Nieuwsbrief gemeenteraad - week 45 2021

Gemeenteraad bezoekt scouting Vlaardingen 

Foto van het werkbezoek aan de scouting
Op 2 november legde een delegatie van de gemeenteraad een werkbezoek af aan Scouting Vlaardingen. 

De raadsleden werden ontvangen in de Ridderzaal van het Maurits-Vioolgebouw, één van de vier nieuwe gebouwen aan de Watersportweg. De scouting gaf allereerst een toelichting op het gehele proces van nieuwbouw en verhuizing van de scouting vanaf de Broekpolderweg, inclusief planvorming en ontwikkeling sinds 2013. Het resultaat bestaat uit vier duurzame, multifunctionele gebouwen in een groene omgeving. Die omgeving wordt nog verder ingericht middels een ambitieus groenplan waarin de natuurwaarde, fruit- en notenbomen voor onder meer educatieve doeleinden en het aanzien van het terrein vanaf de overkant van de Vaart zijn geborgd. Dit alles is ondanks een aantal moeilijke omstandigheden binnen de financiële kaders gerealiseerd. 

Na de toelichting en de mogelijkheid om vragen te stellen, kregen de raadsleden een rondleiding over het terrein en door de gebouwen, inclusief de Scoutshop. Een vertegenwoordiger van de gemeenteraad bedankte de scouting voor de ontvangst waarna het werkbezoek werd afgesloten.

Terugblik extra Raadscommissie 3 november 2021

Er waren drie insprekers tijdens het Sprekersplein. Alle insprekers spraken in over het onderzoek over ‘betaald parkeren’ dat als eerste op de agenda stond. Twee insprekers spraken in over het parkeerprobleem en resulterende overlast in de omgeving van de Kerkstraat en de derde inspreker sprak in over een parkeerprobleem namens bewonersplatform Oud-Ambacht.  

Agendaverzoek over onderzoek betaald parkeren VOP en Oostwijk-Oost

Dit agendaverzoek is ingediend door Neill Voorburg (GroenLinks). Hij lichtte zijn agendaverzoek eerst toe. Vervolgens werd er een presentatie gegeven door de portefeuillehouder over het gehouden onderzoek in de Vettenoordsepolder en Oostwijk-Oost. Er werd onder andere gesproken over de ervaren parkeerdruk, alternatieven voor betaald parkeren, opbrengsten uit parkeervergunningen, en wanneer een natuurlijk moment zich voordoet om de kaders met betrekking tot het invoeren van betaald parkeren te bespreken en eventueel aan te passen. 

Cultuurnota 2022-2025

Het voorstel werd oordeelsvormend behandeld na een beeldvormende behandeling op 28 oktober. Ruben van de Zande (VVD) kondigde een amendement aan inzake het toevoegen van het begrip cultureel ondernemerschap.  Er werd verder onder andere gesproken over een plan in het verleden om de grote culturele instellingen samen te voegen en de conclusie om daar geen uitvoering aan te geven en de huisvestingskosten van KADE40. Dit onderwerp kan als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 10 en 11 november. 

Kerkenvisie

Dit onderwerp werd zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld. De portefeuillehouder leidde het onderwerp in en er werd een presentatie gegeven. Er is onder andere gesproken over het effect van het vaststellen van de kerkenvisie, deelname van de kerken bij het opstellen van de visie en op welke termijn actualisatie van de visie plaatsvindt. Dit onderwerp kan als besluitpunt naar de gemeenteraad van 10 en 11 november. 

Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft een eigen vergaderreglement met spelregels, namelijk: het Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021. Er werd gesproken over een voorstel om een langere periode tussen het aankondigen van een vergadering voor de Raadscommissie en het houden van de vergadering mogelijk te maken. Een ander voorstel dat besproken werd, is dat raadsfracties zelf steunraadsleden kunnen benoemen en ontslaan. Nu kan alleen de gemeenteraad steunraadsleden benoemen en ontslaan. Er is aangekondigd dat beide voorstellen worden ingebracht tijdens de raadsvergadering om het vergaderreglement te wijzigen. Het agendapunt kan als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 10 en 11 november geagendeerd worden.

Toekomstige invulling Rekenkamer

Elke gemeenteraad is verplicht om een Rekenkamer of Rekenkamercommissie te hebben. De gemeenteraad besloot op 16 september 2021 om de gezamenlijke Rekenkamercommissie met de gemeente Schiedam op te heffen. Er werd gesproken over een het instellen van een Rekenkamer per 1 januari 2022, de mogelijkheid van het aanstellen van eigen leden die de Rekenkamer vormen en  het inkopen van de Rekenkamer bij een externe organisatie. Het inkopen van de Rekenkamer bij een externe organisatie had het meeste draagvlak, omdat het idee is dat een externe partij professioneler is en de continuïteit van het uitvoeren van onderzoeken beter geborgd is. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 10 en 11 november geagendeerd worden.

Terugblik Raadscommissie 4 november 2021

Eerst werd de lijst van ingekomen stukken aan de orde gesteld. Er zijn geen op- of aanmerkingen gemaakt over de lijst van ingekomen stukken van 22 september tot en met 26 oktober 2021.

Meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022

Het college heeft de Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de Verordening Parkeerbelasting Vlaardingen 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Deze avond kon er over beide onderwerpen oordeelsvormend worden gesproken. Over de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022 werd geen oordeel gegeven. Ten aanzien van de Meerjarenbegroting 2022-2025 werd er gesproken over aangekondigde amendementen en moties. Er werden twee amendementen aangekondigd, waarin de hondenbelasting werd afgeschaft en daarnaast werden twee amendementen aangekondigd waarin de kwaliteit van de buitenruimte wordt verhoogd. Ook werd er een amendement aangekondigd waarmee onder andere de woningbouw en de binnenstad een impuls krijgt. Verder werd er een motie aangekondigd om onder andere sport en bewegen meer te stimuleren om een gezonde levensstijl te bereiken. Een andere aangekondigde motie gaat in op het instellen van een scholingsfonds.  

De Meerjarenbegroting 2022-2025 kan als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 10 en 11 november worden geagendeerd. De Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022 kan als besluitstuk voor diezelfde vergadering worden geagendeerd.

Agenda

Op woensdag 10 en donderdag 11 november vindt vanaf 19.30 uur de raadsvergadering plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadsvergadering helaas weer zonder publiek. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021
  • Toekomstige invulling Rekenkamer
  • Adviesrecht en participatie in kader van Omgevingswet
  • Tweede wijziging afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014
  • Cultuurnota 2022-2025, Actief en inclusief
  • Kerkenvisie
  • Meerjarenbegroting 2022-2025 
  • Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022

De vergadering wordt na de eerste termijn van het college bij het agendapunt Meerjarenbegroting 2022-2025 geschorst om de volgende dag vanaf 19.30 uur weer voortgezet te worden.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Reactie fracties op Meerjarenbegroting 2022-2025 in het Groot Vlaardingen

Bent u benieuwd wat de raad van de conceptbegroting vindt? In het Groot Vlaardingen van woensdag 11 november 2021 vindt u een korte reactie van een aantal raadsfracties. 
De krant staat morgen ook online: www.grootvlaardingen.nl.

Overige vergaderingen in november 2021

  • Raadscommissie: 25 november