Nieuwsbrief gemeenteraad - week 45 2020

Terugblik raadscommissie 29 oktober 2020

Op donderdag 29 oktober besprak de raadscommissie de meerjarenbegroting 2021 - 2024. Voorafgaand aan de raadscommissie waren er twee insprekers tijdens het sprekersplein. Het sprekersplein en de raadscommissie vonden digitaal plaats.

Sprekersplein

Er waren twee insprekers. De eerste inspreker ging in op het belang van een Heemtuin voor de inwoners en schoolgaande kinderen. De inspreker pleitte voor het behoud van de Heemtuin en noemde een aantal mogelijkheden van alternatieve inkomstenbronnen voor de heemtuin. De tweede inspreker ging in op wat de ombuigingsvoorstellen betekenen voor de volkstuinen.  De inspreker ging in sociale en de ecologische aspecten van de volkstuinen voor de inwoners. De inspreker schetste ook een beeld over de gevolgen als de volkstuinen verdwijnen. 

Meerjarenbegroting 2021–2024 

De raadscommissie besprak de meerjarenbegroting 2021-2024. Deze meerjarenbegroting is opgesteld tegen de achtergrond van het Herstelplan, aanvullende ombuigingen en de gevolgen van de coronacrisis. Op 9 juli 2020 stelde de raad een aanvullende ombuigingstaakstelling van ten minste € 3,5 miljoen structureel, bovenop het Herstelplan, vast. Twee amendementen en drie moties werden aangekondigd die waarschijnlijk worden ingediend tijdens de raadsvergadering waarin de meerjarenbegroting 2021–2024 wordt behandeld:

 • Een amendement om Stadsboerderij Holywood te behouden door de voorgestelde ombuiging op de Stadsboerderij op een andere manier te financieren;
 • Een amendement om de Heemtuin te behouden door de voorgestelde ombuiging op de Heemtuin op een andere manier te financieren; 
 • Een motie waarin het college wordt verzocht om samen met de Stadsboerderij een plan te ontwikkelen om externe financieringsmogelijkheden voor de Stadsboerderij te onderzoeken;
 • Een motie waarin het college wordt verzocht om te onderzoeken hoe de Heemtuin haar biodiversiteit en natuur- en milieu-educatieve na 2021 behouden kan blijven; 
 • Een motie waarin wordt opgeroepen dat de gemeente zich aansluit bij het landelijke protest van gemeenten tegen de beperkte financiële rijksmiddelen.

Er werd gesproken over verschillende ontwikkellocaties, waaronder de KW-haven. Verder werd er gesproken over de versobering van het leerlingenvervoer en de indexering van subsidies. Het preventief toezicht waar de gemeente onder staat en de kwaliteit van de openbare ruimte kwamen ook aan de orde. Aanvullend werd er een mededeling gedaan dat Vlaardingen onderdeel wordt van een fietsroute binnen de Metropoolregio Rotterdam  Den Haag.

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 5 november de raadscommissie plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Lijst ingekomen stukken
 • MVS Jeugdmodel
 • Aanpak Aandachtsgebieden

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten november

 • Raadsvergadering op 11 november 
 • Raadsvergadering op 12 november (Meerjarenbegroting 2021-2024)
 • Raadscommissie op 26 november

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag per e-mail aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.