Nieuwsbrief gemeenteraad - week 45 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik Raadscommissie van 3 november 

Op donderdag 3 november 2022 sprak de Raadscommissie over onderstaande onderwerpen. Over het agendapunt Wensen & bedenkingen vaststellingsovereenkomst potentiële exploitant speelautomatenhal Veerplein werd in beslotenheid gesproken. 

Lijst van ingekomen stukken

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen gedaan voor de lijst van ingekomen stukken van 30 september tot en met 20 oktober. 

Werksessie verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Het huidige rioleringsplan loopt tot en met het einde van 2023. Daarna moet er door de gemeenteraad een nieuw rioleringsplan worden vastgesteld. Via deze werksessie wilde het college met de gemeenteraad in gesprek over het gewenste ambitieniveau voor een nieuw rioleringsplan. Via een peiling gaf een meerderheid van de aanwezige (steun)raadsleden aan dat werkzaamheden in de openbare ruimte moeten worden aangegrepen om Vlaardingen klimaatbestendig te maken, ook als daarvoor extra geïnvesteerd moet worden. Een meerderheid was ook van mening dat de gemeente inwoners en ondernemers actief moet gaan informeren over de verantwoordelijkheid die inwoners en ondernemers hebben over hun grondwatersituatie. Verder gaf een meerderheid aan dat de toekomstige ambities die worden opgenomen in het toekomstig rioleringsplan niet mogen leiden tot een stijging van de rioolheffing. 

Meerjarenbegroting 2023-2026 & Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023 

De begroting voor 2023 is sluitend en er wordt een overschot verwacht van € 188.000. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 wordt er een negatief begrotingssaldo verwacht van € 1,55 miljoen, € 3,6 miljoen en € 6,8 miljoen. Er werden voorstellen besproken om de meerjarenbegroting 2023-2026 te wijzigen op het gebied van een educatief programma over democratie voor kinderen, het professionaliseren van Omroep Vlaardingen, het herinvoeren van de tegemoetkoming meerkosten, het geven van meer geld aan de stadsboerderij en het invoeren van het project Prettig Wonen in heel Vlaardingen. Ook werden er verzoeken aan het college besproken. Eén verzoek ging over het onderzoeken van het ‘s avonds kunnen verlichten van gebouwen zoals het Stadhuis, de Visbank en de Grote Kerk. Andere verzoeken die werden besproken gingen over het aanpakken van uitbuiting van arbeidsmigranten, het voor iedereen toegankelijk maken van speelplekken én de buitenruimte en daarnaast ook het tegengaan van overlast van deelscooters en deelfietsen. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 en 10 november voor zowel de meerjarenbegroting 2023-2026 als de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023.

Investeringskredieten sport

De portefeuillehouder verzorgde eerst een korte inleiding. Vervolgens was er ruimte voor een beeldvormende en oordeelsvormende ronde. Er is onder andere gesproken over de hoogte van de kosten, kantplanken, de afschrijvingstermijn en wie de keuring verzorgd van de velden. Dit onderwerp kan als besluitpunt door naar de raadsvergadering van 9 en 10 november.

Revolving fund energiearmoede

Dit onderwerp betrof een motie van de PvdA inzake het instellen van een zogenaamd revolverend fonds voor renteloze leningen met coulante terugbetaalregelingen voor personen die in de problemen worden gebracht door de recente hoge energieprijzen. De motie werd door de portefeuillehouder om verscheidene redenen ontraden, waaronder het al bestaan van regelingen voor sociale kredieten en het noodfonds Stichting Urgente Noden (SUN). Verder gaf de portefeuillehouder aan dat er wordt gewerkt aan een oplossing met het waarborgfonds voor personen die de energierekeningen niet meer kunnen betalen. Ook op landelijk niveau houdt men zich hiermee bezig, onder andere door het inrichten van een noodfonds energieschulden dat door het kabinet en energiebedrijven moet worden gevuld. Na de beeld- en oordeelsvorming besloot de indiener de motie te handhaven, al dan niet met enige aanpassingen. Over de motie wordt gestemd in de vergadering van 9 en 10 november. 

Zienswijze begrotingswijziging Rogplus 2023 Jeugd

Na een korte inleiding door de wethouder was er ruimte voor vragen. Er is onder andere gesproken over de verschillen tussen de bedragen voor Schiedam en Vlaardingen en over de kosten voor indexering. Na kort overleg werd besloten dit onderwerp voor te dragen als besluitpunt voor de gemeenteraadsvergadering van 9 en 10 november. 

Plan doelgroepenvervoer MVS

Na een korte inleiding door de wethouder werd dit onderwerp oordeelsvormend behandeld. Het onderwerp kan als bespreekpunt door naar de raadsvergadering van 9 en 10 november.

Agenda

Op 9 en 10 november om 19.00 uur vindt er een raadsvergadering plaats in het stadhuis die vanwege de behandeling van de Meerjarenbegroting 2023-2026 plaatsvindt op twee avonden. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Normen- en toetsingskader jaarrekening 2022;
  • Plan doelgroepenvervoer Maassluis, Vlaardingen Schiedam;
  • Zienswijze begrotingswijziging ROGplus 2023 Jeugd;
  • Investeringskredieten sport;
  • Wijziging verordening Auditcommissie 2019 en en verordening Rekenkamer Vlaardingen 2022;
  • Meerjarenbegroting 2023-2026 en verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in november 2022

  • Raadscommissie op 24 november

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl