amendement 10 van de PvdA over het verlagen van de OZB voor woningen
 • motie 1 van de PvdA over het onderzoek herverdeling lokale lasten over meerdere typen huishoudens
 • motie 2 van de PvdA, mede namens D66, over een scholingsfonds
 • motie 3 van de ChristenUnie-SGP, mede namens VV2000/Leefbaar Vlaardingen, over sport en bewegen als preventiemiddel
 • motie 4 van de PvdA over het overnemen van schulden van slachtoffers van de toeslagenaffaire aan Stroomopwaarts en de Regionale Belasting Groep (RBG)

Amendement 8 en motie 4 werden echter direct teruggetrokken. Na de eerste termijn van de fracties en het college werd de vergadering geschorst om de volgende avond weer te worden voortgezet met de tweede termijn.

In deze tweede termijn werd een extra amendement 1A ingediend door  het AOV over verantwoord investeren in de stad. Hiermee kwam amendement 5 te vervallen. Vervolgens werden de overgebleven amendementen in stemming gebracht. Alleen de amendementen 1, 7 en 9 werden aangenomen. Door aanname van amendement 1 vervielen amendementen 1A, 2, 3 en 4. Vervolgens werd het geamendeerde voorstel in stemming gebracht en aangenomen. Na stemming over het voorstel werden de overgebleven moties in stemming gebracht. De moties 1, 2 en 3 werden hierbij aangenomen. De met de Meerjarenbegroting 2022-2025 samenhangende Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022 werd hierna ook aangenomen.

Moties buiten de orde

Tot slot werden drie moties buiten de orde behandeld. De eerste motie was van Fractie Boers, mede namens Fractie Kerkhof en PvdA, en betrof stijgende energieprijzen. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen. De tweede motie betrof was ook Fractie Boers, mede namens Fractie Kerkhof, en betrof een armoedefonds. Deze motie werd tijdens de beraadslaging aangehouden en niet meer in stemming gebracht. De derde motie was van D66, mede namens VVD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Fractie Kerkhof, PvdA en GroenLinks, en betrof het bekostigen van eventuele tekorten in de jeugdzorg uit de reserve Sociaal domein. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en aangenomen.

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook  alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen.

Ken uw steunraadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden en 9 steunraadsleden. In deze rubriek stellen (steun)raadsleden zich voor. Deze keer is dat steunraadslid Sasha Lancel (D66).

Foto van Sasha Lancel

Lees het interview met Sasha Lancel.

Agenda

Op donderdag 25 november vindt om 20.00 uur de Raadscommissie plaats in het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze Raadscommissie helaas weer zonder publiek. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Woonvisie Vlaardingen 2021-2030
 • Bestemmingsplan Floris de Vijfdelaan
 • Bestemmingsplan Oosthavenkade 55
 • Transitievisie Warmte 2021-2025
 • Thema-avond veiligheid als gevolg van agendaverzoek AOV
 • Tweede tussenevaluatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl  en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.