Nieuwsbrief gemeenteraad - week 46 2020

Terugblik op eerste bijeenkomst cursus Politiek Actief en raadscommissie van 5 november 2020

Cursus Politiek Actief van start!

Het enthousiasme voor de cursus Politiek Actief was groot: de aanmeldingen stroomden binnen. Op dinsdagavond 3 november 2020 vond de eerste bijeenkomst van de cursus plaats. Er volgen nog vier bijeenkomsten. De cursus wordt georganiseerd door ProDemos in samenwerking met de gemeente Vlaardingen. De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst digitaal.

Burgemeester Bas Eenhoorn heette de 25 cursisten welkom. Als voorzitter van de gemeenteraad gaf hij de cursisten mee welke belangrijke taken de gemeenteraad heeft en waar een gemeenteraad mee te maken heeft bij het nemen van besluiten. De deelnemers spraken over wat zij zouden willen veranderen in Vlaardingen. Tijdens een kennisquiz kwamen vragen naar voren over onder andere het actief kiesrecht en het aantal raadsleden van een gemeenteraad. Daarna werd er ingegaan op hoe het bestuur in Nederland is georganiseerd en vooral ook de positie van de gemeente. Afsluitend werd er gesproken over de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen en de verschillende type politieke partijen.  Er werd bijvoorbeeld gesproken over de verschillen tussen conservatieve, progressieve en lokale partijen. 

Raadscommissie 5 november 2020

Tijdens de digitale bijeenkomst van de raadscommissie  is de lijst van ingekomen stukken besproken, vervolgens is het MVS Jeugdmodel en de aanpak van aandachtsgebieden behandeld.  

Ingekomen stukken

Hierbij zijn geen opmerkingen gemaakt. Deze lijst wordt vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 11 november.

MVS Jeugdmodel

De gemeenteraad wordt met dit raadsvoorstel voorgesteld om een uittreding toe te staan bij de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en een nieuw model vast te stellen dat uitgevoerd kan worden met buurgemeenten Maassluis en Schiedam.  Er is onder andere gesproken over het verschil tussen het MVS-jeugdmodel en de werkwijze van de GRJR, het effect van uittreding op contact met huidige samenwerkende partijen en of de genoemde kosten doorgang konden vinden binnen het kader van het preventieve toezicht van de provincie. D66 heeft aangegeven van plan te zijn een motie in te dienen om een commissie in te stellen zodat de raad ook kan blijven meedenken en informatie kan blijven inwinnen. Dit raadsvoorstel wordt als bespreekpunt op de agenda gezet van de raadsvergadering van 11 november.

Aanpak aandachtsgebieden

Een raadsmemo en een bijlage waarin een aantal middelen, werkwijzen en voorbeelddoelstellingen werden beschreven ter verbetering van aandachtsgebieden in Vlaardingen lagen ten grondslag van dit agendapunt. De overkoepelende doelstelling is om deze aandachtsgebieden op hetzelfde niveau te brengen als andere gebieden in Vlaardingen over een periode van 10 tot 15 jaar. Deze bijeenkomst diende om kaders mee te geven aan de portefeuillehouder en de organisatie, zodat zij met dit traject van start kunnen gaan. Na een toelichting van de behandelend ambtenaar is de raadscommissie in discussie gegaan. De (steun)raadsleden gaven mee dat er in elke wijk gekeken moet worden wat er haalbaar en wenselijk is in samenspraak met inwoners en organisaties in die betreffende wijk. Wat betreft grotere prioriteiten die aangedragen worden in de wijk wordt aangegeven dat het belangrijk is om deze te benoemen, maar wel om verwachtingsmanagement toe te passen met het oog op de huidige financiële situatie van de gemeente Vlaardingen.

Katern van gemeenteraad over de Meerjarenbegroting in het Gemeentenieuws

Bijlage Meerjarenbegroting 2021-2024 (eerste pagina)

In de Meerjarenbegroting 2021 - 2024 kijkt de gemeente vooruit: wat willen we gaan doen, wat zal dat gaan kosten en waar kunnen we dat van betalen? Op woensdag 11 november vindt u een katern in het Gemeentenieuws met een korte reactie van de verschillende raadsfracties op de Meerjarenbegroting. 

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vinden op woensdag 11 en donderdag 12  november de raadsvergaderingen plaats via videoverbinding.

Woensdag 11 november

De raadsvergadering op woensdag 11 november start om 20.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Protocol geheime documenten en besloten vergaderingen Vlaardingen 2020
  • Benoeming lid  algemeen bestuur Regionale Belastinggroep (RBG)
  • Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
  • Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)
  • Spoedvervanging drie pompen Holy en Vettenoord
  • MVS-Jeugdmodel

Donderdag 12 november

De raadsvergadering op donderdag 12 november start op 19.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Meerjarenbegroting 2021-2024
  • Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2021-1

Wilt u de vergaderingen online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergaderingen volgen met  beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda's en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomst november

  • Raadscommissie op donderdag 26 november